Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 

                                                                              

                                                   Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο

                                          Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους             

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 02- 08- 2016

ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 31774     

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε  δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α)  για το  ελαιόλαδο, κρέατα, πουλερικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ΕΥΡΩ (€) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται όπως αυτή εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) για τα λοιπά είδη τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 προϋπολογισμού μελέτης 1.289.432,58€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, του Ν. 3463/2006, του N. 3852/2010, του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012, του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, του Ν. 3548/2007, της Π1/358/27.1.1999 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β’), του Ν. 4155/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/2014, τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Π1/2390 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4281/2014, τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, νόμο, οδηγία κ.λ.π.

Οι συνολικές ποσότητες των ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ.  47/2016 σχετικής μελέτης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής  (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016.

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΕD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

05-08-2016

 26-08-2016  και ώρα 10:00

16-09-2016 και ώρα 14:00

 

     Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ. Συνεταιρισμοί, δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

        Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρ. 157 του ν. 4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά.

  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες των μία εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σχετική αρ. 47/2016  μελέτη.

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει  την 15/12/2016 . Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου  σε περίπτωση παράτασης φυσικού αντικειμένου .

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή / προμηθευτών, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος – τηλ. 27410 40625, 40626 κ.κ. Α. Γιαβάση, Ε. Σαββανού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για την αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.korinthos.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr .

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment