Απόφαση αριθμ. 5/32/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 21-06-2016

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 21η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 24322/15-06-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 32η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 6 και Πυλαρινού στην Κόρινθο» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική αρ. 18039/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:   «Άδεια διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 6 και Πυλαρινού στην Κόρινθο»    

         

Κατόπιν της αρ. 18039/13-5-2016 αίτησης του κ. Γεωργίου Μακρή του Σταύρου κατοίκου Κορίνθου, μετά από εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και επί τόπου αυτοψία μηχανικών της υπηρεσίας μας, γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου εύρους πλάτους δυόμιση μέτρων ιδιωτικού χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε ακίνητο επί της οδού Κροκιδά 6 και Πυλαρινού  στην πόλη της Κορίνθου, συνιδιοκτησίας (ψιλή κυριότητα) του ανωτέρω και της Αλεξάνδρας Μακρή του Σπυρίδωνα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  Α. Θα διαγραμμιστεί το οδόστρωμα έμπροσθεν της υπάρχουσας ράμπας εισόδου-εξόδου στο πεζοδρόμιο της οδού με κίτρινη διαγράμμιση, αποκλειόμενης της χρήσης οποιαδήποτε μορφής εμποδίων σε μήκος τριάμιση (3,50) μέτρων με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Β. Εκατέρωθεν της ράμπας εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Γ. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαγράμμισης-σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του Γεωργίου Μακρή του Σταύρου στην οδό Κροκιδά 6 και Πυλαρινού στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  Α. Να διαγραμμιστεί το οδόστρωμα έμπροσθεν της υπάρχουσας ράμπας εισόδου-εξόδου στο πεζοδρόμιο της οδού με κίτρινη διαγράμμιση, αποκλειόμενης της χρήσης οποιαδήποτε μορφής εμποδίων σε μήκος τριάμιση (3,50) μέτρων με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Β. Εκατέρωθεν της ράμπας εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Γ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/32/2016 .

              Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Χατζής Μιχαήλ

                                                                                    Κεφάλας Σταύρος

                                                                                    Ζήμος Κωνσταντίνος

                                                                                   Λαμπρινός Παναγιώτης          

                                                                                      Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment