Απόφαση αριθμ. 20/232/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 232η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Ποσειδωνίας» του Δήμου Κορινθίων (αίτηση Κας Μαλατέστα Καλλιόπης) με αρ.πρωτ. 5496/26-07-2016, Συνολικού ποσού: 2.409,64 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για αύξηση ισχύος παροχής πίλλαρ επί των οδών Εφύρας & Βας. Ρώτα στην Κόρινθο, με αρ.πρωτ. 4967/11-07-2016, Συνολικού ποσού : 565,43€ (μαζί με Φ.Π.Α.).

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Καμπόσου Μαρίνα Π.Ε. 1 Διοικητικών με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 2.975,07 €  προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

        Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με Κ.Α. 20/7325.0006 και τίτλο “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016” ποσού 50.000,00 € για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5496/26-07-2016 κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με Κ.Α. 20/6262.0001 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές» ποσού 40.000,00 € για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4967/11-07-2016 κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.-        Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. από τον Δήμο Κορινθίων, συνολικού ποσού 2.975,07€.

Β.-       Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, ΠΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, στην οποία δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 20/6262.0001 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και λοιπές προσωρινές παροχές» ποσού 40.000,00€ και με Κ.Α. 20/7325.0006 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» ποσού 50.000,00€, για τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5496/26-07-2016 και 4967/11-07-2016 κοστολόγια Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Γ.-        Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτά (2.975,07€).

Δ.-       Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 31-10-2016.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/232/2016.-       

Leave a Comment