Απόφαση αριθμ. 20/225/2016

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 225η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 13/130/2016 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της τροποποιημένης ως προς τις προδιαγραφές του χλοοτάπητα υπ’ αριθμ. 48/2015 μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24390 – η 13-06-2016.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 20/224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 17-06-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες 1.ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του Ανδριανού (α/α προσφοράς συστήματος 36201) και 2.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη (α/α προσφοράς συστήματος 34556) στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες ορίστηκε ότι θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α προσφοράς συστήματος 35954).  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 15-07-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με το οποίο εξετάζονται οι ενστάσεις: 1.Των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη με ημερομηνία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016, για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης-TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 2.του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. με ημερομηνία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 και 3.του Ιάσωνα Ανδ. Γκαζιάνη, Πολ. Μηχανικός Ε.Δ.Ε., με ημερομηνία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016.  Οι ως άνω ενστάσεις στρέφονται κατά του από 17-06-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης του διαγωνισμού και τον έλεγχο δικαιολογητικών για τον εν θέματι διαγωνισμό.  Και οι τρεις ενστάσεις υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και είναι εμπρόθεσμες, σύμφωνα με την παρ. 1α, άρθρ. 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

  Η επιτροπή διαγωνισμού στο από 15-07-2016 πρακτικό της αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 «…Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου των ενστάσεων:

1.      Των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης –ΤERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ζητά για  τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της α) να γίνει δεκτή η προσφορά της και β) να ακυρωθούν οι  προσφορές 1. των Γκαζιάνη  Ιάσωνα του Ανδρ. και 2. του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα:

·         Ως προς τα αναφερόμενα στο μέρος Β . – ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ όπου αναφέρει ότι δεν ευσταθεί η απόφαση της επιτροπής να μην κάνει δεκτή την προσφορά τους ως προσφορά ένωσης προμηθευτών :

Η Επιτροπή εμμένει στην άποψή της περί αποκλεισμού της συμμετέχουσας ως ένωση προμηθευτών,  δεδομένου ότι μετά από ερώτημα που υπέβαλλε σε αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ. Εμπορίου (Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης & Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)  σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς από ένωση προμηθευτών  η  απάντηση που έλαβε έχει ως εξής:

 

……….Στο ΕΣΗΔΗΣ οι οικονομικοί φορείς παίρνουν κωδικό εισάγοντας το ΑΦΜ τους και τα διαπιστευτήρια τους στο taxis. Επομένως η προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να υποβληθεί από έναν εγγεγραμμένο με τον κωδικό του. Εφόσον δεν απαιτείται (και δεν προβλέπεται  θεσμικά) η σύσταση Ένωσης να λαμβάνει ΑΦΜ κατά την φάση υποβολής προσφοράς τότε η υποβολή της προσφοράς της Ένωσης θα γίνει με τον κωδικό της μίας εκ των εταιρειών που τη συνιστούν. Θα πρέπει να υπάρχει στα έγγραφα του διαγωνισμού έγγραφο/συμφωνητικό το οποίο θα αναφέρει ποιά εταιρεία θα υποβάλει την προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ για λογαριασμό της Ένωσης.

 

Αν απαιτούνταν η υποβολή προσφοράς να γίνει από Κοινοπραξία (και η Κοινοπραξία είχε ΑΦΜ κοινοπραξίας) τότε θα έπαιρνε κωδικό στο ΕΣΗΔΗΣ με το ΑΦΜ της Κοινοπραξίας.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ( π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις) για κάθε εταιρεία της Ένωσης να υπογράφονται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ή Δ/ντα Σύμβουλο) της κάθε εταιρείας ανάλογα με το είδος του δικαιολογητικού και τα δικαιολογητικά που αφορούν την Ένωση από τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης….

 

·         Σχετικά με το σημείο διαφωνίας ως προς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ενός εκ των δύο κατά δήλωση συμμετεχόντων της ένωσης:

 

Στο άρθρο 7 της διακήρυξης –Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό  αναφέρονται ένα προς ένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το πρώτο εκ των οποίων είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συγκεκριμένα στο σημείο Ε) – Για τις ενώσεις προμηθευτών-κοινοπραξίες, σημείο α. αναφέρεται ………..όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,

ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα ρητά στο άρθρο 7 παράγραφο 2 στην σχετική διακήρυξη ότι  η μη προσκόμιση κάποιου εκ των οποίων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος δεδομένου ότι …

Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (ΕΑ ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Oδηγία 9) και το γεγονός ότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και από τους δύο συμμετέχοντες της ένωσης, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την  ένσταση τους.

 

·         Σχετικά με το σημείο διαφωνίας ως προς το κύρος, την παρανομία και την αντισυνταγματικότητα της απαίτησης προσκόμισης της ένορκης βεβαίωσης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α., την διακήρυξη η οποία ως ανωτέρω αναφέρεται κατισχύει κάθε άλλης διάταξης, καθώς και το γεγονός ότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και από τους δύο συμμετέχοντες της ένωσης, η μη προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος και συνεπώς η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση των εναγόντων ως προς αυτό το σημείο.

