Χορήγηση άδειας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/01.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 272/2016

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου στο κατάστημα “Καφενείο – Οβελιστήριο”  της Εταιρείας “Ε. ΝΤΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  στην οδό Δερβενακίων 1, Κόρινθος».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31346/28-7-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
8.       Μουρούτσος Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος
10.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
11.   Ζώγκος Ανδρέας
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος,
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,  προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
7.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο 2ο ΗΔΘ
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Πανταζής Βασίλειος
11.    Κορδώσης Χρήστος
12.    Καρασάββας Ιωάννης
13.    Σούκουλης Ανδρέας
14.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
16.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
16.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Χορήγησης άδειας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου στο κατάστημα “Καφενείο – Οβελιστήριο”  της Εταιρείας “Ε. ΝΤΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  στην οδό Δερβενακίων 1, Κόρινθος» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β΄).
Το αριθμ. 74-54301/03 + 57278/28-01-2004 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει του οποίου κοινοποιήθηκε στους Δήμους της Χώρας η αριθμ. 1107414/1491/Τα&Ε.Φ/26-11-2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».
Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002.
Για την ανωτέρω αδειοδότηση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει την ακριβή διεύθυνση, το είδος κατ/τος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια,  και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, οποιαδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα, ή η μίσθωση του καταστήματος, Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος με βεβαίωση κύριας χρήσης από τον αρμόδιο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, βεβαίωση της αρμοδίας ΔΟΥ, περί έναρξης επιτηδεύματος, ή μεταβολής, γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας περί καταλληλότητας του καταστήματος, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής. 
Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά της:
εταιρείας «Ε. ΝΤΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με δυνατότητα ανάπτυξης έξι (6) Η/Υ,  επί της οδού Δερβενακίων 1, του Δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου, εισηγούμεθα τη χορήγηση άδειας ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης, σύμφωνα και με την αριθμ. 106927/22331/01-07-2016 απόφαση του Τμήματος Υγείας Νομού Κορινθίας και κρίνεται κατάλληλο για να λειτουργήσει ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με δυνατότητα ανάπτυξης έξι (6) Η/Υ”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3037/02, την ΚΥΑ 1107414/1491/03, την αίτηση της «Ε. ΝΤΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», την αριθμ. 106927/22331/01-07-2016 απόφαση του Τμήματος Υγείας Νομού Κορινθίας  και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστημα  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με υπηρεσίες προσφοράς διαδικτύου» της«Ε. ΝΤΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο βρίσκεται στην οδό Δερβενακίων 1 στην Κόρινθο, για την τοποθέτηση έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 272 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 08 – 2016
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 

Leave a Comment