Απόφαση αριθμ. 17/202/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21-06-2016
 
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).
 
Α π ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
 
    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.
 
       Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 202η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικού έτους.  Ο Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων υπέβαλλε τα απολογιστικά στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης έτους 2015 και η Οικονομική Επιτροπή καλείται να προβεί στον κατά νόμο προέλεγχο των στοιχείων αυτών και να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τον αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 20145 προκειμένου τα μέλη να προβούν στον προέλεγχό του.
  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού διαπίστωσε την ύπαρξη όλων των νόμιμων δικαιολογητικών κι αφού έλεγξε την αλήθεια κι ακρίβεια αυτών κι έχοντας υπόψη της τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
  Α.- Θεωρεί ως καλώς γενόμενες τις εισπράξεις και πληρωμές της δημοτικής οικονομικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
 
ΕΣΟΔΑ
 
Οικονομικό έτος 2015 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά έσοδα 23.497.909,63 23.228.887,83 269.021,80
Έκτακτα έσοδα 3.428.846,22 3.366.107,16 62.739,06
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2.576.107,68 298.360,16 2.277.747,52
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 15.444.579,43 589.598,70 14.854.980,73
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 3.770.556,98 3.492.088,87 278.468,11
Χρηματικό Υπόλοιπο 10.082.683,36 10.082.683,36 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 58.800.683,30 41.057.726,08 17.742.957,22
 
ΕΞΟΔΑ
 
Οικονομικό έτος 2015 Πληρωθέντα Πληρωτέο Υπόλοιπο Αδιάθετα
Γενικές υπηρεσίες 5.039.440,88 0,00 2.049.808,80
Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 1.952.358,17 0,00 619.546,76
Υπηρεσίες Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 7.886.207,61 0,00 756.085,50
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.059.547,32 0,00 7.411.457,19
Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 11.484,51 0,00 312.049,05
Υπηρεσία τεχνικών έργων 3.591.671,08 0,00 7.910.016,14
Υπηρεσίες πρασίνου 767.379,24 0,00 838.407,78
Υπηρεσία πολεοδομίας 189.316,45 0,00 104.943,04
Υπηρεσία νεκροταφείων 122.467,87 0,00 206.821,94
Δημοτική αστυνομία 21.878,92 0,00 5.672,19
Λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.134.908,58 0,00 18.119.737,44
Αποθεματικό 0,00 0,00 9.088,55
ΣΥΝΟΛΟ 27.776.660,63 0,00 38.343.634,38
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2015: 13.281.065,45€.
 
  Β.- Υποβάλλει τα ως άνω απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς έγκριση.
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/202/2016.-
 

Leave a Comment