Απόφαση αριθμ. 19/220/2016

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-07-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27996/07-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 4) Βλάσσης Δημ., 5) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι στις 28-06-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή το από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”, έγγραφο που αφορά υπόθεση η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και έχριζε άμεσων χειρισμών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του, κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την σε ορθή επανάληψη, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27454/04-07-2016 απόφαση Δημάρχου :

1.Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η Δικηγόρος Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, στην οποία εδόθη εντολή να καταθέσει ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 28-06-2016, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί, κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

2.Ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκης Στυλιανός, εταίρος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο εδόθη εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή που θα συνέτασε η κ.Μήτσουλα Παναγούλα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, στους : α. κ.Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κάτοικο Κορίνθου, και β. κ.Διευθυντή του καταστήματος Κορίνθου, της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”,

3.Ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ.Διαμαντής Ανδρέας, στον οποίο εδόθη εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή, που θα συνέτασε η κ.Μήτσουλα Παναγούλα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, στην εδρεύουσα στην Αθήνα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σε ορθή επανάληψη, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27454/04-07-2016 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σε ορθή επανάληψη, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27454/04-07-2016 (ΑΔΑ: Ω2ΕΟΩΛ7-Ξ4Μ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και πληρεξουσίων δικαστικών επιμελητών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

1.Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η Δικηγόρος Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, στην οποία εδόθη εντολή να καταθέσει ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 28-06-2016, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί, κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

2.Ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκης Στυλιανός, εταίρος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο εδόθη εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή που θα συνέτασε η κ.Μήτσουλα Παναγούλα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, στους : α. κ.Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κάτοικο Κορίνθου, και β. κ.Διευθυντή του καταστήματος Κορίνθου, της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”,

3.Ορίστηκε πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ.Διαμαντής Ανδρέας, στον οποίο εδόθη εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή, που θα συνέτασε η κ.Μήτσουλα Παναγούλα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 28.06.2016 Κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, στην εδρεύουσα στην Αθήνα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία “EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E.”.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/220/2016.-

Leave a Comment