Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 256/2016

 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος» για την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το προτεινόμενο από τον Πρόεδρο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σαςενημερώνουμε ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ., χρειάζεται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου, σύμφωνα με την 255/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, από 21-07-2016 στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :
α) Στην κ. Σταθοπούλου Χριστίνα, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα .
β) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Παππά Ευαγγελία, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
γ) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Κώτσιου Λαμπρινή, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
δ) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μπούφη Μιχάλη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
ε) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
στ) Στην εισπράκτορα κα Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 , 2 ,3 , 4 και 5 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbankalerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια >> .
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την άμεση ανάγκη λειτουργίας του συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2190/1920, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να διενεργεί τις συναλλαγές  από απόσταση, προς άμεση εξυπηρέτηση μας.
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.
 
3.- Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, μόνο τη διενέργεια συναλλαγών εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος  winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως εξής:
α) Στην κ. Σταθοπούλου Χριστίνα, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα .
β) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Παππά Ευαγγελία, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
γ) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Κώτσιου Λαμπρινή, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
δ) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μπούφη Μιχάλη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
ε) Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
στ) Στην εισπράκτορα κα Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Διευκρινίζεται, προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, ότι οι ως άνω αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbankalerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.-
Με τη λήψη της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/ 256/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