Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/06.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 242/2016
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26979/30-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, αποχώρησε
18.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
6.       Πανταζής Βασίλειος,
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι κ.κ 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2.Κορδώσης Χρήστος, 3. Δημητρόπουλος Κων/νος, 4.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψηφοφορία του κατεπείγοντος της συζήτησης του θέματος: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης ΄΄Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τρεις (03) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
19.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 17-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“1) Η κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την υπ΄ αρ. 12208/31-3-2016 αίτησή της, ζητάει  την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις της οφειλής της ποσού 136,21 ευρώ ,όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 361,38 ευρώ, από τέλος 0,5%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων  και από δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου. Επικαλείται οικονομική αδυναμία λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.
Επισυνάπτει: 1) φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2013, 2014, 2015, 2)  Ατομική καρτέλα  οφειλέτη.
2) Η κ. OKSAN KASHLYK  με την υπ΄αρ 11263/23-3-2016 αίτησή της, ζητάει την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις της  οφειλής της  ποσού 280,86 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 1280,00 ευρώ από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ . Επικαλείται  οικονομική αδυναμία.
Επισυνάπτει: 1) φορολογική  δήλωση οικονομικού έτους  2014, 2) κάρτα ανεργίας Ο Α Ε Δ, 3) ατομική καρτέλα οφειλέτη.
 
3) Η  κ. ΚΑΣΚΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤ. με την  υπ΄αρ 11342/24-3-2016 αίτησή της, ζητάει την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις της οφειλής της  ποσού 60,37 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 218,13 ευρώ    από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Επικαλείται οικονομική αδυναμία.
Επισυνάπτει: 1) φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους  2013, 2014, 2) βεβαίωση  εγγραφής στο μητρώο αρρένων του  Ο Α Ε Δ, 3) ατομική καρτέλα οφειλέτη.
  
4) Ο κ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. με την υπ΄αρ. 12886/5-4-2016 ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ  ζητάει την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις της οφειλής του  ποσού 184,81 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 102,71 ευρώ από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. Ισχυρίζεται ότι δεν πήρε ποτέ ειδοποίηση  λόγω λανθασμένης δ/νσης.  Η σωστή διεύθυνση είναι Δαμασκηνού 72.
Από έρευνα στο αρχείο οφειλετών του Δήμου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 3 καρτέλες οφειλετών με στοιχεία οφειλέτη Τσερώνης Σπυρίδων του Δημητρίου με διεύθυνση η πρώτη Πυλαρινού 21 (εμφανίζεται ανενεργή), Κολιάτσου 62 η δεύτερη και Δαμασκηνού 72 η τρίτη.
Επισυνάπτεται η αίτησή του και οι καρτέλες του αρχείου.
5) Ο κ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με την υπ΄αρίθμ. 24165/15-6-2016 αίτησή του  ζητάει την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις της οφειλής του  ποσού 206,43 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 122,54 ευρώ  από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. Ισχυρίζεται  ότι δεν πήρε ποτέ ειδοποίηση λόγω λανθασμένης δ/νσης.
Από έρευνα στο αρχείο οφειλετών του Δήμου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 2 καρτέλες οφειλετών με στοιχεία οφειλέτη  Κωνσταντίνος Πίκουλας του Ιωάννη με διεύθυνση Πάροδος Σοφοκλέους, ενώ στην αίτησή του αναφέρει ότι η σωστή διεύθυνση είναι Επιγένους 7-Κιάτο.
Επισυνάπτεται η αίτησή του και οι καρτέλες του αρχείου.
 
6) Ο κ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με την υπ΄άρ   15952/25-4-2016 αίτησή του, ζητάει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις  της οφειλής του  ποσού 1344,61 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 1203,06 ευρώ από κλήσεις του Κ.Ο.Κ  και τέλος 2% επί των ακαθαρίστων. Επικαλείται  οικονομική αδυναμία.
Επισυνάπτει 1) ατομική καρτέλα,  2) κάρτα ανεργίας από το 2011από Ο.Α.Ε.Δ, 3) εκκαθαριστικά εφορίας 2013, 2014, 4) κάρτα αλληλεγγύης.
 
7) Ο  κ. ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με την υπ΄αρ 13519/8-4-2016 αίτησή του, ζητάει την απαλλαγή των προσαυξήσεων  της οφειλής του  ποσού 85,62 ευρώ, όπως έχει διαμορφωθεί έως τον Ιούνιο, σε κεφάλαιο 44,02 ευρώ  από κλήση  του Κ.Ο.Κ.  Ισχυρίζεται ότι δεν πήρε ποτέ ειδοποίηση και επικαλείται οικονομική αδυναμία.
Επισυνάπτει: 1) Βεβαίωση από Ο.Α.Ε.Δ, 2) Εκκαθαριστικά εφορίας για έτη 2012,2013,2014, 3) ατομική καρτέλα  οφειλέτη”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Τη διαγραφή των νομίμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 136,21 €, που οφείλει η κα ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με κωδ. 39780 για τέλη 0,5% – 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και για δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
2.       Τη διαγραφή των νομίμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 280,86 €, που οφείλει η  κα OKSAN KASHLYK με κωδ. 54919 για παραβάσεις ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
3.       Τηδιαγραφή των νομίμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 60,37 €, που οφείλει η κα. ΚΑΣΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤ. με κωδ. 31196 για παραβάσεις ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
4.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 184,81 €, που οφείλει ο κ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. με κωδικό 97449 για παραβάσεις ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
5.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 206,43 €, που οφείλει ο κ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με κωδ. 25406 για παραβάσεις ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
6.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 1.344,61 €, που οφείλει ο κ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με κωδ. 30403 για παραβάσεις ΚΟΚ και για τέλος 2% επί των ακαθαρίστων, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
7.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων συνολικού ποσού 85,62 €, που οφείλει ο κ. ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με κωδ. 25520 για παράβαση ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 242 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment