Απόφαση αριθμ. 4/27/2016

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 07-06-2016

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 07η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 22020/03-06-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 27η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανελέγχου των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11683/28-03-2016 εισήγησή του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: Επανέλεγχος  των άδειων θέσεων στάθμευσης  ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων .

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

            Κατόπιν της αρ. 10/12-5-2015 (ΑΔΑ : 6ΔΤΧΩΛ7-5ΓΖ) σχετικής του θέματος απόφασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων και της σχετικής αλληλογραφίας της υπηρεσίας μας,   ζητήθηκε, η προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τους κατόχους αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος των σχετικών  αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων,

            Η Υπηρεσία μας:

1.        Επειδή οι παρακάτω  δημότες, δεν προσκόμισαν τα  ζητούμενα από την υπηρεσία (για τον επανέλεγχο των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ) δικαιολογητικά, εισηγείται την ανάκληση των σχετικών αδειών χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ/ΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΥΠ’ ΑΡ.   ΕΓΓΡΑΦΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ  ΧΟΡΗΓΗ-ΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΗΛ. ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΔΕΙΜΑ ΝΤΟΥ 2   ΚΑΙ ΠΕΙΡΗΝΗΣ   

1634/15-1-16

130/2014  

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ι. ΚΥΡΕΖΗΣ

ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

1637/15-1-16

16/2014

3

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΑΡ. ΦΛΕΚΚΑ

ΑΡΑΤΟΥ 57

1639 /    15-1-16

315/2014

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕΡ. ΜΠΟΡΣΗΣ

ΣΙΣΥΦΟΥ 17

1642/15-1-16

219/2013

5

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 3α

1647/ 15-1-16

404/2012

6

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΝΙΚ.  ΣΚΕΤΟΣ

ΣΙΝΑ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13)

1655/ 15-1-16

593/2011

7

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗ

ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ 4

1664/  15-1-16

144/2010

8

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 9

1665/  15-1-16

144/2010

9

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤ. ΚΑΣΤΑ

ΝΟΤΑΡΑ 32α

1662/15-1-16

144/2010

10

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΙΣΑΝΑΣ

ΚΥΡΗΝΗΣ 13

1662/ 15-1-16

402/2008

11

ΘΕΩΝΗ ΠΛΕΣΣΑ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 31

4706/ 5-2-16

402/2008

12

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΝ.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΛΗΝΗΣ 7

1677/15-1-16

265/2007

13

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΟΥΛΗΣ

Μ.  ΜΠΟΤΣΑΡΗ  6

1679/15-1-16

321/2007

14

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΑΖΗΣ

ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 4

1692/15-1-16

369/2006

15

ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 39

1691/  15-1-16

 319/2006

16

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΙΔΙΝΙΟΥ 8

1690/  15-1-16

252/2006

17

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ & ΕΡΜΟΥ

1699/15-1-16

410/2005

18

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΝΤΑΚΗ)

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 40

1697/15-1-16

320/2005

19

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ & ΕΡΜΟΥ

1701/15-1-16

269/2004

20

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟ-ΣΤ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ

ΠΕΙΡΗΝΗΣ 2

1702/15-1-16

270/2004

21

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 29

1706/15-1-16

 428/2001

22

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΝΟΣΣΗ

ΕΥΠΟΙΙΑΣ 21

1707/15-1-16

404/2000

 

2.        Επειδή οι παρακάτω  δημότες,  μετά από τον γενόμενο επανέλεγχο της υπηρεσίας, δεν  προσκόμισαν πλήρως με τις κατατιθέμενες σχετικές αιτήσεις τους  τα  ζητούμενα (για τον επανέλεγχο) δικαιολογητικά, εισηγείται την ανάκληση των σχετικών αδειών χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ/ΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΥΠ’ ΑΡ.   ΕΓΓΡΑΦΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠ΄ ΑΡ.  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟ-ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΔΩΤΗ ΑΜΕΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ  ΧΟΡΗΓΗ-ΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥ-ΣΗΣ

 ΜΗ     

 ΠΡΟΣΚΟ-

 ΜΙΣΘΕΝ 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟ-

 ΓΗΤΙΚΟ

1

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡ. ΣΑΙΣΑΝΑ            

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 66

1627/15-1-16

5853/15-2-16

452/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥ-ΣΗΣ ΑΜΕΑ

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΙΖΙΛΗΣ    & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΚΙΖΙΛΗ

ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕ-ΩΣ 25

1635/ 15-1-16

6549/ 18-2-16

191/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥ-ΣΗΣ ΑΜΕΑ

3.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

ΚΕΧΡΕΩΝ 13

1652/15-1-16

6355/  17-2- 16

48/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥ-ΣΗΣ ΑΜΕΑ

4.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 66

1645/15-1-16

6557/ 18-2-16

504/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥ-ΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ-ΘΜΕΥΣΗΣ

 

3. Επειδή οι παρακάτω δημότες, μετά από τον γενόμενο επανέλεγχο της υπηρεσίας, προσκόμισαν πλήρως με τις κατατιθέμενες σχετικές αιτήσεις τους,  τα  ζητούμενα από την υπηρεσία (για τον επανέλεγχο)  δικαιολογητικά, εισηγείται τον επανέλεγχο  των σχετικών αδειών χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος όπως θα αποφασίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ/ΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠ’ ΑΡ.   ΕΓΓΡΑΦΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠ΄ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΔΩΤΗ ΑΜΕΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ  ΧΟΡΗΓΗ-ΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ

ΑΡΑΤΟΥ 55                                   

1620/ 15-1-16

10796/ 21-03-16

50/2015

2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤ. ΓΚΟΥΜΑ

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 64                             

1622/15-1-16

6067/  16-2-16

303/2015

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΡΒΟΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ 4        

1625/15-1-16

6175/ 16-2-16

177/2013

4

ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12-14

1640/15-1-16

7384/ 24-2- 16

293/2013

5

ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜ. ΛΟΝΤΟΥ

ΣΙΣΥΦΟΥ 55

1643/ 15-1-16

4395/  3-2-16

385/2013

6

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧ.  ΛΙΓΝΟΥ

ΓΛΑΥΚΟΥ 9  

1644/ 15-1-16

5711/12-2- 16

503/2013

7

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔ. ΛΑΣΠΙΤΗ

ΚΟΛΟΚΟ-ΤΡΩΝΗ 48

1649/15-1-16

5712/12-2-16

426/2012

8

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΠΑ

ΚΡΟΚΙΔΑ 64

1654/  15-1-16

8262/1-3-16

556/2011

9

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΤΣΑΚΡΑΚΑΚΗΣ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 1

1653/ 15-1-16

5723/  12-2-16

474/2011

10

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΤΟΣ

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 67

1660/15-1-16

7358/24-2- 16

144/2010

11

ΜΑΡΙΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΗΝΗΣ 9

1667/ 15-1-16

7386/24-02- 16

210/2009

12

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ

Β.ΡΩΤΑ 6

1674/  15-1-16

7158/23-2- 16

360/2009

13

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

ΣΟΦΟ-                ΚΛΕΟΥΣ 28

1682 /15-1-16

5400/10-2-16

185/2006

14

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΩΤΗΣ

ΓΛΑΥΚΗΣ 4

1694/  15-1-16

660618-2-16

457/2006

15

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΑΣΟΥ 34

1700/15-1-16

5178/9-2-2016

248/2004

16

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                      ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑ

ΔΙΟΔΩΡΟΥ 10          

1705/15-1-16

5585/ 11-2-16

453/2002

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι,

1.                  Μετά από τον γενόμενο επανέλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι παρακάτω δημότες έχουν   αποβιώσει,  καθώς και ότι δεν υπάρχει σήμερα, η οδική σήμανση    των αποκλειστικών θέσεων σήμανσης των ανωτέρω, οπότε ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια χορήγησης  θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ:

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑ/ΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΕΡΠΗ

ΖΑΛΛΟΓΓΟΥ 4Β

453/2014

2

ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 111

495/2012

3

ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 7

60/2010

 

4

ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ    

ΠΗΓΑΣΟΥ 23

220/2010

5

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΣΟΦΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5

279/2005

6

ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 89

367/2005

7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 35

331/2003

8

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΙΔΗ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 23

391/2003

9

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ           

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 55                      

83/2005

10

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΕΚΗ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 67α

149/1998

         

 

2.                  Μετά από τον γενόμενη επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας για τους παρακάτω  δημότες, διαπιστώθηκε δεν υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη οδική σήμανση:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ/ΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΗΛ. ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΔΕΙΜΑ ΝΤΟΥ 2   ΚΑΙ ΠΕΙΡΗΝΗΣ   

130/2014  

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕΡ. ΜΠΟΡΣΗΣ

ΣΙΣΥΦΟΥ 17

219/2013

3

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤ. ΚΑΣΤΑ

ΝΟΤΑΡΑ 32α

144/2010

4

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΝ.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΛΗΝΗΣ 7

265/2007

 

5

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΟΥΛΗΣ

Μ.  ΜΠΟΤΣΑΡΗ  6

321/2007

6

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΑΖΗΣ

ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 4

369/2006

7

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ & ΕΡΜΟΥ

410/2005

8

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ & ΕΡΜΟΥ

269/2004

9

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ

ΠΕΙΡΗΝΗΣ 2

270/2004

10

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΝΟΣΣΗ

ΕΥΠΟΙΙΑΣ 21

404/2000

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006  και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  και μετά από την διεξαγωγή ελέγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών των ως άνω δημοτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την ανάκληση των σχετικών αδειών χορήγησης στάθμευσης ΑΜΕΑ των:

1.Μαριγούλας Ηλ. Λαζάρου (Α.Δ.Σ. 130/2014)

2.Σπυριδούλας Χαρ. Φλέκκα (Α.Δ.Σ. 315/2014)

3.Δημητρίου Ι. Κυρεζή (Α.Δ.Σ. 16/2014)

4.Δημητρίου Περ. Μπόρση (Α.Δ.Σ. 219/2013)

5.Ιωάννη Αθ. Μούτσου (Α.Δ.Σ. 404/2012)

6.Δημητρίου Νικ. Σκέτου (Α.Δ.Σ. 593/2011)

7.Ευμορφίας Ιωάν. Ευμορφιάδη (Α.Δ.Σ. 144/2010)

8.Κυριάκου Λεων. Μαυρούδη (Α.Δ.Σ. 144/2010)

9.Χρηστάκη Μιλτ. Κάστα (Α.Δ.Σ. 144/2010)

10.Νικολάου Σαϊσανά (Α.Δ.Σ. 404/2008)

11.Θεώνης Πλέσσα (Α.Δ.Σ. 402/2008)

12.Χρήστου Παν. Κοντογιάννη (Α.Δ.Σ. 265/2007)

13.Δημητρίου Ιωάν. Ουλή (Α.Δ.Σ. 321/2007)

14.Χαράλαμπου Μάζη (Α.Δ.Σ. 369/2006)

15.Κυριάκου Ιωαν. Δημητριάδη (Α.Δ.Σ. 252/2006)

16.Βλασίου Ιωάν. Κακριδή (Α.Δ.Σ. 319/2006)

17.Ιωάννη Βλάχου (Α.Δ.Σ. 410/2015)

18.Μαριάννας Νικολ. Γεωργακοπούλου (Αικατερίνη Εμμανουήλ Δεντάκη) (Α.Δ.Σ. 320/2005)

19.Ευάγγελου Χατζηγιακουμίδη (Α.Δ.Σ. 269/2004)

20.Σπύρου Αποστ. Τσερώνη (Α.Δ.Σ. 270/2004)

21.Αναστασίας Βασ. Ευθυμίου (Α.Δ.Σ. 428/2001)

22.Αικατερίνης Νόσση (Α.Δ.Σ. 404/2000)

23.Βασιλικής Αρ. Σαϊσανά (Α.Δ.Σ. 452/2014)

24.Παναγιώτη Γ. Κιζιλή και Βασιλικής Νικ. Κιζιλή (Α.Δ.Σ. 191/2014)

25.Νικολάου Δημ. Βενετσάνου (Α.Δ.Σ. 48/2011)

26.Κυριακής Δημ. Ζουγανέλη (Α.Δ.Σ. 504/2013)

για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

  Σχετικά με τις άδειες χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ των 1)Σταυρούλας Σέρπη (Α.Δ.Σ. 453/2014, 2)Σοφίας Τσολάκη (Α.Δ.Σ. 495/2012), 3)Αλέξιου Θεοφ. Μουζούλα (Α.Δ.Σ. 60/2010), 4)Πολυξένης συζ. Κωνσταντίνου Κυριάκου (Α.Δ.Σ. 220/2010), 5)Μαριγούλας Νικ. Σοφού (Α.Δ.Σ. 279/2005), 6)Κωνσταντίνας Ευαγγελ. Μιχαλόπουλου (Α.Δ.Σ. 367/2005), 7)Γεωργίου Αθανασόπουλου (Α.Δ.Σ. 331/2003), 8)Καλλιόπης Ν. Μαυροκορίδη (Α.Δ.Σ. 391/2003), 9)Μιχάλη Μιχαηλίδη (Α.Δ.Σ. 83/2005) και 10)Φωτεινής συζ. Γεωργίου Γκέκη (Α.Δ.Σ. 149/1998), οι οποίες ανακαλούνται αυτοδίκαια λόγω θανάτου των δικαιούχων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ορίζεται να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να λάβει γνώση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην πρότερα των ανωτέρω αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ κατάσταση.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/27/2016 . 

Leave a Comment