Απόφαση αριθμ. 20/223/2016

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-08-2016

Ορθή επανάληψη .

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 223η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Έχοντας υπόψη:

 • το απο 19/7/2016 έγγραφο του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού περί τροποποίησης του προϋπολογισμού , σε εφαρμογή της υπ΄αρίθμ. 1585/27-4-2016 (ΑΔΑ ΨΥ0Ο7Λ1-Ω05) απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 • την ένταξη της πράξης “Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο του δήμου Κορινθίων” με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 με προϋπολογισμό 204.942,12

 • την υπ΄αρίθμ. 142/2016 (ΑΔΑ 6ΕΖΨΩΛ7-0ΚΨ) απόφαση του ΔΣ και την απο 13/4/2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Γ. Γ. Ισότητας των φύλων, του Δήμου Κορινθίων και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας

 • Την υπ΄αρίθμ. 47/2016 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ ΩΛΚ5ΩΛ7-8Ε1) περί τροποποίησης προϋπολογισμού (μέρος Β) και την 144/2016 (79Μ1ΩΛ7-Υ3Ω) απόφαση του ΔΣ περί κάλυψης δαπανών της δράσης με πόρους του Δήμου κατά το ποσό των 32.000 ευρώ

 • την υπ΄αρίθμ. 26214/27-6-2016 απόφαση υλοποίησης της δράσης

 • την υπ΄αρίθμ. 11/223/2016(ΨΞ13ΩΛ7-ΒΛΒ) απόφαση του ΔΣ περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης του προϋπολογισμού

 

προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως εξής:

 

 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

Μειώνουμε :

 

Τον κ.α. 1328.0008 Με τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 “ με προϋπολογισμό 203.909,48 € κατά το ποσό των 203.909,48€.

 

Η μείωση των 203,909 μεταφέρεται στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό μειώνονται αντίστοιχα οι πιστώσεις:

 

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

Μειώνουμε :

 

Τον κ.α. 60/7341.0009 με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας“ με προϋπολογισμό 228.688,40 € με το ποσό των 196.688,40 (χρηματοδότηση) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 32.000,00€ από πόρους δήμου (ΑΔΣ 144/2016).

 

Τον κ.α 60/8122,0006 με τίτλο:Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων με προϋπολογισμό 7221,08 € κατά το ποσό των 7221,08

 

Μετά την αποδοχή του ποσού των 73.315,21€ σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου:

 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

Αυξάνουμε :

 

Τον κ.α. 1328.0008 Με τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 “ με το ποσό των 73.315,21. Επομένως η πίστωση διαμορφώνεται σε 73.315,21

 

Το ποσό των 73.315,21€ το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 73.315,21 € προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι πιστώσεις:

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

Ενισχύουμε:

 

 1. Τον κ.α. 60/7341.0009 Με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας“ με προύπολογισμό 32.000,00 (πδ) με το ποσό 18.768,84 (χρηματοδότηση ) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 50.768,84€ (18.768,84 χρηματοδότηση και 32.000,00 πδ).

 2. Τον κ.α 60/8122.0006 με τίτλο “ Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” με το ποσό των 7.221,08€, επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 7.221,08

Δημιουργούμε:

 1. Τον κ.α 60/6041.0002 με τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 28.724,38

 2. Τον κ.α 60/6054.0002 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 7.047,41

 3. Τον κ.α 60/6422.0001 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 1500,00

 4. τον κ.α 60/6222.0001 με τίτλο “τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 611,50

 5. τον κ.α 60/6232.0002 με τιτλο “Μίσθωση Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 3492,00

 6. τον κ.α 60/6611.0001 με τίτλο “Δαπάνες επικοινωνίας και δικτύωσης (αφίσες,φυλλάδια,banner κ.α) Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 3000,00

 7. τον κ.α 60/6612.0001 με τίτλο “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 900,00

 8. τον κ.α 60/6634.0001 με τίτλο “προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 600,00

