Απόφαση αριθμ. 20/238/2016

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 238η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 28598/13-07-2016  αίτηση του πρώην Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.Βατουσιάδη Νικολάου προς τον Δήμαρχο Κορινθίων και τις συνημμένες σε αυτήν: Αριθ. Β.Κλ. αν.630/14, Αριθ. Β.Κλ. αν.340/14, Αριθ. Β.Κλ. αν.2189/14 και Αριθ. Β.Κλ. αν.218514, Κλήσεις προς κατηγορούμενο  του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, με ημερομηνίες δικασίμων στις 10-10-2016 και 21-10-2016, ο οποίος αιτείται τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει στην υπεράσπισή του στις ανωτέρω σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας Κορινθίων,  δίκες.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, «… Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. … Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα.  Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

   Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, προτείνεται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννίκος Γεώργιος, προκειμένου να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων κ. Βατουσιάδη Νικόλαο στις ως άνω αναφερόμενες υποθέσεις.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν  το ανωτέρω ιστορικό και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούσης της κ.Καραμαλίκη Μ.  διότι διαφωνεί  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

   

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,  κ. Γιαννίκο Γεώργιο,  στον οποίο δίνει εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων κ.Βατουσιάδη Νικόλαο, ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου στις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας Κορινθίων  δίκες,  που αφορούν  στις υπ’ Αριθ. Β.Κλ. αν.630/14, Αριθ. Β.Κλ. αν.340/14, Αριθ. Β.Κλ. αν.2189/14 και Αριθ. Β.Κλ. αν.218514, Κλήσεις,  κατά τις δικασίμους στις 10-10-2016 και 21-10-2016, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε ορισθεί.

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/238/2016.-

Leave a Comment