Απόφαση αριθμ. 6/36/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-08-2016

         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 31320/28-07-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 8) Κων. Δημητρόπουλος, 9)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 36η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεων περί αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών» λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και η παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπόψη τη σχετική εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :« Άδειες  λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ»

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/νσης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί “Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ  3106/09-12-2013 τεύχος Β), σας διαβιβάζω τΙς κατωτέρω αιτήσεις  καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  των:

 

1.     Εταιρεία: “ΠΙΠΙΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.”, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος  χωρίς ενισχυτή στο κατάστημα του “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ–ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ”, το οποίο βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου, Δ.Ε.Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, για τριετή διάρκεια.

 

 

 

 

που ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για τριετή διάρκεια  καθώς και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών, στο κατάστημά τους και παρακαλώ να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, για να αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του εδαφίου κβ της παρ. 1 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ90/Α΄/1994) και σύμφωνα με την αριθμ. 5/104/10.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων έχει εκδοθεί κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά και την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03.00 πρωινή ώρα για τα κατ/τα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 πρωινή για κατ/τα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων (Αστυνομική Διάταξη υπ. αριθμ. 3/12.1.1996 “Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας).

 

            Με την υπ. αριθμ. Βεβαίωση:  1.177472/37981/20-07-2016              

 

Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας δεν έχει αντίρρηση για χρήση ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  χωρίς ενισχυτή στο  ανωτέρω κατ/μα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.     Να τηρούνται  οι όροι της Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β΄/1985) Υγειονομικής Διάταξης

2.     Η ανώτατη ηχοστάθμη της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 Db.

3.     Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.

Η παρούσα παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί η δημιουργία υγειονομικών προβλημάτων και γενικά μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Σαν αρμόδια υπάλληλος, σας γνωρίζω ότι εκτός από την βεβαίωση του Τμήματος Υγείας, ο ανωτέρω καταστηματάρχης, έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. την άδεια του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας  πνευματικών Δικαιωμάτων, φωτοτυπία της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τός του, δημοτική ενημερότητα,  καθώς και το παράβολο  (150,00 Ευρώ για τριετή διάρκεια)

 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 του άρθρ. 80 και 285  του Ν.3463/2006, και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94 και την υπ’ αριθμ. 5/104/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την αστυνομική διάταξη υπ’ αριθμ.3/12.1.1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών, στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)Να τηρούνται  οι όροι της Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β΄/1985) Υγειονομικής Διάταξης, β)Η ανώτατη ηχοστάθμη της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 Db, γ)Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων,  

στο κατάστημα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ–ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ”, το οποίο βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου, Δ.Ε.Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, της Εταιρείας : “ΠΙΠΙΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.”.

 

 

  Η ανωτέρω  άδεια  λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών έχει  τριετή διάρκεια.

 

  Η παρούσα παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί η δημιουργία υγειονομικών προβλημάτων και γενικά μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/36/2016 . 

Leave a Comment