 9. τον κ.α 60/6221.0001 με τίτλο “Ταχυδρομικά τέλη Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 500,00

 10. τον κ.α 60/6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” με το ποσό των 950,00€

 

ΜΕΡΟΣ Β

Mε τις υπ΄αρίθμ. 19316/6-7-2016 & 21908/20-07-2016 αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ&Δ.ΑΝ και τα υπ΄αρίθμ. 72776/8-7-2016 & 79400/26-7-2016 έγγραφα του ΤΠΔ αποδόθηκαν στο Δήμο μας τα ποσά των 16.288,71 € & 16.288,71€ αντίστοιχα , συνολικού ύψους 32.577,42€ αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη μέρους δαπανών μισθοδοσίας έτους 2016 του προσωπικού των ΚΗΦΗ-ΚΕΔΗΦ.

Το ποσό αυτό πρέπει να αποδοθεί στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος που είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.

Προτείνουμε:

 1. την αποδοχή του ποσού των 32.577,42€, το οποιο θα εισαχθεί στην οικονομική διαχείριση του Δήμου με γραμμάτιο είσπραξης,

 2. την αναμόρφωση του δημοτικού Προϋπολογισμού ως εξής:

   

ως προς το μέρος των εσόδων

δημιουργούμε:

τον κ.α 0619.0014 με τίτλο “κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ-ΚΕΔΗΦ” με την εγγραφή ποσού 32.577,42€,

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό όπου και το ενισχύουμε ισόποσα και απο το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 32.577,42€, προκειμένου να ενισχύσουμε:

ως προς τα έξοδα

τον κ.α 00.6715.0001 με τίτλο “Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ” με προϋπολογισμό 13.678,65€ όπου εγγράφουμε πίστωση 32.577,42€, οπότε η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 46.256,07€.

 

Μέρος Γ’

Με την υπ΄αρίθμ. 15717/11-5-2016 απόφαση του Υφυπουργού ΕΣ & Δ.ΑΝ. κατανεμήθηκε στο Δήμο μας απο τους ΚΑΠ έτους 2016 συνολικό ποσό 129.400,00€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας,

προτείνουμε την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση ως εξής:

 

Ως προς το δημοτικό προϋπολογισμό

Ως προς τα έσοδα:

Εντάσσουμε στον κ.α 1214.0001 με τίτλο “Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ για πολιτική προστασία (δασοπυρκαγιές κλπ)” ποσό 129.400,00€,

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 129.400,00 € προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

ενισχύουμε :

 1. τον κ.α 35/6041.0009 με τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016” με προϋπολογισμό 22.272,00€ (π.δ) με το ποσό των 24.000,00€ (χρηματοδοτηση), επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 46.272,00€

 2. τον κ.α 35/6054.0005 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016” με προϋπολογισμό 5950,00€ (π.δ) με το ποσό των 6.000,00€ (χρηματοδοτηση), επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.950,00€

δημιουργούμε:

 1. τον κ.α 00/6739.0023 με τίτλο “Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2016)” και εγγράφουμε πίστωση 30.000,00

 2. τον κ.α 35/6641.0007 με τίτλο “προμήθεια καυσίμων οχημάτων για δράσεις πυροπροστασίας” και εγγράφουμε πίστωση 7.500,00

 3. τον κ.α 35/6644.0007 με τίτλο “προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων για δράσεις πυροπροστασίας” και εγγράφουμε πίστωση 7.500,00

 4. τον κ.α 35/7131.0005 με τίτλο “προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου” και εγγράφουμε πίστωση 5.000,00

 5. τον κ.α 35/6263.0002 με τίτλο “συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας” και εγγράφουμε πίστωση 5.000,00

 6. τον κ.α 35/6264.0002 με τίτλο “συντηρήσεις και επισκευές μηχανημάτων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας” και εγγράφουμε πίστωση 5.000,00

 7. τον κ.α 35/6233.0004 με τίτλο “μίσθωση υδροφόρων οχημάτων για την κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης” και εγγράφουμε πίστωση 5.000,00

 8. τον κ.α 35/6262.0017 με τίτλο “Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών μονοπατιών Δ. Ε Σολυγείας” και εγγράφουμε πίστωση 19.400,00

 9. τον κ.α 35/6262.0018 με τίτλο “αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου” και εγγράφουμε πίστωση 15.000,00

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

Μειώνουμε :

 

 1. Τον κ.α. 60/7341.0009 Με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας“ με προϋπολογισμό 50.768,84 € (18.768,84 € χρηματοδότηση και 32.000,00 πδ) κατά το ποσό των 32.000,00€ (πδ) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 18.768,84 €.

 2. Τον κ.α 35/6041.0009 με τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016” με προϋπολογισμό 46.272,00€ κατά το ποσό των 22.272,00€ (π.δ) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 24.000,00€ (χρηματοδότηση)

 3. Τον κ.α 35/6054.0005 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016” με προϋπολογισμό 11.950,00€ κατά το ποσό των 5.950,00€ (π.δ), επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.000,00€ (χρηματοδότηση)

 

 

Το ποσό συνολικά των 60.222,00€ από πόρους δήμου το μεταφέρουμε στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε τον κ.α 00/6492.0001 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” με προϋπολογισμό 800.000,00€ κατά το ποσό των 60.222,00€, επομένως η πίστωση διαμορφώνεται σε 860.222,00€.

 

ΜΕΡΟΣ Ε’

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης απο τον ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και την ΚΥΑ 4.31879/οικ. 3. 1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) μηνός Μαϊου 2016 ποσού 356,87€ και μηνός Ιουνίου ποσού 193,67€,

προτείνουμε την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση ως εξής:

 

Ως προς το δημοτικό προϋπολογισμό

Ως προς τα έσοδα:

ενισχύουμε τον κ.α 1219.0002 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” και προϋπολογισμό 42.358,05€, με το ποσό των 550,54€, επομένως η πίστωση διαμορφώνεται σε 42.908,59

Το ποσό των 550,54€ το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 550,54 € προκειμένου να ενισχύσουμε:

ως προς τα έξοδα

τον κ.α 00/6718.0027 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με το ποσό των 550,54€, επομένως η πίστωση διαμορφώνεται σε 42.908,59

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Λόγω ανάγκης που προέκυψε σε μειώσεις, ενισχύσεις-δημιουργίες διαφόρων πιστώσεων προτείνουμε την τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής:

 

μειώνουμε:

 1. τον κ.α 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 317.987,83 ευρώ κατά 124.800,00 ευρώ και τελική πίστωση 193.187,83 ευρώ

 2. τον κ.α Κ.Α. 30/6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού» και προϋπολογισμό 56.590,94 ευρώ κατά 5.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 51.590,94 ευρώ

 3. τον κ.α 00/6735.0001 με τίτλο “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” με προϋπολογισμό 19.000,00€ κατά το ποσό των 2.000,00€ ευρώ και τελική πίστωση 17.000,00€

 

Από τις μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων αθροίζεται συνολικό ποσό 131.800,00€, το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και μέσω αυτού :

 

Ενισχύουμε:

 1. τον Κ.Α. 20/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με το ποσό των 100.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 250.000,00 ευρώ

 2. τον Κ.Α. 10/6265.0003 με τίτλο «Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου» και προϋπολογισμό 5.000,00 ευρώ με το ποσό των 5,000,00 ευρώ και τελική πίστωση 10.00,00 ευρώ

 3. τον κ.α 6736.0001 με τίτλο “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” με προϋπολογισμό 33.000,00€ με το ποσό των 2.000,00€ ευρώ και τελική πίστωση 35.000,00€

 

Δημιουργούμε:

 

 1. τον Κ.Α. 20/6277.0001 με τίτλο «Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» με πίστωση 24.800,00 ευρώ.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούσης της κ.Καραμαλίκη Μ. που ψηφίζει Λευκό)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.


 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/223/2016.-

 

Leave a Comment