Απόφαση αριθμ. 19/216/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-07-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27996/07-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 4) Βλάσσης Δημ., 5) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ».

 

Μέρος α’

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

Για τις ανάγκες τακτοποίησης μεταβιβαστικών πληρωμών από το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου :

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α.4131.0008 με τίτλο “Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με το ποσό των 20.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 28.000,00 €.

  • Τον Κ.Α. 4124.0001 με τίτλο “Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ με το ποσό : 10.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 62.000,00 €.

Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 30.000,00 € και ενισχύουμε τις μεταβιβαστικές πιστώσεις ως εξής :

Ως προς το μέρος των εξόδων

Ενισχύουμε :

  • Τον Κ.Α. 00/8231.0008 με τίτλο“Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ” προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με το ποσό : 20.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 28.000,00 €.

  • Τον Κ.Α. 00/8224.0001 με τίτλο“Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ με το ποσό : 10.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 62.000,00 €.

 

Μέρος β’

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

Μειώνουμε :

 

Τον Κ.Α.15/6473.0001 με τίτλο “Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων” προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το ποσό των 10.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00 €.

 

Τον Κ.Α.00/6443.0001 με τίτλο “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με το ποσό των 20.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 10.000,00 €.

Τον Κ.Α.00/6735.0001 με τίτλο ”Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με το ποσό των 1.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 19.000,00 €.

Από τις μειώσεις λαμβάνουμε το ποσό των 31.000,00 € και το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 31.000,00 € για την ενίσχυση των πιστώσεων::

Ως προς το μέρος των εξόδων

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α.15/6471.0001 με τίτλο “Πολιτιστικές εκδηλώσεις” προϋπολογισμού 72.200,00 ευρώ με το ποσό των 30.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 102.200,00€.

Τον Κ.Α.00/6736.0001 με τίτλο “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ με το ποσό των 1.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 33.000,00 €.


 

Μέρος γ’

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό

Ως προς το μέρος των εξόδων

Μειώνουμε :

 

  1. Το έργο στο Τμήμα Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)με Κ. Έ. 1061, Κ.Α. 25/7336.0002 και τίτλο «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» ποσού 51.686,90 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ το ποσό αυτό βρίσκεται στο χρηματικό μας υπόλοιπο ) κατά 20.962,60 ευρώ και τελική πίστωση 30.724,30 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ). [έχει υπογραφεί σύμβαση με ΑΔΑ : ΩΣΘΟΩΛ7-ΤΗ6, ποσού 30.724,30€)

 

  1. Το έργο στο Τμήμα Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κωδικό Έργου 1066 , Κ.Α. 20/7325.0005 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου» ποσού 17.316,70 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ) κατά 9.788,76 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ το ποσό αυτό βρίσκεται στο χρηματικό μας υπόλοιπο) και τελική πίστωση 7.527,94 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ) [έχει υπογραφεί σύμβαση με ΑΔΑ : ΩΠ96ΩΛ7-ΧΝ4, ποσού 7.527,94€)

 

  1. Το έργο στο Τμήμα Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) με Κωδικό Έργου 1055, Κ.Α. 30/7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας» ποσού 60.706,89 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) κατά 30.706,89 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.) και τελική πίστωση 30.000,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου με την αριθμ. 3/19/2016 Α.Ο.Ε.)

 

  1. Το έργο στο Τμήμα Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)με Κωδικό Έργου 712, Κ.Α. 30/7311.0059 και τίτλο «Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων» ποσού 92.838,18 ευρώ κατά 14.951,75 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.) και τελική πίστωση 77.886,43 ευρώ

 

Το ποσό των 76.410,00 (εκ των οποίων 30.751,36 ΣΑΤΑ ) μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 76.410,00 € (εκ των οποίων 30.751,36 ΣΑΤΑ ) για την ένταξη /δημιουργία :

Εντάσσουμε /δημιουργούμε:

 

1. Το έργο στο τμήμα Β1 (Οδοποιία – Νέα Έργα) με Κ.Ε.1080, Κ.Α. 30/7323.0018 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» και προϋπολογισμό 12.735,00 € (Πηγή Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)

 

2. Το έργο στο τμήμα Β1 (Οδοποιία – Νέα Έργα) στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Ε. 1081, Κ.Α. 30/7323.0019 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» και προϋπολογισμό 12.735,00 € (Πηγή Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)

 

3. Το έργο στο στο τμήμα Β1 (Οδοποιία – Νέα Έργα) με Κ.Ε. 1082, Κ.Α. 30/7323.0020 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού » και προϋπολογισμό 12.735,00 € (Πηγή Χρηματοδότησης Π.Δ.)

 

4. Το έργο στο το τμήμα Β1 (Οδοποιία – Νέα Έργα) με Κ.Ε. 1083, Κ.Α. 30/7323.0021 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας » και προϋπολογισμό 12.735,00 € (Πηγή Χρηματοδότησης Π.Δ.)

 

5. Το έργο στο τμήμα Β1 (Οδοποιία – Νέα Έργα) με Κ.Ε. 1084, Κ.Α. 30/7323.0022 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας .» και προϋπολογισμό 12.735,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης Π.Δ. )

 

6. Το έργο στο τμήμα Β3 (Αναπλάσεις / Διαμορφώσεις χώρων – Νέα Έργα) με Κ.Ε. 1085, Κ.Α. 30/7322.0016 με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» και προϋπολογισμό 12.735,00 € (Πηγή χρηματοδότησης 5.281,36€ από ΣΑΤΑ και 7.453,64€ από Π.Δ.)

ΜΕΡΟΣ Δ

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την από 06/07/2016 εισήγησης της Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την υλοποίηση της υπ’ αρ. 39/2015 μελέτης με τίτλο “ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (έτους 2015)” απαιτείται η τροποποίηση λόγω της αλλαγής του αναλογούντος Φ.Π.Α. Από 23% σε 24%.

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μειώνουμε :

Τον ΚΑ 20/6063.0001 με τίτλο “Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006)” προϋπολογισμού 227.428,37€ με το ποσό των 283,80 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 227.144,57€

 

Από την παραπάνω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 283,80€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και από το αποθεματικό το ποσό των 283,80€ στο μέρος των εξόδων για την δημιουργία:

 

Αυξάνουμε:

Τον ΚΑ 20/6633.0002 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 2.697,86€ με το ποσό των 21,93 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.719.79 €

Τον ΚΑ 20/6633.0003 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου” προϋπολογισμού 1.176,35 € με το ποσό των 9,56€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.185,91 €

Τον ΚΑ 20/6633.0004 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας” προϋπολογισμού 1.176,35 € με το ποσό των 9,56€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.185,91 €

Τον ΚΑ 20/6633.0005 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού” προϋπολογισμού 1.176,35€ με το ποσό των 9,56€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.185,91 €

Τον ΚΑ 20/6633.0006 με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας” προϋπολογισμού 1.176,35€ με το ποσό των 9,56€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.185,91 €

Τον ΚΑ 20/6634.0002 με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Κορίνθου [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015, ποσό 10390,06€ ]” προϋπολογισμού 10.390,06€ με το ποσό των 84,47€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 10.474,53 €

Τον ΚΑ 20/6634.0003 με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου” προϋπολογισμού 2.690,26 € με το ποσό των 21,87€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.712,13 €

Τον ΚΑ 20/6634.0004 με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Τενέας” προϋπολογισμού 2.690,26 € με το ποσό των 21,87€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.712,13 €

Τον ΚΑ 20/6634.0005 με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Σαρωνικού” προϋπολογισμού 2.690,26€ με το ποσό των 21,87€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.712,13 €

Τον ΚΑ 20/6634.0006 με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας” προϋπολογισμού 2.690,26€ με το ποσό των 21,87€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.712,13 €

Τον ΚΑ 20/6635.0002 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 2.346,86€ με το ποσό των 19,08€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.365,94 €

Τον ΚΑ 20/6635.0003 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου” προϋπολογισμού1.001,79 € με το ποσό των 8,15€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.009,94 €

Τον ΚΑ 20/6635.0004 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας” προϋπολογισμού 1.001,79€ με το ποσό των 8,15€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.009,94 €

Τον ΚΑ 20/6635.0005 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού” προϋπολογισμού 1.001,79€ με το ποσό των 8,15€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των1.009,94 €

Τον ΚΑ 20/6635.0006 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας” προϋπολογισμού 1.001,79€ με το ποσό των 8,15€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των1.009,94 €.


 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/216/2016.-

 

Leave a Comment