Συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016” με το Κορινθιακό Θέατρο “ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ

                                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/12.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  250/2016

 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016” με το Κορινθιακό Θέατρο “ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27668/05-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
10.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης
15.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
23.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016” με το Κορινθιακό Θέατρο “ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27806/06-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της  έχει ως εξής:
 
“Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 26251/27.06.2016 έγγραφο, το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2016» το οποίο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» από 31 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου. Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν και θα διαγωνιστούν θεατρικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
Α. των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-11/08/2016 και
Β. των συμμετεχόντων των θιάσων από :
·         το Αιτωλικό, για δύο διανυκτερεύσεις σε δέκα δίκλινα και σε τρία τρίκλινα δωμάτια από 03-05/08/2016,
·         την Κάρυστο, για δύο διανυκτερεύσεις σε τρία μονόκλινα και δέκα δίκλινα δωμάτια από 05-07/08/2016,
·         την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και δέκα δίκλινα δωμάτια την 07/08/2016,
·         την Έδεσσα, για δύο διανυκτερεύσεις σε εννέα δίκλινα  και ένα τρίκλινο δωμάτιο από 07-09/08/2016,
·         την Κύπρο, για τρεις διανυκτερεύσεις σε τρία μονόκλινα, δέκα δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια από 08-11/08/2016, 
ποσού έως 8.560 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
2. Την παράθεση δείπνου στους συμμετέχοντες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, μετά από την εκάστοτε παράσταση, ποσού έως 4.824,00 € συμπ. ΦΠΑ.
3. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Φεστιβάλ, ποσού  έως 3.350,00€ συμπ. ΦΠΑ.
4. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·         1.000 προγράμματα,
·         1.000 προσκλήσεις,
·         50 αφίσες έγχρωμες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         10  αναμνηστικά συμμετοχής,
·         26 βραβεία,
·         2.700 δελτία εισόδου και
·         3 πανό,
ποσού  έως  2.876,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
5. Μεταφορά με λεωφορείο της θεατρικής ομάδας της Κύπρου:
·         από το αεροδρόμιο στην Κόρινθο την 08.08.2016 και
·         από την Κόρινθο στο αεροδρόμιο την 11.08.2016
 ποσού  έως 620,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
6. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι:
·         11 ανθοδέσμες  και
·         25 τριαντάφυλλα για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ,
 ποσού έως 203,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
7.  Προμήθεια νερών ήτοι 15 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού έως 45,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
8. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής:
·         για τους συμμετέχοντες θιάσους (δέκα τεμάχια)
·         για τους διακριθέντες, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα (συνολικά τριάντα τεμάχια),
ποσού έως 330,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 20.808,00€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση”.
 
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ανωτέρω φεστιβάλ είναι συνδιοργάνωση του Δήμου με το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ΄΄, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος πρότεινε το εν λόγω φεστιβάλ να πραγματοποιείται από το Θεατρικό Εργαστήρι του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου και γι’ αυτό το λόγο δήλωσε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει την εν λόγω συνδιοργάνωση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις των παρ. 3α, β του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασιλείου Νανόπουλου, Χρήστου Κορδώση και της κας  Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη  – ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος ήταν εκτός αιθούσης κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας)
 
Τη συνδιοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016» με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» και την έγκριση ποσού 20.808,00 € για την πραγματοποίησή του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από 31/07/2016 έως 10/08/2016 και θα συμμετέχουν και θα διαγωνιστούν θεατρικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Με το ανωτέρω ποσό ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει τις δαπάνες για:
 
1. Τη διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
Α. των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-11/08/2016 και
Β. των συμμετεχόντων των θιάσων από :
·         το Αιτωλικό, για δύο διανυκτερεύσεις σε δέκα δίκλινα και σε τρία τρίκλινα δωμάτια από 03-05/08/2016,
·         την Κάρυστο, για δύο διανυκτερεύσεις σε τρία μονόκλινα και δέκα δίκλινα δωμάτια από 05-07/08/2016,
·         την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και δέκα δίκλινα δωμάτια την 07/08/2016,
·         την Έδεσσα, για δύο διανυκτερεύσεις σε εννέα δίκλινα  και ένα τρίκλινο δωμάτιο από 07-09/08/2016,
 
 
 
·         την Κύπρο, για τρεις διανυκτερεύσεις σε τρία μονόκλινα, δέκα δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια από 08-11/08/2016, 
ποσού έως 8.560,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
2. Την παράθεση δείπνου στους συμμετέχοντες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, μετά από την εκάστοτε παράσταση, ποσού έως 4.824,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
3. Την ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Φεστιβάλ, ποσού  έως 3.350,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
4. Την προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·         1.000 προγράμματα,
·         1.000 προσκλήσεις,
·         50 αφίσες έγχρωμες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         10  αναμνηστικά συμμετοχής,
·         26 βραβεία,
·         2.700 δελτία εισόδου και
·         3 πανό,
ποσού  έως  2.876,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
5. Τη μεταφορά με λεωφορείο της θεατρικής ομάδας της Κύπρου:
·         από το αεροδρόμιο στην Κόρινθο την 08.08.2016 και
·         από την Κόρινθο στο αεροδρόμιο την 11.08.2016
 ποσού  έως 620,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
6. Την προμήθεια λουλουδιών ήτοι:
·         11 ανθοδέσμες  και
·         25 τριαντάφυλλα για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ,
 ποσού έως 203,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
7.  Την προμήθεια νερών ήτοι 15 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού έως 45,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 
8. Την προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής:
·         για τους συμμετέχοντες θιάσους (δέκα τεμάχια)
·         για τους διακριθέντες, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα (συνολικά τριάντα τεμάχια),
ποσού έως 330,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 20.808,00€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 20.808,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
                 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 250 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment