Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/01.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 276/2016
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης της Δημοτικής Συμβούλου Χρισταρά Αθανασίας για τη μετακίνησή της στη Μήλο».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31346/28-7-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
8.       Μουρούτσος Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος
10.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
11.   Ζώγκος Ανδρέας
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος,
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
17.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος,  προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
7.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο 2ο ΗΔΘ
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο 3ο ΗΔΘ
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Πανταζής Βασίλειος
11.    Κορδώσης Χρήστος
12.    Καρασάββας Ιωάννης
13.    Σούκουλης Ανδρέας
14.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
15.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
16.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
16.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Έγκρισης δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης της Δημοτικής Συμβούλου Χρισταρά Αθανασίας για τη μετακίνησή της στη Μήλο»  υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 230/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου κας Αθανασίας Χρισταρά στη Μήλο, προκειμένου να συμμετάσχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την 08-07-2016 έως και την 09-07-2016.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την με αρ. 230/21-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με εκπρόσωπο την Δημοτική Σύμβουλο Χρισταρά Αθανασία που πραγματοποιήθηκε στην Μήλο το διήμερο 8-9/7/2016.
Η μετάβασή της  πραγματοποιήθηκε ακτοπλοϊκώς από 7/7/2016 (ημερ. αναχώρησης ) έως 10/7/2016         ( ημερ. επιστροφής) .
 

Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης :               

 

  – ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ :   280  € 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :
 Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα  
Αναλυτικά:  2 ημέρες ( 8-9/7/2016 )  Χ  40 € = 80 €
 
 

                                     Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης  =  80 €

 

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 
      –    Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αξίας: 56 €
             -      Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού Κόρινθος – Πειραιάς : 2 * 12 € 24 €
 

                              Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων 56 € + 24 € =  80 €

 

Γ)  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

 

Διανυκτέρευση 2 ημερών x 60 €/ημέρα = 120 €

 

Συνολικό ποσό εξόδων : 80 € + 80 € +120 € =   280 €

Η ημερήσια αποζημίωση, τα  οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διανυκτέρευσης της Δημοτικής Συμβούλου Χρισταρά Αθανασίας  ποσού  280 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ζητάμε την έγκριση των δαπανών μετάβασης, διανυκτέρευσης & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στην Δημοτική Σύμβουλο Χρισταρά Αθανασία».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 230/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, τις δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού ποσού 280,00 € της Δημοτικής Συμβούλου κας. Αθανασίας Χρισταρά για τη συμμετοχή της στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεωνκαι διεξήχθη στη Μήλο,  από 08-07-2016 έως και 09-07-2016.
– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 280,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 280,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 276 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 08 – 2016
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Σπυρίδων Σ. Ζαχαριάς
 

Leave a Comment