Απόφαση αριθμ. 17/204/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ  Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ.Πνευματικού  και του Αντιπροέδρου της, κ.Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Σταυρέλης Νικόλαος.

 

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών για το Κ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Κορινθίων (τμήμα της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (έτους 2015)”) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 16-06-2016 σχετική τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την σχετική εισήγηση της ιδίας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση «προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος -ΚΕΠΑΠ. με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

-Της με αριθ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

-Του Ν. 3463/2006 με  τίτλο “ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως αυτός ισχύει,

-Του Ν. 3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα του άρθρου 72, παρ. 1δ.,

-Την υπ’ αριθμ. 8/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο « Προμήθεια πετρελαιοειδών. (έτους 2015)»,  με την οποία είχε προβλεφθεί και η προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων.

Το  γεγονός ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία δεν αναδείχθηκε ανάδοχος.

Την αναγκαιότητα της προμήθειας των ειδών ως ανωτέρω για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΑΠ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 360/2016 αίτημά του.

 

Σας διαβιβάζουμε την Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΑΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 2.716,72€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι:

 

Προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑ: 15/6641.001)

 

 

 

 

Είδος Προμήθειας

 ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

Πετρέλαιο κίνησης για μεταφορικά μέσα     (μικρό φορτηγό)

ΛΙΤΡΟ

1943,26

 

0,83

1.612,90

 

ΣΥΝΟΛΟ  Α

1.612,90

ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ 24%

2.000,00

Προμήθεια λιπαντικών ( 15/6644.002)

 ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

Λάδι κινητήρα SAE 30 (4lt.)

ΛΙΤΡΟ

12

54,00

 

Λάδι κινητήρα SAE 10w-40 (4lt.)

ΛΙΤΡΟ

16

80,00

 

Λάδι κινητήρα SAE 20w-50  (4lt)

ΛΙΤΡΟ

16

88,00

 

Βαλβολίνες  SAE 75w-90 (4lt)

ΛΙΤΡΟ

8

68,00

 

Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες (1lt)

ΛΙΤΡΟ

10

70,00

 

Λάδι αλυσίδας (1lt)

ΛΙΤΡΟ

20

25,00

 

Υγρό φρένων (4lt)

ΛΙΤΡΟ

8

60,00

 

Aντιψυκτικό υγρό (1lt)

ΛΙΤΡΟ

30

90,00

 

Γράσο (4lt)

ΛΙΤΡΟ

4

25,00

 

Γράσο γραφίτη (1lt)

ΛΙΤΡΟ

2

18,00

 

ΣΥΝΟΛΟ  Β

578,00

ΣΥΝΟΛΟ Β  ΜΕ ΦΠΑ 24%

716,72

ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΜΕ ΦΠΑ

 

 

2.716,72

Πλαίσιο κειμένου: Προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑ: 15/6641.001) α/α	Είδος Προμήθειας	 ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 1	Πετρέλαιο κίνησης για μεταφορικά μέσα     (μικρό φορτηγό)	ΛΙΤΡΟ	1943,26 0,83	1.612,90 ΣΥΝΟΛΟ  Α	1.612,90 ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ 24% 	2.000,00 Προμήθεια λιπαντικών ( 15/6644.002)	 ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 1	Λάδι κινητήρα SAE 30 (4lt.)	ΛΙΤΡΟ	12	54,00 2	Λάδι κινητήρα SAE 10w-40 (4lt.)	ΛΙΤΡΟ	16	80,00 3	Λάδι κινητήρα SAE 20w-50  (4lt)	ΛΙΤΡΟ	16	88,00 4	Βαλβολίνες  SAE 75w-90 (4lt)	ΛΙΤΡΟ	8	68,00 5.	Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες (1lt)	ΛΙΤΡΟ	10	70,00 6	Λάδι αλυσίδας (1lt)	ΛΙΤΡΟ	20	25,00 7	Υγρό φρένων (4lt)	ΛΙΤΡΟ	8	60,00 Aντιψυκτικό υγρό (1lt)	ΛΙΤΡΟ	30	90,00 Γράσο (4lt)	ΛΙΤΡΟ	4	25,00 Γράσο γραφίτη (1lt)	ΛΙΤΡΟ	2	18,00 ΣΥΝΟΛΟ  Β	578,00 ΣΥΝΟΛΟ Β  ΜΕ ΦΠΑ 24%	716,72 ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΜΕ ΦΠΑ 2.716,72

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την απ’ ευθείας ανάθεση  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος,  των ανωτέρω αναφερόμενων  ειδών.

 

      Ο Προεδρεύων λέει ότι, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σύμφωνα με την από 16-06-2016 Τεχνική έκθεση το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 2.716,72 €.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, κατατέθηκε στο Δήμο μία προσφορά, της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΟΦΙΑ ΑΘ.  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-  Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP”

    Σύμφωνα με το από 21-06-2016 γνωμοδοτικό Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, η μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΟΦΙΑ ΑΘ.  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-  Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP”  γίνεται δεκτή,  καθώς είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην σχετική Τεχνική Έκθεση- Προϋπολογιστικό Πίνακα που έχει συνταχθεί για αυτή την προμήθεια  και κρίνεται ως οικονομικά συμφέρουσα για τον Δήμο, συνεπώς η Επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία “ΣΟΦΙΑ ΑΘ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP” με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος, με συνολικό ποσό προσφοράς τις 2.716,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι του προϋπο-λογισθέντος από την Τεχνική έκθεση συνολικού ποσού των  2.716,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

     Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

   ο Προεδρεύων προτείνει την απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.716,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την από 16-06-2016 Τεχνική έκθεση- Προϋπολογιστικό πίνακα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24947/21-06-2016 προσφορά της εταιρείας “ΣΟΦΙΑ ΑΘ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP”, το από 21-06-2016 γνωμοδοτικό Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81Β΄), την Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ. πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προεδρεύοντος και της υπηρεσίας και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 2286/1995 και την υπ’ αριθμ. 11389/1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών για το Κ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Κορινθίων η οποία είναι τμήμα της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (έτους 2015)”) προϋπολογισμού 2.716,72 λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία “ΣΟΦΙΑ ΑΘ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ- Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP”  (Ε. Ανεξαρτησίας & Κολιάτσου 15, ΑΦΜ 015958743, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις  δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά,(2.716,72 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 2.716,72 €.

  Η πληρωμή της ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6641.001 με το ποσόν των 2,000,00€  και τον ΚΑ 15/6644.002  του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2016 (Π.Α.Υ.   184 /2016 και 186/2016).

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/204/2016.-

Leave a Comment