Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 525/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/20.07.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 265/2016
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 525/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Κεραμιδάκι” στο ΚΦ 364»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29243/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.   Ζώγκος Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.   Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
24.   Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
25.   Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.   Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΕΗΔΘ
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
4.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
5.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
6.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εξέτασης ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 525/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Κεραμιδάκι” στο ΚΦ 364», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.       την αριθμ. 28/525/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ 364, όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη, ήτοι ο αποχαρακτηρισμός του κοινωφελούς χώρους Κ.Φ 364 από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία α) των Ο.Τ 364 & 364α, β)πεζοδρόμου πλάτους 4,00 μ. μεταξύ των Ο.Τ 364 & 364α, γ) πεζοδρόμου πλάτους 3,00 μέτρων βορειοδυτικά των Ο.Τ 364 & 364α, δ) κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 364β στο παραλιακό μέτωπο και σε επαφή με τον παραπάνω πεζόδρομο 3,00 μέτρων,
2.       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8461/02-03-2016 ένσταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκφράζει αντίρρηση ως προς την εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το τμήμα με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) εμβαδού 1.137,34 τ.μ, όπως φαίνεται στο από Μάρτιο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει επισυνάψει στην ένστασή της, αποτελεί μέρος του καταγεγραμμένου δημοσίου κτήματος με Α.Α. 2179, όπως έχει καταγραφεί μετά τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού με το ΦΕΚ 467/Δ/1983 και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.2971/2001.
3.       Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23770/13-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία δεν δύναται να γίνει δεκτή η με αριθμ. πρωτ. 8461/2-3-2016 ένσταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:
·        Με το αριθμ. πρωτ. 12152/31-3-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας, ζητήθηκε από τον ιδιώτη μελετητή κ. Χρήστο Καπετανάκη που συνέταξε την εν λόγω πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, να εκφράσει την άποψή του επί της ένστασης αυτής και με το αριθμ. πρωτ. 22509/7-6-2016 έγγραφό του, απάντησε ότι δεν δύναται να γίνει δεκτή η ένσταση, διότι από τους τίτλους των ιδιοκτησιών με κωδικούς κτηματογράφησης 030415, 030416, 030417, 030419 & 030421 και των δικαιοπαρόχων τους και σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3127/2003, δεν προκύπτει η επίμαχη έκταση ότι είναι δημόσιο κτήμα.
·        Στην ένσταση που υποβλήθηκε δεν γίνεται αναφορά σε τυχόν μη ορθή αποτύπωση των γραμμών αιγιαλού και παραλίας.
Με γνώμονα λοιπόν, ότι οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν αποτυπωθεί ορθά στην προτεινόμενη  τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, θεραπεύεται η παραβίαση της ζώνης               αιγιαλού από την ισχύουσα ρυμοτομική γραμμή του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής                 ”Κεραμιδάκι” που αναθεωρήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 12378/10-12-1993 απόφαση ΝομάρχηΚορινθίας (ΦΕΚ 1501/Δ/24-12-1993).
·        Όσον αφορά τον ισχυρισμό που αναφέρεται στην ένσταση ότι το τμήμα από την γραμμή του παλαιού αιγιαλού (μπλε γραμμή) προς τη θάλασσα αποτελεί δημόσιο κτήμα, αναφέρουμε την α.π 28055/01983 ένσταση που είχε υποβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διαδικασία ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου, με την οποία επεδίωκε τον εκτοπισμό των δικαιούχων και την καταχώριση δικαιώματός του επί των γεωτεμαχίων που εμπίπτουν εντός του παραπάνω τμήματος που φέρουν ΚΑΕΚ 280550110014, ΚΑΕΚ 280550110015, ΚΑΕΚ 280550110017, ΚΑΕΚ 280550110018, ΚΑΕΚ 280550110019,  ΚΑΕΚ 280550110020, ΚΑΕΚ 280550110022, ΚΑΕΚ 280550110040.
Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αριθμ. ΚΤ18-ΚΟΡ-05/ΚΤ180040/15/4-9-2012 απόφαση της       Επιτροπής του Εθνικού Κτηματολογίου, είχε αποφασισθεί η απόρριψη της ένστασης του                 Ελληνικού Δημοσίου, διότι ως ανέφερε πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3127/2003.
Οπότε, σε αυτά τα γεωτεμάχια καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα δικαιώματα των             ιδιοκτητών.
·        Παρεμπιπτόντως, στη διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αφορούν την προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση (π.χ διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και οικοδομήσιμων χώρων με την κατάλληλη τοποθέτηση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών), ενώ τα δικαιώματα κυριότητας μελετώνται και λαμβάνονται υπόψη σε επόμενη διοικητική πράξη που είναι η πράξη εφαρμογής.
 
4.       την αριθμ. 5/30/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 8461/02-03-2016 ένστασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 23770/13-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου,
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 8461/02-03-2016 ένστασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 23770/13-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 265 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 08 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment