Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 32275/04-08-2016

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 Κ.Α. : 10/6266.0001

Α.Μ. 48/2016

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1         τον Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2         τον N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄).

4         το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17.12.2010) περί :  «Επειγόντων μέτρων εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

5         την υπ’ αριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφασης Υπ. Οικονομικών:  «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε­σιών ή εκτέλεση έργων».

6         το Π.Δ. 28/80 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.»

7         τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί  «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

8         τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας για την εκτέλεση των υπηρεσιών.

9         κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στην εκτέλεση των υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω.

10     την υπ’ αριθμόν 48/2016 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

11     την αριθ. 787/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση ποσού 37.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10/6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.

12     την αριθ. 20/228/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.

 

Διακηρύσσει ότι

εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων και παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ. 48/2016 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές της εργασίας περιλαμβάνονται στην αριθ.   48/2016 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

 

Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 201 00, Κόρινθος) στις 11 του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την αριθ. 5/43/2016 (ΑΔΑ: 6Γ1ΙΩΛ7-Π8Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 3. Χορήγηση τευχών διαγωνισμού- Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων

Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης και της αριθ. 48/2016 μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 201 00, Κόρινθος (τηλ. 2741361053, fax 2741361059), αρμόδια υπάλληλος: Παντελέων Ευδοκία και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evi.panteleon@korinthos.gr

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας,  Ευδοκία Παντελέων, τηλ. 2741361053, evi.panteleon@korinthos.gr.

 

Άρθρο 4. Προϋπολογισμός εργασίας – Χρηματοδότηση

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε: 37.200,00 ΕΥΡΩ εκ των οποίων: 30.000,00 ΕΥΡΩ είναι για την εργασία και : 7.200,00 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 βαρύνοντας τον Κωδικό Αριθμό  πίστωσης 10/6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».

 

Άρθρο 5. Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1.       Διακήρυξη

2.       Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

3.       Συγγραφή Υποχρεώσεων

4.       Τεχνική Έκθεση

 

Άρθρο 6. Δεκτοί στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

2. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

·         Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

 

Άρθρο 7. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

·         Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκησή του κατά το τρέχον έτος

·         Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

·         Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

·         Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, στον καταθέτοντα την προσφορά.

·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι:

-φυσικά πρόσωπα

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε

-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 

·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

ü       Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

ü       Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

ü       Δεν έχουν υποπέσει  σε σοβαρό παράπτωμα  κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ü       Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

ü       Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ζητούμενο.

·         Έγγραφη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία των εφαρμογών ότι επιτρέπει στον συμμετέχοντα την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας – επέμβασης επί των εφαρμογών.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα και να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 

Όσον αφορά την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο (4) υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια αρχή εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία.

 

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 

Όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ενώ όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, και να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και επιστρέφεται ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.

 

Άρθρο 8. Προσφορές

 Οι προσφορές με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές υποβάλλονται ως κάτωθι:

 

Υποβάλλεται  ένας  ΚΥΡΙΩΣ   φάκελος   (μία   οντότητα   συσκευασίας) καλά σφραγισμένος, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.- Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

 β.- Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ως αναφέρεται

στη διακήρυξη.

γ. – Τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης

δ.- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε. – Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. Δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ.)

και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους») οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

·         Επιμέρους Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της παρούσας  εις απλούν.

·         Επιμέρους Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει εις απλούν την τεχνική προσφορά ως αναφέρεται κατωτέρω.

Ο φάκελος περιέχει την τεχνική προσφορά δηλαδή την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

III. Επιμέρους Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων, ως εξής:

   

     Θα συνταχθεί Προϋπολογισμός Προσφοράς, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, (μόνο με αριθμητικές τιμές) σε μορφή πίνακα, όπου μόνο η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., το αναλογούν ποσόν Φ.Π.Α. και τη τελική συνολική τιμή προσφοράς με Φ.ΠΑ. που προκύπτει από το άθροισμα των προηγούμενων δύο, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμού και ολογράφως, σε κάθε περίπτωση, ισχύει το ολογράφως.

1.        Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης, πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.

2.        Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.        Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.

4.        Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.        Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να προκύπτουν με σαφήνεια, να μην έχουν ξέσματα και σβησίματα, και να είναι στην ίδια μορφή με το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης.

 

 

Άρθρο 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.

 

Άρθρο 10. Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν,

μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή κατόπιν ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανακοίνωσης. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

 

Άρθρο 11. Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού

Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την τεχνική και την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν θα αποκλεισθούν.

Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.

 

Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται πρώτα η αποσφράγιση των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας  του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον εκ των συμμετεχόντων λόγω ελλειπών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινούμενες μεγαλόφωνα.

Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ανάδοχος που προκύπτει από τη διαδικασία καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.

 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Άρθρο 12.  Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.       Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 13. Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου και αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. . Το συνολικό ποσό της σύμβασης, εξοφλείται σε τέσσερις (4)ισόποσες δόσεις με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Άρθρο 14. Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 15. Τιμές-Κρατήσεις

Η προσφερόμενη συνολική τιμή αλλά και η τιμή μονάδος, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ . Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.

         Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

         Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, το ποσόν της οποίας θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη του πληρωμή.

 

Άρθρο 16. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

         Πρίν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% (2.032,52 €) επί της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

         Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 28/80 (άρθ. 15 & 26).

         Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σ’ ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Άρθρο 17. Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

 

Άρθρο 18. Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment