Απόφαση αριθμ. 19/219/2016

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-07-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27996/07-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 4) Βλάσσης Δημ., 5) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 219η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι στις 22-06-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό 49/2016 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί της με αριθμό καταχώρησης 130/19-11-2007 αγωγής των Νικολάου Ευσταθίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, υπόθεση η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και έχριζε άμεσων χειρισμών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του, κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26492/28-06-2016 πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Κορινθίων οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ. Γαλάνης Σωτήριος και Κουτή Σταυρούλα, στους οποίους εδόθη εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να ασκήσουν έφεση και αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της με αριθμό 49/2016 απόφασης Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά των Νικολάου Ευσταθίου και λοιπών, να παρασταθούν σε όποιες δικάσιμους ήθελε ορισθούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελαν συζητηθούν οι ανωτέρω έφεση και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσουν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσουν όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο κατά των εκδοθησόμενων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 26492/28-06-2016 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26492/28-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΜΑΩΛ7-6Υ8) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Κορινθίων οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ. Γαλάνης Σωτήριος και Κουτή Σταυρούλα, στους οποίους εδόθη εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να ασκήσουν έφεση και αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της με αριθμό 49/2016 απόφασης Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά των Νικολάου Ευσταθίου και λοιπών, να παρασταθούν σε όποιες δικάσιμους ήθελε ορισθούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελαν συζητηθούν οι ανωτέρω έφεση και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσουν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσουν όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο κατά των εκδοθησόμενων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα ορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/219/2016.-

Leave a Comment