Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/01.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 274/2016

 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού”».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31346/28-7-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
8.       Μουρούτσος Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος
10.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
11.   Ζώγκος Ανδρέας
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος,
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,  προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
7.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο 2ο ΗΔΘ
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Πανταζής Βασίλειος
11.    Κορδώσης Χρήστος
12.    Καρασάββας Ιωάννης
13.    Σούκουλης Ανδρέας
14.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
16.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
16.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού”»   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.    την αριθμ. 15/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»   » προϋπολογισμού 12.619,80 € με Φ.Π.Α.,
2.   την αριθμ. 20/215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου στην εταιρεία «ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.»,
3.     το υπ’ αριθμ  πρωτ. 58487/2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου.
4. την αριθμ 14/246/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου,
5.    το από 27-07-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου,
6.   την από 27-07-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
με κάτωθι στοιχεία:
          Ανάδοχος:ΑΤΡΕΑΣ ΑΤΕ.
          Χρηματοδότηση: 12.619,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
          Προϋπολογισμός Μελέτης:12.619,80 EURO.
          Ύψος δαπάνης: 10.054,80€ + Φ.Π.Α. 23%: 2.312,60€=12.367,40€.
          Βεβαίωση περαίωσης: 04-03-2016.
          Τελική επιμέτρηση: 05-04-2016
          Επιβλέπουσα: Θεοδοσίου Αναστασία.
      Βάσει της υπ΄ αριθμ. 14/246/2016 απόφασης του Δ.Σ. Κορινθίων συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου.
     Η προσωρινή παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 27-7-2016.
Εισήγηση υπηρεσίας: Η υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ».
 
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι  στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου υπήρχε καμπάνα η οποία απομακρύνθηκε κατά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Υπάρχει αίτημα των κατοίκων σχετικά με την επαναφορά – τοποθέτηση  της καμπάνας στο αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου με δικά τους έξοδα. Το ανωτέρω αίτημα έχει υποβληθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και η γνώμη της είναι θετική.
Θα μειοψηφήσουμε ως προς την έγκριση του πρωτοκόλλου με την παρατήρηση  να επιστραφεί η καμπάνα και στηριχθεί με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού.
Ο  Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου χρονολογείται την περίοδο  του 16ου αιώνα και αποτελεί ιστορικό μνημείο για το Δήμο μας. Η υλοποίηση της ανάπλασης του αύλειου χώρου του Ναού εγκρίθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, επιβάλλοντας όμως την απομάκρυνση της καμπάνας και όλου του κωδωνοστασίου, το οποίο ήταν μία πρόσθετη κατασκευή του έτους 1938. 
Σχετικά με το  αίτημα των  κατοίκων  η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει προτείνει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού την επαναφορά της καμπάνας στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και αναμένεται η απόφασή του, η οποία θα είναι σεβαστή.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( μειοψηφούντων των κ. κ.  1. Βασιλείου Νανόπουλου,   2. Σπυρίδωνα Ζαχαριά,    3. Μαρίας (Ερρικας) Καραμαλίκη 4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα  5. Αλέξανδρου Γκουργιώτη και 6.  Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου)
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» με αριθμό μελέτης 15/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 12.619,80 € (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 274 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 08 – 2016
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 

Leave a Comment