Απόφαση αριθμ. 16/198/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς  κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 198η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ακινήτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα:  ΚΑΕΚ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

 

Σας στέλνω κατάσταση με τα ΚΑΕΚ της δημοτικής ενότητος Άσσου-Λεχαίου για τα οποία    πληρεξούσιος δικηγόρος πρέπει να προβεί σε δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για διορθώσεις στο Κτηματολόγιο του Δήμου.

Να οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για όλες τις δέουσες ενέργειες. 

 

Συνημμένα: Κατάσταση ΚΑΕΚ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, αρχής γενομένης από τις διορθώσεις λόγω προδήλου σφάλματος που  αφορούν,  σύμφωνα με την κατάσταση που μας έχει επισυνάψει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων,   στα εξής ΚΑΕΚ:

 

 

α/α

ΚΑΕΚ

Κοινότητα

Περιγραφή

1

280140236101

ΑΣΣΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ)

2

280460115006

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

3

280660110003

ΛΕΧΑΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

4

280660212001

ΛΕΧΑΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

5

280900501058

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ

 

και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη.

  

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ακινήτων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ., και Πανταζή Βασ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων  την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. κ.Σούκουλη Αικατερίνη, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις διορθώσεις λόγω προδήλου σφάλματος στο Κτηματολόγιο για τα εξής ΚΑΕΚ :

α/α

ΚΑΕΚ

Κοινότητα

Περιγραφή

1

280140236101

ΑΣΣΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ)

2

280460115006

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

3

280660110003

ΛΕΧΑΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

4

280660212001

ΛΕΧΑΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

5

280900501058

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ

 

   Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/198/2016.-

Leave a Comment