Τροποποίηση της αριθμ. 33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 254/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιτροπή παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Τροποποίηση της αριθμ. 33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιτροπή παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών» για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  το εν λόγω θέμα  και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.                                           
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 33/2016 απόφασή μας ορίσαμε τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011, βάσει των οποίων προβλέπεται κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών.
Με την πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (33/2016), μεταξύ των άλλων, έχει οριστεί η επιτροπή παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών (περ. Δ.΄), η οποία πρέπει να τροποποιηθεί ως προς το τακτικό μέλος και Πρόεδρο αυτής κ. Νικόλαο Βενετσάνο, λόγω μακροχρόνιας αδείας από την υπηρεσία του.  
Εν συνεχεία έθεσε το από 20/07/2016 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη του τακτικού μέλους  σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους και Προέδρου της επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ , το από 20.7.2016 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Τροποποιεί την αριθμ. 33/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ανά κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016», ως προς την κατηγορία  (περ. Δ΄)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος και Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Βενετσάνο και η οποία διαμορφώνεται  ως εξής: 
Δ΄.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τακτικά μέλη:

1.                   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.                   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών
3.                   ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
            
Αναπληρωματικά μέλη:
1.                   ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
2.                   ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των
3.                   ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 33/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/ 254/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment