Απόφαση αριθμ. 16/195/2016

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-06-2016

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22018/03-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Φαρμάκης Γεώργ., 5)Πανταζής Βασ., 6)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ., 3)Σταυρέλης Νικ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 195η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»   θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13296/17-05-2016   εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

            Με το υπ’ αριθμ 13296/07-04-2016 αίτημα της η κα Δάρα Μαρία το γένος Κριεμπάρδη Αναστάσιου ιδιοκτήτρια σε ποσοστό 50%, του με  αρ. κτ. 0613011  γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στο ΟΤ. 854 ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 33,41τμ για  μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

            Η πρόταση της αιτούσας ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. σύμφωνα με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων και παράλληλα ζητάει την μη εκτέλεση της με αρ. 183 / 2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία είχε καθοριστεί τιμή μονάδος  200€/τμ.  Εν τέλει ζητά να εισφέρει στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 33,41τμ*120€/τμ= 4.009,20 αντί των 6.682,00 €.

            Το αίτημα είναι εύλογο καθώς η Δικαστική απόφαση προηγείται μικρό χρονικό διάστημα της Απόφασης Δ. Σ. Κορινθίων. Από την άλλη έως εκείνη την χρονική περίοδο και μετέπειτα ο Δήμος δεχόταν και ήδη είχε εκτελέσει αποζημιώσεις με τιμή 200€/τμ. Για τον λόγο ότι η αξία γης των αποζημιώσεων και των μετατροπών εισφοράς γης σε χρήμα υπολογίζονται με ίδια κριτήρια και μάλιστα ο ΟΤΑ πρέπει να εξασφαλίσει την πληρωμή των αποζημιώσεων κυρίως από τις μετατροπές και για τον λόγο ότι η πρόταση της αιτούσας δεν είναι προς το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Κορινθίων, η υπηρεσία μας προτείνει την μη αποδοχή του.

            Εξάλλου θα ήταν δόκιμο να ζητηθεί νομική γνώμη τόσο για αυτή όσο και για ανάλογες περιπτώσεις εάν θα μπορούσε να σταθεί νομικά η μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης καθορισμού τιμής μονάδας από ΟΤΑ και ο εξώδικος συμβιβασμός εις βάρος αυτού.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

·         Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 13296/2016 Δάρα Μαρίας

·         Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

·         Αντ/φο της 24/512/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

·         Αντ/φο της 183 / 2013 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει) 

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με το  ανωτέρω αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου,  της κ. Δάρα Μαρίας το γένος Κριεμπάρδη Αναστάσιου, ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50%, του με  αρ. κτ. 0613011  γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στο ΟΤ. 854, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/195/2016.-

Leave a Comment