Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Κόρινθος, 04-08-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 32276

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

            Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 37.200,00€, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 2539/1997, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 3463/2006 και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 11η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30 έως ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

2. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

·         Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

   Η ανάθεση εκτέλεσης της ως άνω εργασίας αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων και παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ.    48/2016 μελέτη.

                        Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 201 00, Κόρινθος (τηλ. 2741361053, fax 2741361059), αρμόδια υπάλληλος: Παντελέων Ευδοκία και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evi.panteleon@korinthos.gr

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας,  Ευδοκία Παντελέων, τηλ. 2741361053, evi.panteleon@korinthos.gr.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment