Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 239/2016

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το έτος 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το έτος 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 24-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του  Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/12-03-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.4.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
3.   Την υπ’ αριθμ. 15717/11-05-2016 Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ) περί κατανομής ποσού 129.400 ευρώ, στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
4.       Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα τις κατεπείγουσες ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών), προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου.
 
Εισηγείται:
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το έτος 2016, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
8
Πρασίνου.
Τρεις (3) μήνες
35/6041.0009
35/6054.0005
22.272 €
  5.950 €
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των οκτώ (8) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (3 μηνών) για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 26887/30-06-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α  του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ 22 του Ν. 4071/2012 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ.1α του Ν. 4325/2015, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26887/30-06-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το έτος 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες, λόγω καλοκαιριού, ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Κορινθίων (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για τη πρόληψη δασικών πυρκαγιών), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
8
Πρασίνου
Τρεις (3) μήνες
35/6041.0009
35/6054.0005
22.272 €
  5.950 €
 
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 239 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment