Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 260/2016
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Υπουργείο Πολιτισμού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.        Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Υπουργείο Πολιτισμού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.  την αριθμ. 278/15-06-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 1697/2011 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου για τη στήριξη λειτουργίας του Μουσείου,
2.  τις αριθμ. 24/18-01-2012 και 472/23-12-2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν με τις αριθμ. 891/2012 και 956/25902/2-4-2015 όμοιες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αντίστοιχα, περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, ως προς το άρθρο 3 § 1 της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το χρηματικό ποσό συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων για τη στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου,
3.       την αριθμ. 135/26.02.2016 απόφαση του Δ.Σ. του  Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, που διαβιβάσθηκε στο Δήμο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/24-03-2016 έγγραφό του, περί αιτήματος παράτασης της ισχύουσας έως τις 07/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 07/12/2021 και
4.       το σχέδιο τροποποίησης της  Προγραμματικής  Σύμβασης 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε στο Σώμα την αποδοχή της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος της, δηλαδή την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 07/12/2021 για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις αριθμ. 278/2011, 24/2012 και 472/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Δ.Σ. του  Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί το άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κορινθίων και του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Β. Πετρόπουλου – Π. Γαρταγάνη, για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου (Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου), που περιλαμβάνεται στην αριθμ. 278/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 24/2012 και 472/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 
 
Άρθρο 4
Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται για πέντε (5) έτη και συγκεκριμένα από τη λήξη της αρχικής της συμβατικής διάρκειας, δηλαδή από 07.12.2016 και μέχρι 07.12.2021.
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 278/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 24/2012 και 472/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ποσό συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων για τη στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 260 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment