Μελέτη για την εκτέλεση προμήθειας

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

                                               

ΜΕΛΕΤΗ: 47/2016

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    1.289.842,58€ συμπεριλαμβανομένου του    Φ.Π.Α.

 

 

            CPV 15000000-8 –TΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΑ,

                     39831200-8  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

                     15111100-0 ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

                     15113000-3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

                     15112130-6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόρινθος  Ιούλιος 2016

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Κορινθίων  πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη  που προβλέπονται με σκοπό να διανεμηθούν στους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στους εταίρους /Δήμους του Νομού  Κορινθίας της  Κοινωνικής σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας . 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό 1.289.842,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016.

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει  την 15/12/2016 . Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου  σε περίπτωση παράτασης φυσικού αντικειμένου.

 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα  βαρύνει τον ΚΑΕ 60/6481.0001 Δημοτικού  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 .

     Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στoν ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη:

.  ελαιόλαδα,

. οπωροκηπευτικά,

. κρέατα, πουλερικά

το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-2-2006).

          Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, παντοπωλείου κλπ. η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης (ανά ομάδα) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορά για οποιαδήποτε  ομάδα προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης. Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.

    Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων .

  Δε γίνονται  αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος επί        ποινή αποκλεισμού.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :

 

1.       Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

2.       Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.       N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

4.       Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)

5.       Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

6.      Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

 

7.       Το Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 /ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005(ΦΕΚ 64Α’)

8.      Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

 

9.       Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού και

10.    Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

11.    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

12.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά  εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

13.    Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/α/7-4-2014).

14.    Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10.

15.    Η Υ. Α. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 1. Τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 2. Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις ως αυτός ισχύει.
 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2014.
 2. κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη
 3. Την με αριθ.πρωτ. 997/19-5-2016  Απόφαση  για  την  ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.

26.    Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

27.     Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α’ 265/23-12-2014).

28.     Την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

29.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 (ΦΕΚ Β’ 1066/05-06-2015) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

30.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) υπουργική απόφαση “Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

31.    Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

32.    Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).

33.    Την υπ’ αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

34.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

35.     Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ.

36.    Την πρόταση της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Κορινθίων, που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση.

37.    Την με αρ.πρωτ. 997/19-5-2016   Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

 

 

Κόρινθος 26 /07 /2016

Οι συντάξαντες

 

 

 

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα

ΤΕ Δοικητικός-Λογιστικός

 

 

 

 

Γιαβάση Άννα

ΔΕ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ   47 /2016                                     

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α

(ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ )

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α (ΣΥΝΟΛΟ Α *ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ)

Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

1

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

6 διανομες

11.227

3,50 €

39.294,50 €

67362

235.767,00 €

56.584,08 €

292.351,08 €

2

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

6 διανομες

11.000

1,14 €

12.540,00 €

66000

75.240,00 €

9.781,20 €

85.021,20 €

3

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

6 διανομες

7.710

1,75 €

13.492,50 €

46260

80.955,00 €

10.524,15 €

91.479,15 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

391.962,00€

76.889,43€

468.851,43€

ΟΜΑΔΑ  Β –   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκ.1lt.

6 διανομες

7.710

3,64 €

28.064,40 €

46260

168.386,40

21.890,23 €

190.276,63 €

2

ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ

6 διανομες

9.355

0,67 €

6.267,85 €

56130

37.607,10 €

4.888,92 €

42.496,02 €

3

ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ

6 διανομες

10.520

0,64 €

6.732,80 €

63120

40.396,80 €

5.251,58 €

45.648,38 €

4

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  400GR

6 διανομες

7.950

2,60 €

20.670,00 €

47700

124.020,00 €

16.122,60 €

140.142,60 €

5

ΖΑΧΑΡΗ συσκ.1κιλού

6 διανομες

7.710

0,67 €

5.165,70 €

46260

30.994,20 €

7.438,61 €

38.432,81 €

6

ΖΥΜΑΡΙΚΑ συσκ. 500Γρ

6 διανομες

11.925

0,86 €

10.255,50 €

71550

61.533,00 €

7.999,29 €

69.532,29 €

7

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκ.500γρ.

6 διανομες

5.140

0,85 €

4.369,00 €

30840

26.214,00 €

6.291,36 €

32.505,36 €

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ συσκ.410ml.

6 διανομες

16.767

0,57 €

9.557,19 €

100602

57.343,14 €

7.454,61 €

64.797,75 €

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

546.494,64€

77.337,20 €

623.831,84 €

ΟΜΑΔΑ Γ-  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

1

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ συσκ.300γρ

6 διανομες

248

3,92 €

972,16 €

1488

5.832,96 €

758,53 €

6.591,49 €

2

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ  2ης βρεφικής ηλικίας συσκ.800γρ

6 διανομες

123

11,69 €

1.437,87 €

738

8.627,22 €

1.121,54 €

9.748,76 €

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ

 

14.460,18 €

1.880,07 €

16.340,25 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β +ΟΜΑΔΑ Γ)

952.916,82 €

156.106,71 €

1.109.023,53 €

ΟΜΑΔΑ Δ – ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1

ΠΑΝΕΣ  συσκ..50 τμχ.

6 διανομες

720

7,24 €

5.212,80 €

4320

31.276,80 €

7.506,43 €

38.783,23 €

2

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ    συσκ.60τμχ

6 διανομες

720

0,95 €

684,00 €

4320

4.104,00 €

984,96 €

5.088,96 €

3

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ συσκ. 16-24μεζ.(1.7κιλ.)

6 διανομες

2.570

3,30 €

8.481,00 €

15420

50.886,00 €

12.213,46 €

63.099,46 €

4

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκ.400ml

6 διανομες

2.570

0,77 €

1.978,90 €

15420

11.873,40 €

2.849,62 €

14.723,02 €

5

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1lt

6 διανομες

2.570

0,54 €

1.387,80 €

15420

8.326,80 €

1.998,43 €

10.325,23 €

6

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ   συσκ.100gr

6 διανομες

2.996

0,84 €

2.516,64 €

17976

15.099,84 €

3.623,96 €

18.723,80 €

7

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

1 διανομες

3.015

0,91 €

2.743,65 €

3015

2.743,65 €

658,48 €

3.402,13 €

8

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ  συσκ.10τμχ

3 διανομες

1.377

1,90 €

2.616,30 €

4131

7.848,90 €

1.883,74 €

9.732,64 €

9

ΣΑΜΠΟΥΑΝ  συσκ.400ml

3 διανομες

2996

0,93

2.786,28 €

8988

8358,84

2.006,12 €

10.364,96 €

10

ΣΑΠΟΥΝΙ 1 ΤΜΧ

3 διανομες

2.996

0,59 €

1.767,64 €

8988

5.302,92 €

1.272,70 €

6.575,62 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

 

145.821,15€

34.997,90€

180.819,05€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

                 1.098.737,97€

ΦΠΑ 13% & 24%

191.104,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1.289.842,58€

                                     

 

 

 

 

 

 

Κόρινθος  26 /07 /2016                                                                           Κόρινθος    26/07/2016

Οι συντάξαντες                                                                                          Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

 

 

 

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα                                                                      Σπ. Περόγαμβρος

ΤΕ Δοικητικός-Λογιστικός                                                                       Πολ. Μηχ/κός ΠΕ 3

 

 

 

Γιαβάση Άννα

ΔΕ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.289.842,58

            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2016

 

Συγγραφή υποχρεώσεων

 

ΆΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω προμήθειας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Η παρούσα αφορά την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ KΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και θα κατανεμηθεί στους δυνητικά  ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD)

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1.     Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

2.     Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.     N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

4.     Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)

5.     Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

6.     Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

 

7.     Το Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 /ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005(ΦΕΚ 64Α’)

8.     Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

 

9.     Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού και

10. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

11. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά  εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/α/7-4-2014).

14. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10.

15. Η Υ. Α. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 1. Τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 2. Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις ως αυτός ισχύει.
 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2014.
 2. κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη
 3. Την με αριθ.πρωτ. 997/19-5-2016  Απόφαση  για  την  ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.

26. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

27.  Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α’ 265/23-12-2014).

28.     Την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

29.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 (ΦΕΚ Β’ 1066/05-06-2015) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

30.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) υπουργική απόφαση “Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.

31.    Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

32.    Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).

33.    Την υπ’ αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

34.     Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

35.     Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ.

36.    Την πρόταση της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Κορινθίων, που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση.

37.    Την με αρ.πρωτ. 997/19-5-2016   Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

 

 ΆΡΘΡΟ 3Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννεά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα οχτώ ευρώ  (1.289.842,58€) συμπεριλαμβανομένου  και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 24%  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής  (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016.

 

 

ΆΡΘΡΟ 4Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, που ισχύουν είναι με την παρακάτω σειρά:

 1. Η διακήρυξη,
 2.  Η συγγραφή υποχρεώσεων,
 3.  Οι τεχνικές προδιαγραφές,
 4.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 5.  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
 6.  Η τεχνική έκθεση.
 7. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

 

ΆΡΘΡΟ 5 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης στις ομάδες:

. ελαιόλαδα,

.οπωροκηπευτικά,

. κρέατα, πουλερικά 

το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα ειδών, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-2-2006) και

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, παντοπωλείου κλπ η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης στο σύνολο της ομάδας  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος ή σε μέρος της ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό Δημοτικών προμηθειών ή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.

 

ΆΡΘΡΟ 6Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.   Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

Όταν η προσφορά αφορά μια ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με ποσοστό 2%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ  της ομάδας ή των ομάδων, για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενη εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

2.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης  της  σύμβασης

Ο Προμηθευτής (οι προμηθευτές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών.

 

ΆΡΘΡΟ 7 Ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας οικονομική προσφορά, που οι τιμές μονάδας θα είναι πάντοτε σε Ευρώ και όχι σε ξένα νομίσματα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.

Η κάθε προσφορά θα αναγράφει το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, ομοίως το ποσοστό έκπτωσης (όπου αυτό προβλέπεται)

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΦΟΡΟΙ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΑΣΜΟΙ

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο  Φ.Π.Α. θα βαρύνει το φορέα.

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) βαρύνεται με τους φόρους, τα τέλη και  κρατήσεις που κατά  Νόμο ισχύουν την ημέρα της δημοπρατήσεως.

 

ΆΡΘΡΟ 9Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή του προς προμήθεια προϊόντος δίνεται ανά μονάδα και ποσοστό έκπτωσης, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προϊόντος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με την αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (άρθρα 34 και 35).

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα, τμηματικά και  σύμφωνα με τις παραγγελίες του Δήμου και σε χώρο που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Δήμο Κορινθίων.

Τα προϊόντα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται με τα μέσα και τις συνθήκες που προβλέπουν οι ισχύουσες  εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή (προμηθευτές) υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή  επιτροπή που έχει οριστεί   για την παραλαβή των προϊόντων για τους ωφελούµενους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο φορείς δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Σε περίπτωση απεργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει κανονικά την υπηρεσία.

 

ΆΡΘΡΟ 13Ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στα συμβατικά στοιχεία της συγγραφής αυτής υποχρεώσεων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει υπέρ του φορέα σαν ποινική ρήτρα.

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του Αρμόδιου Οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στη παρούσα συγγραφή.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας.

Ο προμηθευτής κατά τη πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για   θέματα   που   δεν   ρυθμίζονται   από   την   παρούσα   συγγραφή   υποχρεώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις:

α) Της αριθμ. 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

β) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και

γ) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006.

 

 

 

Κόρινθος  26 /07 /2016                                                                           Κόρινθος    26/07/2016

Οι συντάξαντες                                                                                          Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

 

 

 

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα                                                                      Σπ. Περόγαμβρος

ΤΕ Δοικητικός-Λογιστικός                                                                       Πολ. Μηχ/κός ΠΕ 3

 

 

 

Γιαβάση Άννα

ΔΕ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :   47/2016

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :          1.289.842,58€

 

 

 

 

         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            1.  ΤΡΟΦΙΜΑ

            Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Κ.Π.Τ. που τα αφορά και την οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 περί ΄΄προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων΄΄, όπως αυτή έχουν τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  Επίσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της ΕΕ :

·         852/2004 περί ΄΄υγιεινής των τροφίμων΄΄,

·         853/2004 περί ΄΄καθορισμού ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης΄΄ και

·         854/2004 περί ΄΄καθορισμού ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο΄΄,

·         Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12).

όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. 

 

       Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του ΗACCP-Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας  των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής, ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή, που θα πιστοποιείται- ελέγχεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ)

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α).

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.

2.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος.

2.3 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

3. Χαρακτηριστικά του τροφίμου

3.1 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές.

3.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.

3.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.

3.4 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.

3.5 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.

4.2 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση.

4.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

5.1 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

5.2 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και

αντιμικροβιακών παραγόντων, βαρέα μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, μυκοτοξίνες κ.ά.).

6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L.monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005).

7. Συσκευασία

7.1 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική.

7.2 Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική.

7.3 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος.

7.4 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές.

7.5 Οι συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

8. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

8.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».

Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.

Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.

Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.

Οδηγίες συντήρησης

Περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

Ο αριθμός της σύμβασης.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

8.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».

Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.

Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.

Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Ο αριθμός της σύμβασης.

 

9.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

– τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.

– τις απαιτήσεις συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

– τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε

εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

10. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

10.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής.

10.2 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του γάλακτος για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του.

11. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

12. Σχετική Νομοθεσία

12.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

12.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

12.4 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

12.5 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

12.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

12.7 Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του

Συμβουλίου.

12.8 Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013].

12.9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

12.10 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.

12.11 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

 

            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.).

2.2 Η ζάχαρη θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της.

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

3.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και να ρέει ελεύθερα.

3.2. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.

5.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).

5.2 Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% ή άνω, προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013).

5.3 Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο είναι 0,04%.

5.4 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013.

6. Συσκευασία

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα  χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 1,0 κιλού, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη και δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροές.

Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

7.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

Η ονομασία του τροφίμου.

Η καθαρή ποσότητατου τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

Η ονομασία του τροφίμου.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.

Ο αριθμός των χάρτινων συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Ο αριθμός της σύμβασης.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

8.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

– τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3

– τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται

η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

9.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

9.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα της ζάχαρης για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της.

10. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

11. Σχετική Νομοθεσία

11.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

11.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.4 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.5 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.6 Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του

Συμβουλίου.

11.7 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.

11.8 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

 

      Γάλα βρεφικής ηλικίας:  Κατάλληλο για βρέφη No 2 το οποίο θα πληροί τις ισχύουσες κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, συσκευασίας 800γρ.

      Κρέμα δημητριακών:  θα πληροί τις ισχύουσες κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, συσκευασίας 300γρ.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΥΡΙΟΥ «ΦΕΤΑ ΠΟΠ»

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός

H oνομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

2. Γενικές απαιτήσεις

2.1 H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.

2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ».

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

3.1 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

3.2 Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα μαλακό τυρί που μπορεί να κόβεται σε φέτες.

3.3 Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα.

3.4 Η μάζα του είναι καθαρή λευκή, συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.

3.5 Το τυρί μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα.

3.6 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.

3.7 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.

3.8 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.

4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωμα.

4.2 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.

4.3 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του.

4.4 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

5. Χημικά Χαρακτηριστικά

5.1 Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες

PCBs-Καν. 1881/2006).

5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη.

6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].

7. Συσκευασία

7.1 Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) κατάλληλη για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004).

7.2 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από άλμη.

7.3. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία μπορεί να κυμαίνεται 400γραμμάρια.

7.3. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

7.4 Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

8. Επισήμανση

8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι

Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).

Είδoς ή είδη γάλακτoς (πoσoστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί.

Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.

Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).

Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.

Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).

Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένo  σε κιλά ή γραμμάρια.

Η ημερομηνία παραγωγής.

Η ημερομηνία συσκευασίας.

Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθμός υποσυσκευασίας – ημερομηνία παραγωγής.

Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

Οδηγίες συντήρησης.

Ελάxιστo λίπoς (υπoλoγισμένo σε ξερή oυσία).

Μέγιστη υγρασία.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

Ο αριθμός της σύμβασης.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία:

Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).

Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού

Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).

Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού

Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).

Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένo σε κιλά ή γραμμάρια.

Ο αριθμός της σύμβασης

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

9. Διαδικασία συντήρησης

Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 2 – 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας.

Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

10. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

10.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

–Τις συνθήκεςμεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής.

–Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 έως 3.7 και 4.

— Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.

11. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

— Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυώνται τη διατηρησιμότητα του τυριού για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την παραλαβή του.

12. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη

τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου.

13. Σχετική Νομοθεσία

13.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

13.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 13.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

13.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων 13.5 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

13.5 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

13.6 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

13.7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

13.8 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), ‘Αρθρο 83.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τοματοπολτού για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών ώριμων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τομάτας (Lycopersicum esculentum P.Mill) με αποβολή μέρους του περιεχόμενου νερού.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

2.2 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

3.1 Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση και χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο.

3.2 Ο τοματοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.

3.3 Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, έντομα, προνύμφες κ.λ.π.

4. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.

4.2. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν. Θεωρείται αλλοιωμένος όταν παρουσιάζει οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη ή όταν έχει προσβληθεί από ευρωτίαση. Γενικά ο τοματοπολτός πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα μεταποιημένου προϊόντος.

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

5.1 Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα.

5.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

5.3 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, χαλκός, κασσίτερος κ.ά.).

5.4 Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

6. Συσκευασία

6.1 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό βάρος περιεχομένου 500 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.).

6.2 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος.

6.3 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές.

6.4 Οι συσκευασίες του τοματοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

7.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

• Η ονομασία του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης).

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια.

• Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την παραγωγική διαδικασία.

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», η φράση αυτή  θα αναγράφεται και επί των χαρτοκιβωτίων.

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

8. Διενεργούμενοι έλεγχοι

8.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

– τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.

– τις απαιτήσεις συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

– τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

9.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα του τοματοπολτού, για χρονικό διάστημα 24 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του.

9.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής.

10. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

11. Σχετική Νομοθεσία

11.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

11.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3 Κανονισμός (ΕΚ)1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.4 Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.5 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.7 Κανονισμός (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τη ντομάτα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004, Κανονισμός (ΕΚ)

996/2001, Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 και Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89].

11.8 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.

11.9 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.

11.10 Η υπ. αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563 Β’ / 7-3-2014) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του άρθρου 124 “Διατηρημένα τρόφιμα με αποστείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα τομάτας” του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως ισχύει».

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια ξερών φασολιών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός Ξερών Φασολιών

1.2.1 Η ονομασία “Ξερά Φασόλια” αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae).

1.2.2 Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη μορφή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει.

Τα υπό προμήθεια φασόλια θα είναι μεσόσπερμα (μέτρια).

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

2.2 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

3.1 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριμα, μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή. Δεν θα πρέπει να είναι συρρικνωμένα και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν αλλοιώσεις ή αυξημένη θερμοκρασία.

3.2 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων.

4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

4.1 Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).

4.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87).

5. Συσκευασία

Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.

Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες.

Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση.

6. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011

6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία)

Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικά φασόλια).

Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Ο αριθμός της σύμβασης.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

 

7. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

7.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

– τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 – τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των φασολιών για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της.

9. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής των ξερά φασόλια.

10. Σχετική Νομοθεσία

10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα

ασφαλείας των τροφίμων.

10.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

10.3 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.5 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

10.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

10.7 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.

10.8 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

10.9 Η υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που τροποποιήθηκε με Κοινή ΑπόφασηΥπ. Γεωργίας – Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88) και όπως μέχρι σήμερα ισχύει.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια ζυμαρικών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

2.2 Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6».

2.3 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους.

2.4 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

3.1 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.

3.2 Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες.

4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

4.1. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.).

4.2. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όρια που θέτει η κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου.

4.3. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Συσκευασία

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 0,5 κιλού σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).

Οι συσκευασίες των ζυμαρικών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

6. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

Η ονομασία του τροφίμου.

Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σεκιλά ή γραμμάρια.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011).

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην παρασκευή του προϊόντος και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω επισημάνσεις:

Η ονομασία του τροφίμου.

Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.

Ο αριθμός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε κιλά ή γραμμάρια ανά χαρτοκιβώτιο.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Ο αριθμός της σύμβασης.

7. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

7.1. Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

– τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3

– τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των ζυμαρικών για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους.

9. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

10. Σχετική Νομοθεσία

10.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.2 Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

10.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.4 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.5 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

10.6 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.7 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.

10.8 Ο ΚώδικαςΤροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.9 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων βόειου κρέατος (μοσχάρι) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός

«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

2. Γενικές απαιτήσεις

2.1 Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.

2.2 Τα τεμάχια βοείου κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

3.1 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών.

3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος.

3.3 Τα τεμάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

3.4 Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι αποστεωμένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς».

3.5 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.

3.6 Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό.

3.7 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.

3.8 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

_ Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.

_ Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.

4.1 Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

5. Χημικά ΧαρακτηριστικάΤροφίμου

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).

6. Συσκευασία

6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι περίπου 500 γραμμάρια.

6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).

6.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισήμανση

7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.4

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος).

_ Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών, ήτοι:

– Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου

– Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής

– Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του σφαγείου

– Η ημερομηνία σφαγής

_ Οδηγίες συντήρησης

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ oστών’’

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

_ Συνθήκες αποθήκευσης

8. Διαδικασία συντήρησης

Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, , και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία

διαθέσιμα στον έλεγχο.

Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πραναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

9. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

9.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

–Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής

–Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.

–Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.

10 Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

_ Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

_ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι τα υπό προμήθεια τεμάχια βοείου κρέατος θα έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

11. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου.

12. Σχετική Νομοθεσία

12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηςΕπισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοειών, κατηγορίας V (βοοειδή ηλικίας το πολύ 8 μηνών-Μοσχάρι γάλακτος) ή Ζ (ηλικίας 8 έως 12 μηνών –νεαρό μοσχάρι), με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2.

Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.

 

           

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων χοιρινού κρέατος για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής ΒοήθειαςΑπόρων.

1.2 Ορισμός

«Κρέας» σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

2. Γενικές απαιτήσεις

2.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.

2.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

3.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

3.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη)7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος.

3.3 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.

3.4 Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες.

3.5 Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου.

3.6 Τα τεμάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωμένα.

3.7 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους

3.8 Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό.

3.9 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.

3.10 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

_ Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.

_ Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.

4.1 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν.37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).

6. Συσκευασία

6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα  (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το βάρος κάθε τεμαχίου άνευ οστών να Είναι 500 γραμμάρια.

6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).

6.3. Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισήμανση

7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.6.

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος).

_ Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Οδηγίες συντήρησης

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.6.

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

_ Συνθήκες αποθήκευσης

8. Διαδικασία συντήρησης

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.

Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες ως ανωτέρω συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

9. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

9. 1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

–Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων (απαιτούμενες θερμοκρασίες και συνθήκες υγιεινής)

–Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.

–Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

10 Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο χοιρινό κρέας θα έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

11. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια νωπού κρέατος πουλερικών (κοτόπουλο) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός

Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιμο) εννοείται πουλερικό, στο οποίο η άκρη του στέρνου είναι εύκαμπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύμφωνα με Κανονισμό ΕΟΚ αριθ.543/2008.

2. Γενικές απαιτήσεις

2.1 Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.

2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών (Καν.543/2008 και ΕΚ 1308/2013), όπως έχουν κατά ερίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Γενικά Χαρακτηριστικά

3.1 Το κρέας πουλερικών πρέπει να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής

μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχικατάψυξη)

3.3 Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών

κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER).

3.4 Να είναι ταξινομημένα ως ποιότητας «Α» σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013 όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.5 Να είναι εκσπλαχνισμένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό και κάτω (η τομή να γίνεται στο μέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα γεννητικά όργανα, οι αδένες της αμάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευμόνια, η καρδιά, το στομάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρμα μαζί με το υποδόριο λίπος της αμάρας.

3.6 Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς.

3.7 Να μην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών (άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες.

3.8 Το χρώμα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώμα του δέρματος να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο.

3.9 Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά,χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα,ακαθαρσία ή αίμα.

3.10 Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές.

3.11 Τα σφάγια να μη φέρουν σοβαρούς μώλωπες και αλλοιώσεις από κτυπήματα.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά .

4.1 Τα κοτόπουλα να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή τους και να τα καταστήσουν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

5. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά

5.1 Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella typhimurium και Salmonella enteritidis, (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1086/2011 ).

6. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν.37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).

7. Συσκευασία

7.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισμός) θα πρέπει να συσκευάζεται σε «δισκάκι» με διαφανή μεμβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να είναι περίπου 1.500γρ..

7.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).

7.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία)

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

8. Επισήμανση

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του τροφίμου, πρέπει

να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011

8.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει

επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’

_ Η κατηγορία ποιότητας «Α».

_ Η ημερομηνία σφαγής.

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος).

_ Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Οδηγίες συντήρησης

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙΗ ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β συσκευασία) να υπάρχει

επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

_ Το είδος ‘‘Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’

_ Η κατηγορία ποιότητας «Α».

_ Η ημερομηνία σφαγής

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.

_ Η σήμανση αναγνώρισης

_ Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

_ Ο αριθμός της σύμβασης.

_ Συνθήκες αποθήκευσης

9. Διαδικασία συντήρησης, μεταφοράς

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε η θερμοκρασία του κρέατος να μην ανέρχεται πάνω από 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής.

 Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

10. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

10.1  Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

–Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής.

–Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.

–Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

11 Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

_ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

12. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου.

13. Σχετική Νομοθεσία

13.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

13.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

13.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

13.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τους κανόνες εμπορίας του κρέατος πουλερικών.

13.5 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων

13.6 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 για την τροποποίηση των Καν. 2160/2003 & 20173/2005

13.7 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

13.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

13.9 Ο Καν. (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την προέλευση.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό

των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να είναι  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2.2 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

3.1 Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70.

3.2 Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

4.1 Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής.

4.2 Το προϊόν πρέπει να μην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης).

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου

5.1 Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του,σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

5.2 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.).

6. Συσκευασία

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε περιέκτες  κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.).

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισημάνσεις

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

7.1 Επί της συσκευασίας , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι:

• Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).

• Η πληροφορία για την συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου «ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους».

• Ο προσδιορισμός της καταγωγής.

• Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου.

• Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx).

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη θερμότητα).

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).

• Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

_ Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρόπεριεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

8.1 Επιτροπή Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας, ελέγχει:

– τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.

– τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς

συμφωνηθείσα ποσότητα.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

9.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

9.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα του εφοδίου για το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

10. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

11. Σχετική Νομοθεσία

11.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

11.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου του 2012 για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.7 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991

σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.9 ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ 2026/Β’/18.9.2009), Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.10 Ο Κώδικας Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π).

11.11 Ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014), Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις, υποπαράγραφος ΣΤ.9 περ. 2.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια υγρού απορρυπαντικού πιάτων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

2.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,4 lt προϊόντος.

2.3 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη.

2.4 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.

2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα.

3. Συσκευασία

3.1 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη με καπάκι, που θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει διαρροές.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, δ) η δοσολογία, ε)  ο αριθμός της άδειας λειτουργίαςτου κατασκευαστή και ζ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

·         Η επωνυμία του προϊόντος.

·         Η  επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

·         Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

·         Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

·         Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.2, 2.3, 2.4, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς

η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.2 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)

8.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

8.4. Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σκόνης για το πλύσιμο ρούχων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο.

2.2 Η σκόνη πλυσίματος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

2.3 Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 16 έως 24 μεζούρες πλύσης.

2.4 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC).

2.5 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC).

2.6 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα.

2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι

μικρότερη από 5% αντίστοιχα.

3. Συσκευασία

3.1 Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η οποία δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, δ) η δοσολογία, ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας

του κατασκευαστή και ζ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.2 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)

8.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ)αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 1τεμ.

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σαπουνιών σε σαπουνοθήκη για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Να είναι στερεό σε πλάκα με ευχάριστη οσμή.

2.2 Να μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα.

2.3 Το βάρος κάθε τεμαχίου θα είναι μεταξύ 70gr και 100gr.

2.5 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3. Συσκευασία

3.1 Κάθε σαπούνι και η σαπουνοθήκη του θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα και θα περιέχονται σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) τα συστατικά του προϊόντος, γ) η ποσότητα σε gr

και δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο

και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της  προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

8.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια υγρού καθαριστικού γενικής χρήσης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

2.2 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.

2.3 Να είναι υγρό με ευχάριστη και διακριτική οσμή.

2.4 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).

2.5 Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να μην υπερβαίνει τα

5ml/lt νερού.

2.6 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα.

2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα.

2.6 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3. Συσκευασία

3.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες με καπάκι με καθαρό περιεχόμενο  ένα (1) λίτρo προϊόντος.

3.2 Κάθε συσκευασία να είναικαινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης,

και να μην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές.

3.2Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) ο όγκος του περιεχομένου, δ)  ο αριθμόςτης άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή και ε) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

4.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτωνη Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της

διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές τους μία  υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.2 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)

8.3. Κανονισμός (ΕΚ) Νο 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σαμπουάν για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 400 ml προϊόντος.

2.2 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες.

2.3 Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλιά.

2.4 Να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα.

2.5 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3. Συσκευασία

3.1 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή, β) οι οδηγίες χρήσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος και δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.3, 2.4, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία  διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στοδιαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

8.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για σερβιέτες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 10 τεμάχια.

2.2 Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για μεγάλη ροή».

2.3 Να έχουν ανατομικό σχήμα.

2.4 Να φέρουν προστατευτικά «φτερά».

2.5 Να είναι δερματολογικά ελεγμένες και να μην προκαλούν ερεθισμούς.

2.6 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2.7 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην  ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3. Συσκευασία

3.1 Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, ενώ όλα τα τεμάχια θα περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) η ημερομηνία παραγωγής, γ) ο αριθμός των τεμαχίων ανά συσκευασία και δ) η φράση  «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων

βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα νακηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

8.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια συσκευασιών οδοντόκρεμας για τις ανάγκες του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο.

2.2 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή.

2.3 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.

2.4 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-.

2.5 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3.Συσκευασία

3.1 Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί.

3.2 Σε κάθε συσκευασία, και στο σωληνάριο και στο κουτί, θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή, β) τα συστατικά του προϊόντος, ,γ) η περιεκτικότητα σε φθοριούχο νάτριο, δ) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος και ε) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

8. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη

τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

9. Σχετική Νομοθεσία

9.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

9.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

9.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΩΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια οδοντοβουρτσών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.

2.2 Να διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής.

2.3 Να είναι μέτριας σκληρότητας (medium).

2.4 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή

νομοθεσία.

2.5 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3.Συσκευασία

3.1 Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητη και θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα της κεφαλής της.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομήςκαι β) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς

η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντεςστο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της  προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

9. Σχετική Νομοθεσία

9.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

9.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

9.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΩΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια μωρομάντηλων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 60 τεμάχια.

2.2 Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωμα.

2.3 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες.

2.4 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2.5 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

2.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

3.Συσκευασία

3.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

4.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ ελάχιστον

οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία

7.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

7.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

7.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σε βρεφικές πάνες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1 Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου 50 τεμάχια.

2.2 Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε δύο  μεγέθη:

α) από 7 έως 18 kg και γ) από 11 έως 25 kg.

2.3 Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι απορροφητικές και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς – κρατς».

2.4 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

2.5 Η ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

3. Συσκευασία

3.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

4.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:

• Η επωνυμία του προϊόντος.

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι έλεγχοι

Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3,

2.5, 3 και 4.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή,που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

6. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του εφοδίου.

7. Σχετική Νομοθεσία

7.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

7.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

 

 

 

 

Κόρινθος  26 /07 /2016                                                                           Κόρινθος    26/07/2016

Οι συντάξαντες                                                                                          Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

 

 

 

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα                                                                      Σπ. Περόγαμβρος

ΤΕ Δοικητικός-Λογιστικός                                                                       Πολ. Μηχ/κός ΠΕ 3

 

 

 

Γιαβάση Άννα

ΔΕ5

Leave a Comment