Αίτημα Γκούτση Ιωάννη του Δημητρίου για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 264/2016

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Αίτημα Γκούτση Ιωάννη του Δημητρίου για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του στο Ο.Τ. 784 σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος Γκούτση Ιωάννη του Δημητρίου για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του στο Ο.Τ. 784 σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.       την αριθμ. πρωτ. 16226/26-04-2016 αίτηση του κ. Ιωάννη Γκούτση του Δημητρίου, ιδιοκτήτη του οικοπέδου που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 784 με αριθμό κτηματογράφησης 0601012, με την οποία ζητά να συντελεστεί προσκύρωση στην ιδιοκτησία του εδαφικού τμήματος  συνολικής έκτασης 4,42 τ.μ.,
2.       το από 30-05-2016 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, που καθορίζει την αξία του ανωτέρω προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.),
3.       την αριθμ. 5/31/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,42 τ.μ., στην ιδιοκτησία του Ιωάννη Γκούτση του Δημητρίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 784,  όπως αναλύεται στους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων συνολικού ποσού 530,40 € (4,42 τ.μ. Χ 120 €/τ.μ. = 530,40€). Η ως άνω τιμή των 120€/τ.μ. έκτασης ορίζεται από το 30-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 5 αρθρ. 186 του Ν.3463/2006,  που θα καταβληθεί από τον ανωτέρω φερόμενο ιδιοκτήτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.  την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,42 τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0601012, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 784, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ιωάννης Γκούτσης του Δημητρίου, όπως αναλύεται στους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής,
2.  τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 4,42 τ.μ. στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Γκούτση του Δημητρίου, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 4,42 τ.μ. Χ 120€/τ.μ. = 530,40€,
3. τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 4,42 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία,
4.  την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 264 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment