Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 

                                                                              

                                                   Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο

                                          Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους             

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

Αρ. μελέτης:   47/2016

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  1.289.842,58€

 

Αριθμ. Πρωτ.: 31773/02-08-2016

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή με σφραγισμένες προσφορές και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ΕΥΡΩ (€):

1.επί της μέσης λιανικής τιμής για τα ελαιόλαδα, κρέατα, πουλερικά, κατά την ημέρα αγοράς τους, όπως αυτή εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

2.για τα λοιπά είδη τη χαμηλότερη τιμή επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης,

με την προϋπόθεση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

            Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :

·         Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

·         Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

·         N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

·         Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)

·         Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

·         Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

·         Το Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 /ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005(ΦΕΚ 64Α’)

·         Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

·         Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού και

·         Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

·         Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

·         Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά  εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

·         Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/α/7-4-2014).

·         Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10.

·         Η Υ. Α. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 • Τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 • Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”
 • Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις ως αυτός ισχύει.
 • Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2014.
 • κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη
 • Την με αριθ.πρωτ. 997/19-5-2016  Απόφαση  για  την  ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
 • To πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο ΚΗΜΔΗΣ, με αρ. διαδικτυακής ανάρτησης  μητρώου (ΑΔΑΜ): 16REQ004830328.
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.

·         Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

·          Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α’ 265/23-12-2014).

·          Την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

·          Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 (ΦΕΚ Β’ 1066/05-06-2015) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

·          Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) υπουργική απόφαση “Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

·         Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

·         Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).

·         Την υπ’ αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

·          Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

·          Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ.

·         Την πρόταση της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Κορινθίων, που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση.

·         Την με αρ.πρωτ. 997/19-5-2016   Ένταξη της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

05-08-2016

26-08-2016 και ώρα 10:00

16-09-2016 και ώρα 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo άρθρο 12 της παρούσης.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη (www . promitheus . gov .gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

– είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 4/23 Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούν:

 •  Η διακήρυξη,
 •  Η συγγραφή υποχρεώσεων,
 •  Οι τεχνικές προδιαγραφές,
 •  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 •  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
 •  Η τεχνική έκθεση.
 • Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η δαπάνη για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)  έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των: 1.289.842,58€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13% και 24% αντίστοιχα.

 

2. Η ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής  (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016.

 

Οι δικαιούχοι των υπό προμήθεια ειδών  με σύνολο  ωφελούμενων μελών είναι 6239.

            Η δαπάνη για την προμήθεια του θα  βαρύνει τον ΚΑΕ 60/6481.0001 Δημοτικού  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 .

            Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στoν ενδεικτικό προϋπολογισμό.

            Αναλυτικά οι ποσότητες των προμηθευόμενων ειδών:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ  Α (ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ )

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α (ΣΥΝΟΛΟ Α *ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ)

Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

1

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

6 διανομες

11.227

3,50 €

39.294,50 €

235.767,00 €

56.584,08 €

292.351,08 €

2

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

6 διανομες

11.000

1,14 €

12.540,00 €

75.240,00 €

9.781,20 €

85.021,20 €

3

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

6 διανομες

7.710

1,75 €

13.492,50 €

80.955,00 €

10.524,15 €

91.479,15 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

391.962,00€

76.889,43€

468.851,43€

ΟΜΑΔΑ  Β –   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκ.1lt.

6 διανομες

7.710

3,64 €

28.064,40 €

168.386,40

21.890,23 €

190.276,63 €

2

ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ

6 διανομες

9.355

0,67 €

6.267,85 €

37.607,10 €

4.888,92 €

42.496,02 €

3

ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ

6 διανομες

10.520

0,64 €

6.732,80 €

40.396,80 €

5.251,58 €

45.648,38 €

4

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  400GR

6 διανομες

7.950

2,60 €

20.670,00 €

124.020,00 €

16.122,60 €

140.142,60 €

5

ΖΑΧΑΡΗ συσκ.1κιλού

6 διανομες

7.710

0,67 €

5.165,70 €

30.994,20 €

7.438,61 €

38.432,81 €

6

ΖΥΜΑΡΙΚΑ συσκ. 500Γρ

6 διανομες

11.925

0,86 €

10.255,50 €

61.533,00 €

7.999,29 €

69.532,29 €

7

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκ.500γρ.

6 διανομες

5.140

0,85 €

4.369,00 €

26.214,00 €

6.291,36 €

32.505,36 €

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ συσκ.410ml.

6 διανομες

16.767

0,57 €

9.557,19 €

57.343,14 €

7.454,61 €

64.797,75 €

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

546.494,64€

77.337,20 €

623.831,84 €

ΟΜΑΔΑ Γ-  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

1

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ συσκ.300γρ

6 διανομες

248

3,92 €

972,16 €

5.832,96 €

758,53 €

6.591,49 €

2

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ  2ης βρεφικής ηλικίας συσκ.800γρ

6 διανομες

123

11,69 €

1.437,87 €

8.627,22 €

1.121,54 €

9.748,76 €

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ

14.460,18 €

1.880,07 €

16.340,25 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β +ΟΜΑΔΑ Γ)

952.916,82 €

156.106,71 €

1.109.023,53 €

ΟΜΑΔΑ Δ – ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1

ΠΑΝΕΣ  συσκ..50 τμχ.

6 διανομες

720

7,24 €

5.212,80 €

31.276,80 €

7.506,43 €

38.783,23 €

2

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ    συσκ.60τμχ.

6 διανομες

720

0,95 €

684,00 €

4.104,00 €

984,96 €

5.088,96 €

3

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ συσκ. 16-24μεζ.(1.7κιλ.)

6 διανομες

2.570

3,30 €

8.481,00 €

50.886,00 €

12.213,46 €

63.099,46 €

4

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκ.400ml.

6 διανομες

2.570

0,77 €

1.978,90 €

11.873,40 €

2.849,62 €

14.723,02 €

5

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1lt

6 διανομες

2.570

0,54 €

1.387,80 €

8.326,80 €

1.998,43 €

10.325,23 €

6

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ   συσκ.100gr

6 διανομες

2.996

0,84 €

2.516,64 €

15.099,84 €

3.623,96 €

18.723,80 €

7

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

1 διανομες

3.015

0,91 €

2.743,65 €

2.743,65 €

658,48 €

3.402,13 €

8

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ  συσκ.10τμχ.

3 διανομες

1.377

1,90 €

2.616,30 €

7.848,90 €

1.883,74 €

9.732,64 €

9

ΣΑΜΠΟΥΑΝ  συσκ.400ml

3 διανομες

2996

0,93

2.786,28 €

8358,84

2.006,12 €

10.364,96 €

10

ΣΑΠΟΥΝΙ 1 ΤΜΧ

3 διανομες

2.996

0,59 €

1.767,64 €

5.302,92 €

1.272,70 €

6.575,62 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

145.821,15€

34.997,90 €

180.819,05€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.098.737,97

ΦΠΑ 13% & 24%

191.104,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1.289.842,58 €

                   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 ο Πληροφόρηση οικονομικών φορέων

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www . promitheus . gov . gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν. 4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, εγκαίρως και προσηκόντως τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου pdf.

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

7.1 Έλληνες πολίτες

α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα  ή του συνόλου των ειδών για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3μηνου) τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση : για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου. Από το περιεχόμενο των πιστοποιητικών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πλέον των φορέων κύριας απασχόλησης:

 • Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης.
 • Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

            Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, ισχύουσα κατάσταση προσωπικού ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.

Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

ζ. πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις  (φορολογική ενημερότητα), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

η. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, η πρωτότυπη, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’).

7.2 Οι αλλοδαποί :

α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα  ή του συνόλου των ειδών για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, , χωρίς τον Φ.Π.Α.

 β.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

 

7.3.Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (7.1) και (7.2),

– Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα των ως άνω αναφερόμενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες .

-Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

– Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

7.4 Οι συνεταιρισμοί:

– Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό Δύο (2%)τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα  ή του συνόλου των ειδών για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά,, χωρίς τον Φ.Π.Α.

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα του εδαφίου των ως άνω αναφερόμενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

-Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (7.2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς

7.5 Οι ενώσεις προμηθευτών / κοινοπραξίες :

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.

 

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα :

 

α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του

καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον

Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει:

Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού, Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

 

            Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

 

γ. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

 

δ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς επίσης θα πρέπει να προκύπτει ο εκπρόσωπος της ένωσης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

 

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει που θα αναφέρεται :

 

α. ‘Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο-(επιχειρηματική μονάδα), στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος.

γ. Η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.

δ. Περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

ζ) Περί αποδοχής του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως αυτός αναφέρεται στα τεύχη της σχετικής μελέτης.

η) Τα είδη ή η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά

θ) Περί προσκόμισης δείγματος όποτε αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης.

Ι) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Κορινθίων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ι)) επιπλέον  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:

 • Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ με βάση αμετάκλητη απόφαση.
 • Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
 • Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους:

·         Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους,

·         Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία κατηγορίας για την οποία αυτό προβλέπεται και αντίγραφα της δήλωσης Ε3 για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατηγογίας για την οποία αυτό προβλέπεται κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις.

·         Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δρααστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο , τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

·         Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).

·         Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

 

Επιπλέον για την προμήθεια:

       Τροφίμων (Ομάδα Α, ομάδα Β και Ομάδα Γ):

·         Πιστοποιητικό ISO  22000:2005 ή ισοδύναμο αυτού για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων.

·         Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την μεταφορά των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά και την διανομή του υπό προμήθεια προϊόντος ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και της διανομής των ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

       Απορρυπαντικών και απολυμαντικών ειδών (όπως πιατών, υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης κλπ.):

·         Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προσφερόμενου προϊόντος.

 

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή , πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8. ο Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α ανά είδος της  εκάστοτε ομάδας ή του συνόλου των ειδών για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν το άρθρο 10 της διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Περιεχόμενο Εγγύησης

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

– Την ημερομηνία έκδοσης.

– Τον εκδότη.

– Τον Φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

– Τον αριθμό της εγγύησης.

– Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

– Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

– Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).

– ‘Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

– ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

– Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

– ‘Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157, Ν.4281/2014).

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και η οδηγία 8 και 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 9ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Κάθε οικονομικός φορέας (προμηθευτής) μπορεί να υποβάλλει προσφορά:

 

·         Για οποιαδήποτε  ομάδα προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης.

 

·         Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www . promitheus . gov .gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν.4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Π.Δ 60/2007 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

{*(υπο) φάκελος κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα}

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή) σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 7 της παρούσας (Δικαιολογητικά συμμετοχής) καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της.

 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», «Τεχνική προσφορά» Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

            Η κάθε προσφορά συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση, καθώς και από τις ζητούμενες από τις τεχνικές προδιαγραφές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

 

            Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.  Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

            Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή).

 

            Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

 

            Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

 

            Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

 

Για τα είδη  των τροφίμων

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

 

Καθώς και για το ελαιόλαδο συσκ. 1lt. η κατακύρωση απαιτεί το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών , και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης για τα είδη ή το είδος των τροφίμων που προσφέρουν επί της προϋπολογισθείσας τιμής του  εκάστοτε είδους.

            Καθώς η οικονομική προσφορά δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός φορέας (προμηθευτής) θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf (υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς).

            Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο Χρόνος ισχύος προσφορών

            Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 11ο Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

            Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών

            Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, ήτοι την 22-09-2016 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

            Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική προσφορά» .

            Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

            Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

            Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

 

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελείται από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους και συγκροτήθηκε με την 3/31/10-02-2016 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου μετά από κλήρωση και αποτελείται από τους:

 

Τακτικά μέλη

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων ΔΕ5

Πρόεδρος Επιτροπής

2.

Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ5

1ο τακτικό μέλος

3.

Σούκουλη Αντώνιο, Διοικητικό ΔΕ1

2ο τακτικό μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό ΠΕ7

Αναπληρωτής πρόεδρος

2.

Χρυσάνθου Τηλέμαχο, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

1ο αναπληρωματικό μέλος

3.

Παντελέων Ιωάννη, Γεωπόνο ΠΕ9

2ο αναπληρωματικό μέλος

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

            Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

            Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14 ο Ανάδειξη Μειοδότη

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά  ανά και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

· Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

· Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

· Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

· Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε ανά ομάδα:

·         το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό -για ελαιόλαδο, κρέατα (βόειο και χοιρινό), πουλερικά ήτοι για τα είδη της ομάδας Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (Α1 έως και Α3) καθώς και για το είδος της ομάδας Β (Β1 . ελαιόλαδο)και  

·         για τα λοιπά είδη  τη χαμηλότερη τιμή.

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

· Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

-Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε ευρώ και η σύγκριση γίνεται στις τιμές χωρίς ΦΠΑ.

1.  Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν :

            α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) :

-(για ελαιόλαδο, κρέατα (βόειο και χοιρινό), πουλερικά στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010). 

-(για τα λοιπά είδη) στην τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ.  Ειδικότερα, στην τιμή περιλαμβάνεται και η κράτηση 0,10 % υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, η οποία επιβαρύνει τον ανάδοχο.

            β) την προσφερόμενη τιμή ανά είδος.

            γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

            2.  Προσφορά που υποβάλλεται σε σταθερές τιμές ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παράγραφο 1, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

`           3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας του κάθε είδους.  Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν ολόκληρη την ποσότητα για το  κάθε είδος

6. Κάθε οικονομικός φορέας (προμηθευτής) μπορεί να υποβάλλει προσφορά:

 

·         Για οποιαδήποτε  ομάδα προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης.

 

·         Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.

 

7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος.

8. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η έκπτωση αριθμητικώς ανά μονάδα και  είδος.

ΑΡΘΡΟ 15 ο Διοικητικές Προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή . Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής .

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 16

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές.

2. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το προς προμήθεια είδος,

β) Την ποσότητα,

γ) Την συμφωνηθείσα τιμή έκπτωσης ή το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα,

δ) Την υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υλικά,

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών,

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού και

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Ο χρόνος παράδοσης του κάθε υλικού υπολογίζεται από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης στο συγκεκριμένο προμηθευτή ή από την ημερομηνία που θα ορίζεται μέσα στη σχετική σύμβαση.

5. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας (άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 17

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη,

γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα,

δ) Το συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς,

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε υλικού,

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού,

ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,

η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,

θ) Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται

αναπροσαρμογή,

ι) Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας και

ια) Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε υλικού.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο,

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της σύμβασης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση του από αυτά.

Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Η υπογραφή της σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.

Τα υπογράφοντα τη σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωση τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

 

Εγγυήσεις ποιότητας

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι φορείς.

2. Οι φορείς διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα υλικά που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα των φορέων, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τους φορείς για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 18ο Διάρκεια σύμβασης

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει  την 15/12/2016 . Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου  σε περίπτωση παράτασης φυσικού αντικειμένου .

ΑΡΘΡΟ 19 ο Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής

            Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται :

κατόπιν έγκαιρης παραγγελίας και συνεννόησης με την υπηρεσία.

 Τα είδη θα παραδίδονται σε χώρο και σε χρόνο που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

            Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τις υπηρεσίες για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα ή  ψυγεία για την μεταφορά των τροφίμων , τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς. Τα προϊόντα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται με τα μέσα και τις συνθήκες που προβλέπουν οι ισχύουσες  εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή (προμηθευτές) κατά περίπτωση υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

 

            Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, ή αν διαπιστώσει ότι ένα ή και περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις απαιτούμενες προδιαγραφές τότε η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή και τα είδη.

            Εάν η αρμόδια για την παραλαβή Επιτροπή αποφασίσει δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα υπό παράδοση είδη, δύναται να κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου μετά από σχετική γνωμοδότηση.

             

Ειδικά για την προμήθεια των Τροφίμων

Α. Για τα είδη της Ομάδας Α- ειδη Κρεοπωλείου καθώς και για το είδος Β1- ελαιόλαδο απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε εβδομάδα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση τιμολόγια τιμών.

Β.  Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Αρμόδιο Συμβούλιο του Δήμου ή του φορέα του.

Γ.  Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Αρμόδιου Συμβουλίου του Δήμου ή του Φορέα του και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Δ.  Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Συμβουλίου του Δήμου ή του Φορέα του, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου ή του φορέα του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε. 1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

Ε.2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε.3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Αρμοδίου Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Αρμοδίου Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ε.4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ε.5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 20ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη:

·         Για τα είδη  των τροφίμων

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

Καθώς και για το ελαιόλαδο 1lt.

θα γίνεται από τους προμηθευτές με βάση τη μέση λιανικής τιμή πώλησης του τροφίμου κατά την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε εβδομάδα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση τιμολόγια τιμών.

·         Η έκδοση τιμολογίων για τα λοιπά είδη, θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους.

Η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Για όλα τα υπόλοιπα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Επειδή η παράδοση των ειδών είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η υποβολή τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 21 ο Δημοσίευση

            Η προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση, με ηλεκτρονικό μέσο, στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/., καθώς και στον τύπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από  το Ν. 3548/2007 και κάθε σχετικής ισχύουσας  διάταξης περί δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 22 ο Έξοδα δημοσίευσης

            Σχετικά με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού θα ισχύσουν  οι προβλεπόμενες σχετικές κατά  Νόμο διατάξεις την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment