περί έγκρισης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος CLL / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 238/2016

 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Επί του με αριθμ. πρωτ. 97/2016 εγγράφου της ΑΝΒΟΠΕ, περί έγκρισης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος CLL / LEADERΒόρειας Πελοποννήσου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής , αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος «Επί του με αριθμ. πρωτ. 97/2016 εγγράφου της ΑΝΒΟΠΕ, περί έγκρισης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος CLL / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου» επειδή  μέχρι  20-7-2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικού φακέλου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα και ν΄  αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης  παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών  του Συμβουλίου
     το με αριθμ. πρωτ. 97/30-6-2016  έγγραφο  της  ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ , με το οποίο  ζητά την έγκριση της περιοχής    
     παρέμβασης  του Προγράμματος CLL / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου.
Η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 1435/14-6-16 (ΦΕΚ 1839/Β/2016)Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER)  του ΠΑΑ 2014-2020), πρόκειται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για την διεκδίκηση νέου Τοπικού Προγράμματος για την περιοχή παρέμβασής της.
Σύμφωνα με την προκήρυξη,  η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος θα πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη και να αποτελεί προϊόν διαβούλευσης (στην οποία έχει συμμετάσχει ο Δήμος μας). Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοοικονομικών πόρων, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων.
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης για την πρόταση CLLD/ LEADER Βόρειας Πελοποννήσου αφορά συνολικό πληθυσμό 149.985 κατοίκων, πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις και προτείνω τη συμμετοχή του Δήμου μας στο CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου.
    
     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και το  με  αριθμ. πρωτ.     
      97/2016 έγγραφο της ΑΝΒΟΠΕ
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    1. Αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της
2. Να συμμετέχει ο Δήμος  Κορινθίων  στην περιοχή παρέμβασης της πρότασης «CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου» που σχεδιάζει και θα υποβάλει στον σχετικό διαγωνισμό του ΥπΑΑΤ η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12/ 238/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment