Απόφαση αριθμ. 17/203/2016

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-06-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 24320/15-06-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Πνευματικού, και του Αντιπροέδρου της, κ. Κορδώση, προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

  Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιίας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (τμήμα της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)”) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την την από 13-06-2016 σχετική τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την σχετική εισήγηση της ιδίας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση «προμήθειας ειδών αρτοποιϊας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής  Δήμου Κορινθίων»   με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

 

Της με αριθ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

Του Ν. 3463/2006 με  τίτλο “ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως αυτός ισχύει,

Του Ν. 3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα του άρθρου 72, παρ. 1δ.,

Την υπ’ αριθμ. 19/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)»,  με την οποία είχε προβλεφθεί και η προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Α :1.4 1 –Ψωμί χωριάτικο 1 κιλό & Α.Α. 1.4.2 – Ψωμί  για τοστ μικρό (14 φέτες) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα των Παιδικών Σταθμών.

Την υπ’ αριθμ. 29/376/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της  «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» η οποία αφορούσε και τα είδη των  Τροφίμων  και ειδικότερα την προμήθεια των  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Α :1.4 1 –Ψωμί χωριάτικο 1 κιλό & Α.Α. 1.4.2 – Ψωμί  για τοστ μικρό (14 φέτες) «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως  αναλυτικά

αναφέρεται σε αυτήν.

Την υπ’ αριθμ. 9/69/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών: Ομάδας 1, Υποομάδας 4- «Είδη Αρτοποιίας».

Το γεγονός ότι η ποσότητες των εν λόγω ειδών οι οποίες προβλέπονταν στην υπ’ αριθμ. 35/17-01-2014 Σύμβαση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων με την προμηθεύτρια «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», έχουν εξαντληθεί.

Την αναγκαιότητα της προμήθειας των ειδών ως ανωτέρω για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου.

Σας διαβιβάζουμε την Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, προϋπολογισμού 10.739,23€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13 &  24%  και

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την απ’ ευθείας ανάθεση  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος,  τμήματος των ειδών της υπ’ αριθμ. 19/2015 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)»,  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων  ως κάτωθι:

 

1.4

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

 

 

1

Ψωμί χωριάτικο 1 κιλό

ΚΙΛΟ

6.000.00

1,35

8.100,00

ΣΥΝΟΛΟ 1 ΜΕ ΦΠΑ 13%

9.153,00

2

Ψωμί για τοστ μικρό (14 φέτες)

ΤΕΜ

766

1,67

1.280,00

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΜΕ ΦΠΑ 24%

1.586,23

ΣΥΝΟΛΟ 1 & 2 ΜΕ ΦΠΑ

10.739,23

 

  Ο Προεδρεύων λέει ότι, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σύμφωνα με την από 13-06-2016 τεχνική έκθεση το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 10.739,23€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, κατατέθηκε στο Δήμο μία προσφορά, της εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε..  Σύμφωνα με το από 21-06-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ η μοναδική προσφορά της εταιρείας ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. γίνεται δεκτή, όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, και κρίνεται ως οικονομικά συμφέρουσα για τον Δήμο, συνεπώς η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος, με συνολικό ποσό προσφοράς τις 10.739,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι του προϋπολογισθέντος από την τεχνική έκθεση συνολικού ποσού των 10.739,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Προεδρεύων προτείνει την απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.739,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την από 13-06-2016 τεχνική έκθεση- προϋπολογισικό πίνακα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24944/21-06-2016 προσφορά της εταιρείας ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε., το από 21-06-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81Β΄), τη Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ. πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προεδρεύοντος και της υπηρεσίας και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 2286/1995 και την υπ΄ αριθμ. 11389/1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ειδών αρτοποιϊας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, η οποία είναι τμήμα της μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015), προϋπολογισμού 10.739,23€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. (Μπαθαρίστρα, Κόρινθος, ΑΦΜ 999404941, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις δέκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (10.739,23€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 10.739,23€.

 

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6481.001 και τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτούντων» ποσού 210.000,00€ του νομικού προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (Π.Α.Υ. 17/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/203/2016.-

Leave a Comment