ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)

                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 240/2016

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Επί  του με αριθ. πρωτ. 85/28-6-2016 εγγράφου της ΑΝΒΟΠΕ για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ‘’Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’’ (CLLD/LEADERτου ΠΑΑ 2014-2020)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Επί  του με αριθ. πρωτ. 85/28-6-2016 εγγράφου της ΑΝΒΟΠΕ για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ‘’Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’’ (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 85/28-06-2016 έγγραφο της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του στις 12-5-2016, την παραμονή του Δήμου Κορινθίων στην ΕΔΠ και την νέα σύνθεση φορέων της ΕΔΠ, σύμφωνα με την οποία, τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από φορείς που εκπροσωπούν κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα της περιοχής παρέμβασης (Πολιτιστικός Σύλλογος Καρύταινας, Σύνδεσμος διαχείρισης χορτονομής Κουτσοποδίου, Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Βόρειας Πελοποννήσου και Επιμελητήριο Αρκαδίας) και τρία από φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα (Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Κορινθίων και Περιφέρεια Πελοποννήσου).
Η ανωτέρω σύνθεση εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 22/6/2016 και θα εγκριθεί και από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να λάβουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της εκπροσώπησης του Δήμου και ορισμού ενός τακτικού με τον αναπληρωτή του μέλους στην ΕΔΠ προκειμένου να συσταθεί έγκαιρα και ως προς τους εκπροσώπους των φορέων η εν λόγω Επιτροπή και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας της εταιρείας μας στον εν λόγω διαγωνισμό του ΥπΑΑΤ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταυρέλη Νικόλαο, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καμπούρη Χαράλαμπο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το με αριθμ.  85/28-06-2016 έγγραφο της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.  Αποδέχεται την εκπροσώπηση του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020).
2.  Ορίζει τον κ. Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο επίσης, ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 240 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment