Συμμετοχή του Δήμου στη τελετή εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου

                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 241/2016

 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη τελετή εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής , αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στη τελετή εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  27183/01-07-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 23218/09.06.2016 έγγραφο, αιτήθηκε από το Δήμο μας την συμμετοχή του στην εκδήλωση για την τελετή των εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 07:30μ.μ.
 
Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, καθώς αναμένεται να αυξήσει την επισκεψιμότητα του Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου, με προφανή οφέλη για την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Κορίνθου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της τελετής των εγκαινίων των δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
 
1.         Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00€ συμπ. Φ.Π.Α 
2.         Παράθεση μπουφέ για 400 άτομα, ποσού έως 2.170,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
3.         Εκτύπωση δέκα έγχρωμων banners με αποτύπωση της εξέλιξης του Μουσείου από την έναρξη της λειτουργίας του (1934) μέχρι σήμερα, ποσού έως  372,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.792,00€ συμπ. Φ.Π.Α  θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27183/01-07-2016εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.792,00για την συμμετοχή του Δήμου, στην εκδήλωση για την τελετή των εγκαινίων της επανέκθεσης δύο αιθουσών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου.
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
 
1.       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Παράθεση μπουφέ για 400 άτομα ποσού έως 2.170,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.       Εκτύπωση δέκα έγχρωμων banners με αποτύπωση της εξέλιξης του Μουσείου από την έναρξη της λειτουργίας του (1934) μέχρι σήμερα, ποσού έως 372,00€
 
        Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/6443.0001  και τίτλο  «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.792,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 241 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment