Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 237/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής , αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος  «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων΄΄» επειδή  το αίτημα του Δήμου πρέπει να συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ της 11-7-2016.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος  μεταξύ άλλων ανάφερε ότι  το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δεν μας δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος να το μελετήσουμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε σήμερα να το συζητήσουμε εκτάκτως. Θεωρώ ότι ο ΦοΔΣΑ θα συνεδριάσει πάλι και δεν είναι επείγον να συζητηθεί στην μεθαυριανή συνεδρίασή του. Προτείνω να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως θέμα ημερήσιας διάταξης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  και μετά το πέρας αυτής προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Επί συνόλου 23 παρόντων δημοτικών συμβούλων  ψήφισαν  δέκα οκτώ (18) σύμβουλοι υπέρ της συζήτησης (οι κ.κ. 1. Χρήστος Χασικίδης, 2. Χαράλαμπος Καμπούρης, 3. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 4. Μιχαήλ Χατζής, 5. Νικόλαος Σταυρέλης, 6. Αντώνιος Παππάς, 7. Κωνσταντίνος Ζήμος, 8. Αθανασία Χρισταρά, 9. Γεώργιος Φαρμάκης, 10. Κωνσταντίνος Παρτσινέβελος, 11. Παναγιώτης Δράκος, 12. Αναστάσιος  Κοντογιώργος, 13. Δημήτριος Μπάκουλης, 14.Γεώργιος Μουρούτσος, 15. Δημήτριος Βλάσσης, 16. Σταύρος Κεφάλας, 17. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος και 18. Τιμολέων  Πιέτρης) και  πέντε (5) σύμβουλοι  κατά της συζήτησης ( οι κ.κ. 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής)
Κατόπιν των ανωτέρω το θέμα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον.
Στο σημείο αυτό οι κ.κ.  1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω από τον κ. Νανόπουλο.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα μέλη ότι με την αριθμ. 11/221/2016 απόφασή μας εγκρίναμε την υποβολή πρότασης  του Δήμου Κορινθίων στο Ε.Π. ‘’Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1 και τίτλο ‘’Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων»μευποέργα, μεταξύ των οποίων  και το  «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.604,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ακολούθως έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 49/2015 Π.Υ.Σ. [Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015], (ΦΕΚ 174/Α΄/15-12-2015) με την οποία γίνεται ο κάτωθι καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων σε ΦοΔΣΑ και Δήμους
ΦοΔΣΑ
            Εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, καθώς και των μελετών σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας έργων διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που καθορίζονται στο ΠΕΣΔΑ. Για ρεύματα αποβλήτων που αυτό δεν είναι εφικτό, αναλαμβάνει ο κάτοχος ή εξουσιοδοτημένος φορέας διαχείρισης.
            Λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα εγκαταστάσεων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων.
            Τήρηση χρονολογικού μητρώου αποβλήτων και εργασιών διαχείρισης.
            Υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης με τα στοιχεία του ανωτέρω μητρώου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Δήμοι
Οι Δήμοι διατηρούν την πλήρη και όχι αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων από το στάδιο της πρόληψης μέχρι και αυτό της τελικής διάθεσης. Στα πλαίσια των τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης οι Δήμοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υποδείξουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για όλες τις υποδομές διαχείρισης σε συνεργασία κατά το δυνατόν με όμορους Δήμους. Ειδικότερα και κατ’ ελάχιστο οι Δήμοι αναλαμβάνουν:
                              Συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων.
                              Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας
                              Εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή.
                              Δυνατότητα αποδοχής για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων μη αστικού τύπου, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις εκ της νομοθεσίας.
                              Δυνατότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με φορείς κοινωνικής οικονομίας για τη διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση
                              Δυνατότητα δημιουργίας ΣΕΔ
 
 

Σας υποβάλλουμε σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, με το ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» (Σχετ. η αριθμ. 11/221/2013 Α.Δ.Σ. περί {Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»} και παρακαλούμε όπως καθορίσετε τους όρους αυτής .

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών του Συμβουλίου σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 100  του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
           
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων  και του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» προϋπολογισμού 1.242.604,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία κατ΄ άρθρο έχει ως εξής:
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ[1]
«Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
Στ…. (τόπος), σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.         του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου , που εδρεύει στην ……………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ… ……………………. κ.. ………………………………………….. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
 
2.         του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1.              Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2.              Την αριθμ. 46274/ΕΥΘΥ/482/2016 (ΦΕΚ 1349/Β/2016) Απόφαση με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα»
3.              Την αριθμ.        Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
4.              Την αριθμ.        Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου
 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» επιθυμεί και προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της εν λόγω πράξης αφορά και τη πιθανή χρηματοδότηση από άλλες πηγές ή από δημοτικούς πόρους του Δήμου.
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων και θα υλοποιηθεί με τρία υποέργα.
Το 1ο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» αφορά στην προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία της μονάδας , όπως έχει αποτυπωθεί στην αριθμ. 26/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, που αρμοδίως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί.
Το 2ο υποέργο «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» αφορά σε τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης κομποστοποίησης και είναι οι ακόλουθες: Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης (υπόστεγο προεπεξεργασίας-ραφιναρίας-αποθήκευσης), λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (φυλάκιο εισόδου), έργα διαχείρισης αποπλυμάτων, στραγγισμάτων και υγρών αποβλήτων εν γένει, έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κ.λπ., έργα εσωτερικής οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (πύλη/ες, περίφραξη, προκατασκευασμένος χώρος γραφείων, προκατασκευασμένο υπόστεγο για αντλίες, προκατασκευασμένη δεξαμενή πυρόσβεσης)
Το 3ο υποέργο «Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος» αφορά σε σύμβαση με ένα φορέα , που θα παρακολουθεί επιστημονικά την πορεία υλοποίησης του έργου και θα υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του έργου . Ενδεικτικοί έλεγχοι του επιστημονικού φορέα είναι (έλεγχος στη διαλογή των οργανικών στη πηγή, έλεγχος παραμέτρων κομποστοποίησης – οξυγόνο, υγρασία, θερμοκρασία pH κλπ).
 
Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου Κορινθίων (αριθμ. 476/2015 Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το οποίο θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τους Δήμους Νεμέας και Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων , ως προς τη διαχείριση και επεξεργασία των οργανικών βιοαποδομίσημων αστικών απορριμμάτων και στην περίπτωση που στο μέλλον μια τέτοια συνεργασία αποφασισθεί και καθορισθούν οι όροι της, το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης , έχει έτσι σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένη δυναμικότητα. Οι Δήμοι με τους οποίους θα συνεργαστεί ο Δήμος Κορινθίων θα καταβάλλουν σε αυτόν έξοδα για την διαχείριση των οργανικών βιοαποδομίσημων αστικών απορριμμάτων , όπως αυτά θα καθοριστούν με νεότερες αποφάσεις και Προγραμματικές Συμβάσεις των συμβαλλόμενων μερών.
Τα παραδοτέα της πράξης θα ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων.
 
Δεδομένου ότι:
·                ο Κύριος του Έργου (ΦοΔΣΑ) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
·                ο δε Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Κορινθίων) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας τόσο της υλοποίησης όσο και της λειτουργίας της Πράξης «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες [2]:
1.              Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2.              Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3.              Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4.              Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5.              Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6.              Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους
7.              Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8.              Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9.              Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10.           Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
11.           Επ ΄αόριστο Λειτουργία της Μονάδας .
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1. Ο Κύριος του Έργου (ΦοΔΣΑ) αναλαμβάνει:
·                Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
·                Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
·                Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
·                Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
·                Να παραχωρήσει στο Δήμο Κορινθίων επ΄ αόριστο την αρμοδιότητα λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
·                Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (δήμος Κορινθίων) αναλαμβάνει:
·                Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
·                Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
·                Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..
·                Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
·                Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
·                Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
·                Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
·                Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου
·                Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
·                Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
·                Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
·                Να αναλάβει επ΄ αόριστο τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
·                Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, και υπεύθυνος για αυτές είναι ο Δήμος Κορινθίων.
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.052.912,00 ευρώ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης, εφόσον το έργο ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».
Οι όροι της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση αυτοχρηματοδότησης του έργου από το Δήμο Κορινθίων.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παραχώρηση της πλήρους λειτουργία του έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από[3] :
·                έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
·                έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
·                ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από (το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ) με τον αναπληρωτή του, στην περίπτωση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του .
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α)         η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
Β)         η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
 
–Εξουσιοδοτεί  τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται  για την ολοκλήρωση της πράξης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12/ 237/ 2016.
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 


 
 

Leave a Comment