Απόφαση αριθμ. 5/31/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 21-06-2016

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 21η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 24322/15-06-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 31η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθμ. 0601012 στο Ο.Τ. 784 του σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ της πόλης της Κορίνθου» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική αρ. 19377/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «προσκύρωση εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθ. 0601012 του Ο.Τ 784  του σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ της πόλης της Κορίνθου»

 

            Με το υπ’αριθμ 16226/26-04-2016 αίτημα του ο Γκούτσης Ιωάννης του Δημητρίου ιδιοκτήτης του με  αρ. κτ. 0601012 οικοπέδου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και στο ΟΤ. 784 ζητά να καθοριστεί η αξία γης και να συντελεστεί η προσκύρωση στην ιδιοκτησία του εδαφικού τμήματος 4,42τμ.

            Το εδαφικό τμήμα αυτό ανήκει σήμερα στον Δήμο Κορινθίων και χαρακτηρίζεται ως καταργούμενος κοινόχρηστος χώρος (τμήμα προΰφιστάμενης οδού Θράκης).

            Στο επισυναπτόμενο Πρακτικό Επιτροπής παρ.5 αρθρου 186 Ν.3463/2006 “εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά κλπ.” καθορίζεται η αξία γης για το εδώ προσκυρωτέο τμήμα σε 120 /τ.μ.

            Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημά και να συντελεστεί η προσκύρωση των 4,42 τ.μ. στην ιδιοκτησία του με την καταβολή υπέρ Δήμου Κορινθίων του ποσού των 4,42τμ * 120€/τμ = 530,40 €.

            Παρακαλούμε για τις αποφάσεις σας και ενέργειές σας ώστε μετά την εξόφληση του τιμήματος  να συνταχθεί η σχετική συμβολαιογραφική πράξη και να λάβει χώρα η προσκύρωση στην ιδιοκτησία των 4,42τμ.

 

Συνημμένα:

1.      Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 16226/2016  Γκούτση Ιωάννη

2.      Φωτ/φο απόσπασμα διαγράμματος Π.Ε. εκτύπωση σε κλ.1:1000

3.      Πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

α) την προσκύρωση εδαφικού τμήματος επιφάνειας 4,42τ.μ. στην ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη Γκούτση Ιωάννη του Δημητρίου με κτημ. αριθμ. 0601012 στο Ο.Τ. 784 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου, με τιμή μονάδας προσκύρωσης τα εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με το από 10-11-2015 πρακτικό της επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν. 3463/2006, και την καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων του ποσού των 4,42τ.μ.*120€/τ.μ.=530,40€,

β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 4,42τ.μ. στην ως άνω ιδιοκτησία,

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου συμβολαιογράφου παρά του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, μετά την τελική έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/31/2016 . 

Leave a Comment