Αίτημα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής Κορινθίας για επιχορήγηση

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/01.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 271/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Αίτημα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού  Συλλόγου Αλμυρής Κορινθίας για επιχορήγηση»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31346/28-7-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
8.       Μουρούτσος Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος
10.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
11.   Ζώγκος Ανδρέας
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος,
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,  προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
7.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο 2ο ΗΔΘ
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Πανταζής Βασίλειος
11.    Κορδώσης Χρήστος
12.    Καρασάββας Ιωάννης
13.    Σούκουλης Ανδρέας
14.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
16.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
16.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Αίτημα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού  Συλλόγου Αλμυρής Κορινθίας για επιχορήγηση», προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως την ημερομηνία πραγματοποίησης των εκδηλώσεων μπορεί να μην συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέμα και ν’ αποφασίσει επ’ αυτού.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιφέρειάς του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχει υποβάλλει αίτηση ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής Κορινθίας και καλείται το Σώμα να εξετάσει την αίτηση  και ν΄ αποφασίσει για την επιχορήγησή του.
Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ο ανωτέρω σύλλογος να επιχορηγηθεί με το ποσό των 2.000,00 € για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §1 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014:
«Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
 
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου»
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας Απόφασης Διοικ. Μετ. &Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’):
«1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014.
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.»
Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε την επιχορήγηση του Χορευτικού συλλόγου με το ποσό των 2.000,00 €.
 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014, 2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010,  3) την Απόφαση Διοικ. Μετ. & Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’, 4) την αίτηση του ανωτέρω συλλόγου και 5) την εισήγηση του Δημάρχου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής Κορινθίας με το ποσό των 2.000,00 €.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος οφείλει να αναρτά στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014. (άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. &Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 – ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’)
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00/6736.0001 των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», για να δοθεί στον  ανωτέρω σύλλογο.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 271 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 08 – 2016
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 

 

Leave a Comment