Αίτημα Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας για συμμετοχή στην Εθνική Έκθεση μορφολογίας

                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 268/2016

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Αίτημα Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας για συμμετοχή στην Εθνική Έκθεση μορφολογίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας για συμμετοχή στην Εθνική Έκθεση μορφολογίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  29373/18-07-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 44/13.07.2016 και 46/18.07.2016 έγγραφά του, αιτήθηκε από το Δήμο μας την συμμετοχή του στην 4η και 5η Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει στο λιμάνι του Φλοίσβου στις 23-24 Ιουλίου 2016.
 
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.)ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί σύλλογο μη κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο από τον Κυνολογικό όμιλο Ελλάδας. Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία των καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Κορινθία, καθώς και η ανάπτυξη και προβολή των ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό τη διεθνή τους αναγνώριση.
 
Η 4η και 5η Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει ο Ο.Κ.Κ. στην πόλη μας περιλαμβάνει την επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου, την ενημέρωση του κοινού και σκοπεύει στην προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας αλλά και στην ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. Η Έκθεση αναμένεται να υποδεχτεί περίπου 1.500 επισκέπτες, όπως εκθέτες, κριτές και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες στην Έκθεση θα συνδυάσουν την επίσκεψη τους με διακοπές στην πόλη μας. Επίσης, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα διαφημίσουν την Κόρινθο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς μέσω του διαδικτύου και με αφορμή την Έκθεση, η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας θα γίνει γνωστή σε εκατοντάδες χιλιάδες κυνόφιλους ανά τον κόσμο. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας, με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 168 κύπελλα, 13 μετάλλια, 13 αυτοκόλλητα και 13 κορδέλες μεταλλίων.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.360,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση που διοργανώνει ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 29373/18-07-2016εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.360,00για την διοργάνωση της 4ης και 5ης Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας,που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στο λιμάνι του Φλοίσβου, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί δαπάνη για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 168 κύπελλα, 13 μετάλλια, 13 αυτοκόλλητα και 13 κορδέλες μεταλλίων . 
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.360,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.360,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/ 268/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment