Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/12.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  252/2016
 
Θέμα 8ο : «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27668/05-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
10.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
11.    Δράκος Παναγιώτης
12.   Μουρούτσος Γεώργιος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης
15.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
23.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίλο «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 01 Ιουλίου2016 έγγραφο του ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (ΚΕΑΝ) για την συμμετοχή του Δήμου στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον –Απασχόληση την περίοδο της οικονομικής κρίσης», στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, από 15 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2016 σε συνεργασία με εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς και υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με προοπτικές της Αειφόρου Οικονομικής Ανάπτυξης και η σύνδεσή της με τον τομέα της εργασιακής απασχόλησης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός θα μεταβεί στην Αρχαία Ολυμπία προκειμένου να συμμετάσχει στο Συνέδριο και κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μελέτης εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μελέτης θα μεταβούν στην Αρχαία Ολυμπία οδικώς, με ημέρα αναχώρησης την 15η Ιουλίου 2016 και ημέρα επιστροφής την 16η Ιουλίου 2016 (μία διανυκτέρευση).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από 01 Ιουλίου-2016  έγγραφο της ΚΕΑΝ και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Μελέτη στην Αρχαία Ολυμπία, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον –Απασχόληση την περίοδο της οικονομικής κρίσης», που διοργανώνει η ΚΕΑΝ στις 15 & 16 Ιουλίου 2016. 
Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μελέτης θα μεταβούν στην Αρχαία Ολυμπία οδικώς με ημέρα αναχώρησης την 15-07-2016 και ημέρα επιστροφής  την 16-07-2016 (μία διανυκτέρευση).
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή του κ. Δημάρχου ανέρχεται στο ποσό των 260€ και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 160,00 €.
Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 252 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment