Απόφαση αριθμ. 16/196/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 196η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»   θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Λύση σύμβασης μεταξύ γραφείων μελετών Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. σχετικά με τη Μελέτη Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Σαρωνικού”.

 

            Με το υπ’ αριθμ. 203/13-10-2005 έγγραφό του, ο νόμιμος εκπρόσωπος του γραφείου μελετών Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε., κ. Δημήτρης Μαραβέας ενημερώνει το Δήμο Κορινθίων για την απόφασή του να λύσει τη συμβατική σχέση μαζί του η οποία είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Σαρωνικού, να του επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να καλυφθούν τα μέχρι σήμερα έξοδα της (προμήθειες προς την τράπεζα ύψους 414,40€).

  Στις 28-04-2005 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της σύμπραξης γραφείων μελετών «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. – Αθανάσιος Λιόσης» (εφεξής Ανάδοχος) η υπ  αριθμόν 2429/2005 σύμβαση εκπόνησης έργου.  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) και του εκτελεστικού του ΠΔ 194/1979 (ΦΕΚ 53/Α/1979).

  Στο άρθρο 14 του εν λόγω διατάγματος αναφέρεται ότι:

«1. Η αποζημίωση του αναδόχου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 716/1977 σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από τον εργοδότη, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της μελέτης που εκπονείται, όταν δεν προβλέπεται από της σύμβαση η λύση της χωρίς αποζημίωση, ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης με αφαίρεση της αμοιβής των εργασιών που έχουν εκτελεστεί.»

  Επειδή:

  Α. Έχουν παρέλθει 10 έτη από την εκκίνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με αποτέλεσμα αυτό να έχει πλέον καταστεί ανεπίκαιρο και να απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις.

  Β. Η συνέχιση της εν λόγω σύμβασης και ιδιαίτερα η σύναψη συμπληρωματικών αντικειμένων είναι εξαιρετικά κοστοβόρα, καθώς υπόκειται διαρκώς σε αναθεωρήσεις λόγω αλλαγής των συντελεστών λ.

  Γ. Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της μελέτης από το τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Κορινθίων, που διαθέτει κατάλληλο προσωπικό για το σκοπό αυτό.

  Δ. Ο ανάδοχος έχει σταματήσει στο στάδιο Β1 και δεν του έχει δοθεί εντολή για εκπόνηση του σταδίου Β2.

  Εισηγούμαστε:

1.Τη λύση της σύμβασης “Μελέτη ΓΠΣ του Δήμου Σαρωνικού”.

2.Την επιστροφή της υπ΄αριθμ. 69068/22-3-2005 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της NOVABANK.

3.Την κάλυψη εξόδων εγγυητικής επιστολής (51.80*8 τρίμηνα=414.40€).

4.Την αποζμίωση του αναδόχου για το στάδιο Β2, κατά τις διατάξεις του Ν.716/1977 και του εκτελεστικού του διατάγματος.

  και παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου ο οποίος θα επιληφθεί παράλογων οικονομικών απαιτήσεων του γραφείου Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. οι οποίες – σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. 203/13-10-2015 έγγραφό του – θα υποβληθούν εντός μηνός από την διάλυση της σύμβασης και θα περιλαμβάνουν:

1.Αποζημίωση για το υπόλοιπο Β2 υποστάδιο της μελέτης 36.739.44€.

2.Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από τη διάλυση της σύμβασης 30.000€ πλέον ΦΠΑ

3.Αποζημίωση λόγω απασχόλησης προσωπικού και αρχειοθέτησης της μελέτης από 3/5/2011 έως 11/7/2012 ήτοι 14 μήνες * 500.00€/μήνα=7.000.00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 

 

   Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Σχετικά με την μελέτη με ειδικό τίτλο ”ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” ενημερωτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα.

•           Με την υπ΄ αριθμ. 167/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σαρωνικού, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης αυτής στα γραφεία μελετών των  Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ, με εκπρόσωπο αυτών τον κ. Δημήτριο Μαραβέα.

•           Υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 2429/28-4-2005 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ των μελετητικών γραφείων και του πρώην Δήμου Σαρωνικού 

•           Κατατέθηκε από τον ανάδοχο η Α΄ Φάση της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ΄ αριθμ. 167/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σαρωνικού και στις 29-1-2010 δόθηκε η εντολή έναρξης της Β1 Φάσης της μελέτης από την ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Κορινθίας με το αριθμ. πρωτ. 11633/2010 έγγραφό της.

•           Στις 2-9-2010 παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Σαρωνικού η Β1 Φάση της μελέτης με την υπ΄ αριθμ.  122/2010 απόφασή του, εστάλη στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση επ΄ αυτής και μέχρι σήμερα  δεν δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση της Β2 φάσης της μελέτης.

•           Ως προς το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί από το μελετητικό γραφείο περίπου το 80% της συνολικής δαπάνης της μελέτης μέχρι και τη Β1 Φάση από το πρόγραμμα Θησέας και εκκρεμεί η Β2 Φάση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 20% περίπου της συνολικής δαπάνης.

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 203/13-10-2015 και 1/16-01-2016 εγγράφων του γραφείου μελετών  Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε περί λύσης της σύμβασης, επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπρόσθετων χρηματικών απαιτήσεων, επιθυμούμε και κρίνουμε ότι θα πρέπει το εν λόγω γραφείο μελετών, να ολοκληρώσει το αντικείμενο της με αριθμ. πρωτ. 2429/28-4-2005 υπογεγραμμένης σύμβασης με τον πρώην Δήμο Σαρωνικού για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης και συγκεκριμένα να δοθεί η εντολή από τη Δημοτική Αρχή για την σύνταξη της Β2 Φάσης της μελέτης, για τους κάτωθι λόγους.

1.         Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας από τους Μηχανικούς του Δήμου μας, ο Δήμος Κορινθίων αδυνατεί να προχωρήσει στη σύνταξη της Β2 Φάσης της υπόψη μελέτης. Μάλιστα πολλοί Μηχανικοί (και έμπειροι) έχουν πλέον αποχωρήσει από την Υπηρεσία μας λόγω συνταξιοδότησης και ότι παράλληλα η Υπηρεσία μας είναι επιφορτισμένη να υποστηρίζει σε Πολεοδομικά θέματα τους όμορους Δήμους Νεμέας, Βέλου – Βόχας, Σικυωνίων και Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.

2.         Θα είναι πολύ χρονοβόρο (πλέον των 12 μηνών) να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης προκειμένου να επιλεχθεί νέος Μελετητής για την εκπόνηση της Β2 Φάσης της μελέτης.

3.         Άλλωστε, λόγω  των αντίξοων οικονομικών συνθηκών για όλους τους πολίτες και την ζήτηση για ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή, υπάρχει μεγάλη πίεση για καθορισμό χρήσεων γης και άρα συντόμευσης των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης αυτής.

Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να λάβει γνώση αυτών το γραφείο μελετών Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ.

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται να μην ορισθεί δικηγόρος για την ανωτέρω υπόθεση, για τους λόγους που αναφέρονται ως άνω, κι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

  Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για τον χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου και ορίζει η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Σαρωνικού» μεταξύ των μελετητικών γραφείων Δ. Μαραβέας & Συνεργάτες και Αθανασίου Λιόση με τον πρώην Δήμο Σαρωνικού και συγκεκριμένα για την σύνταξη της Β2 Φάσης της μελέτης, καθώς για την ενημέρωση των εν λόγω γραφείων μελετών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/196/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Κορδώσης Χρήστος

                                                                                     (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερ. Διατ.)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment