Απόφαση αριθμ. 19/221/2016

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-07-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27996/07-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 4) Βλάσσης Δημ., 5) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ.17/210/2016 απόφασή της ορίστηκε η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα–Ιωάννα, πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, να φέρει εις πέρας την καταχώρηση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής αποζημίωσης γης και καταχώρηση γεωμετρικών μεταβολών ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου, κατόπιν του υπ’ αριθμ.20617/27-05-2016 αιτήματος του Παραδείση Κωνσταντίνου του Δημοσθένη, δικαιούχου αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης που προέκυψε από την ένταξη στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» των γεωτεμαχίων του με αρ. κτ. 0625008 (ΚΑΕΚ 280555913010) & αρ. κτ. 0625023 (ΚΑΕΚ28055 6003005) που βρίσκονται στα ΟΤ 832, 834 & Κ.Χ. 831, 833 και σύμφωνα με την αριθμ. 20617/10-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 11-07-2016 αίτηση της πληρεξουσίου Δικηγόρου κ.Φιλιππίδη Παυλίνας–Ιωάννας, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω καταχώρηση θα πρέπει να προσκομίσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Α’ Κορίνθου, αντίγραφο της Δηλώσεως Φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, κατ’ άρθρο 13Ν.1587/1950.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε συμβολαιογράφο η οποία να προβεί, κατ’ άρθρα 5 και 13, του Ν.1587/1950, στη σύνταξη και την κατάθεση Δήλωσης Φόρου μεταβιβάσεως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση που συνετελέσθη και για το λόγο αυτό προτείνει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Φιλιππίδου Παναγιώτα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 11-07-2016 αίτηση της πληρεξουσίου Δικηγόρου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Φιλιππίδου Παναγιώτα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί, κατ’ άρθρα 5 και 13, του Ν.1587/1950, στη σύνταξη και την κατάθεση Δήλωσης Φόρου μεταβιβάσεως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση που συνετελέσθη και αφορά στα γεωτεμάχια με αρ. κτ. 0625008 (ΚΑΕΚ 280555913010) & αρ. κτ. 0625023 (ΚΑΕΚ28055 6003005) που βρίσκονται στα ΟΤ 832, 834 & Κ.Χ. 831, 833, ιδιοκτησίας του Παραδείση Κωνσταντίνου του Δημοσθένη, δικαιούχου αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, που προέκυψε από την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 111376/31.12.2011 (ΦΕΚ 13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/221/2016.-

 

Leave a Comment