ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 12 Αυγούστου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 33438
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων
                  Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου 
             Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 
                  Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
                  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015”.
 2. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για τη μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
 3. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 77/2016 και 78/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων”, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2016.
 4. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.
 5. Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής και Πράξης Αναλογισμού για τον προβλεπόμενο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 377 και Ο.Τ. 378 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων.
 6. Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 399 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 7. Αίτημα για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο.
 8. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του φιλανθρωπικού σωματείου “Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες”.
 9. Διαγραφή τελών διατήρησης οικογενειακού τάφου.
 10. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
 11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.
 13. Διάθεση πιστώσεων.
 14. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 15. Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του Δημοτικού Θεάτρου “Πάνος Βαρδάκας” και του αναψυκτηρίου στον Αγ. Βασίλειο Τενέας.
 16. Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της νέας πλατείας και του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου.
 17. Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ανακατασκευασμένου γηπέδου του Λεχαίου.
 18. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment