Απόφαση αριθμ. 19/218/2016

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-07-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27996/07-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 4) Βλάσσης Δημ., 5) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων”» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 15/148/2016 απόφαση της Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 11/2016 μελέτης που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 24-06-2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της επιτροπής το από 24-06-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία με την επωνυμία “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία”, νόμιμα εκπροσωπούμενη και με εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό πράκτορα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό την κ. Παπαχρήστου Όλγα του Αναστασίου με ΑΔΤ ΑΗ 496808, έναντι του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (23.288,00€).

Ο Πρόεδρος κατόπιν, καλεί την Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 24-06-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και στη συνέχεια να αναθέσει την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά οποιουδήποτε σταδίου του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 24-06-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 24-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » προϋπολογισμού 59.000,00€ στην εταιρεία με την επωνυμία “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία” (Λ. Συγγρού 254-258, 17672 Καλλιθέα – Αθήνα, ΑΦΜ: 094047601, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά), νόμιμα εκπροσωπούμενη και με εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό πράκτορα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό την κ. Παπαχρήστου Όλγα του Αναστασίου με ΑΔΤ ΑΗ 496808 (Πυλαρινού 55, 20100 Κόρινθος) η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (23.288,00€) και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Γ.- Η αμοιβή της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας θα προέλθει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:

-ΚΑ 10/6253.0001 ποσού 4.060,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 638/2016),

-ΚΑ 20/6252.0001 ποσού 8.200,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016» (639/2016),

-ΚΑ 20/6253.0001 ποσού 20.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 640/2016),

-ΚΑ 30/6252.0001 ποσού 2.786,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 642/2016),

-ΚΑ 30/6253.0001 ποσού 12.384,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 644/2016),

-ΚΑ 30/6255.0001 ποσού 2.460,00€ με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 647/2016),

-ΚΑ 35/6255.0001 ποσού 820,00€ με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 650/2016),

-ΚΑ 35/6253.0001 ποσού 4.510,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 648/2016),

-ΚΑ 35/6252.0001 ποσού 2.050,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 649/2016),

-ΚΑ 45/6253.0001 ποσού 1.230,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016» (ΠΑΥ 651/2016), (Α.Ο.Ε. αριθμ. 13/131/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/218/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.)

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)     

Leave a Comment