Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 257/2016
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη» προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης μπορεί να μην συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  το εν λόγω θέμα  και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.          
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  29844/19-07-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει την «4η Χορευτική Συνάντηση» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη, το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 και ώρα 09:00μ.μ.
 
Στην εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει χορούς και τραγούδια θα συμμετέχουν:
·         Η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Αθικίων, «Ελένη Διδασκάλου»,
·         Το χορευτικό τμήμα Νέων Αθικίων,
·         Το χορευτικό τμήμα Ενηλίκων Αθικίων,
·         Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχ. Κλεωνών «Ο Φωκάς»,
·         Ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων.
 
Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2. Κατασκευή εξέδρας, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέ για 190 άτομα, ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.364,00€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 27808/06-07-2016εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.364,00για την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων της «4ης Χορευτικής Συνάντησης» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη,που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
   1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
   2. Κατασκευή εξέδρας, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
   3. Παράθεση μπουφέ για 190 άτομα, ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.364,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.364,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/ 257/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