 

·         Ως προς τα αναφερόμενα για την απόρριψη της προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδ.:

Για τον λόγο (1)  μη υποβολής πιστοποιητικού γηπέδου ως αυτού ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

Για τον λόγο (2) περί των αναφερόμενων καταδικαστικών αποφάσεων στο Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου του Γκαζιάνη Ιάσωνα η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως προς αυτό το σημείο δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικά υποβληθέν Ποινικό Μητρώο του συμμετέχοντος αναφέρονται οι καταδικαστικές Αποφάσεις από τις οποίες δεν προκύπτει τυχόν σχέση τους με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

·         Ως προς τα αναφερόμενα για την απόρριψη της προσφοράς του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη:

Για την μη συμμόρφωση της τεχνικής του προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

 

2.      Του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ως προς το 1) να γένει δεκτή η ένστασή του στο σύνολό της και 2) να αποκλεισθεί τη προσφορά του διαγωνιζόμενου Γκαζιάνη Ιάσωνα:

Ως προς τον (α) λόγο αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα διότι δεν έχει καταθέσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α.5 της Διακήρυξης επί ποινής αποκλεισμού την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση …….ότι ο διαγωνιζόμενος  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα……..

η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση διότι εκ παραδρομής δεν διαπίστωσε την μη κατάθεση αυτού του δικαιολογητικού ως αυτό οριζόταν στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

 

Ως προς τον λόγο (β) αποκλεισμού  λόγω μη συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

 

3.      Του Ιάσωνα Ανδρ. Γκαζιάνη ως προς τον αποκλεισμό της προσφοράς του Παπανδρέου Φώτιου

Ως προς τον λόγο αποκλεισμού  λόγω μη συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Παπανδρέου Φωτιου  με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

Στη συνέχεια η επιτροπή για τους λόγους που προαναφέρονται στο παρόν πρακτικό

 

Α. Δεν κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις ενστάσεις:

1. Των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης –ΤERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

2. Του Ιάσωνα Ανδρ. Γκαζιάνη

 

Β. κάνει δεκτή την ένσταση του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. μόνο ως προς τον (α) λόγο περί αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα διότι δεν έχει καταθέσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α.5 της Διακήρυξης επί ποινής αποκλεισμού την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα……..

 

Γ. Τροποποιεί το 1ο πρακτικό ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ» στο οποίο αναφέρεται ότι:

  …. Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς της:

1.      TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

και προτείνει οι προσφορές των:

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 
 2. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

 

να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

Ως εξής:

…..Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη τις  προσφορές των:

1.      TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 

 

και προτείνει η προσφορά του:

 

 1. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

 

να προχωρήσει  στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  .…..»

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 15-07-2016 πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού, την απόρριψη, στο σύνολό της, της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ένστασης των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης-TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, την αποδοχή του πρώτου λόγου της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ένστασης του Παπανδρέου Φώτιου – Ε.Δ.Ε. και την απόρριψη του δεύτερου λόγου της ένστασής του, την απόρριψη, στο σύνολό της, της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ένστασης του Ιάσωνα Ανδρ. Γκαζιάνη και την τροποποίηση του από 17-06-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για τον εν θέματι διαγωνισμό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο από 15-07-2016 πρακτικό της επιτροπής περί εξέτασης των ως άνω ενστάσεων.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 15-07-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τις με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ενστάσεις των α)Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης-TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, β) Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη και γ)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Α.- Εγκρίνει το από 15-07-2016 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Απορρίπτει στο σύνολό τους τις με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ενστάσεις των α)Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για τη συμμετοχή στην Κ/ξία Μοσχοβίτης Παναγιώτης-TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και β)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 15-07-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.

  Γ.- Αποδέχεται την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 12-07-2016 ένσταση του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη μόνο ως προς τον (α) λόγο περί αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα, διότι δεν έχει καταθέσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α.5 της σχετικής διακήρυξης επί ποινής αποκλεισμού την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης, καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα, ενώ απορρίπτει τον (β) λόγο της ένστασής του περί αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα, λόγω μη συμμόρφωσης της τεχνικής του προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, διότι η επιτροπή διαγωνισμού δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, κάτι που θα γίνει σε επόμενο στάδιο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Δ.- Εγκρίνει την τροποποίηση του από 17-06-2016 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης του διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο σημείο που αναφέρει ότι:

 «…Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς της:

1.      TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

και προτείνει οι προσφορές των:

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 
 2. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη…»

Ως εξής:

«…Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη τις  προσφορές των:

1.      TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 

και προτείνει η προσφορά του:

 1. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

να προχωρήσει  στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών…»

για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Ε.- Τροποποιεί την με αριθμό 20/224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα σημεία (Β) και (Γ) του αποφασιστικού της μέρους, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

  Β. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη (α/α προσφοράς συστήματος 34556) στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,

  Γ. Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες α)TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α προσφοράς συστήματος 35954) και β)ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του Ανδριανού (α/α προσφοράς συστήματος 36201),

για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.  

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/225/2016.-     

 

Επισυνάπτεται το από 15-07-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 15/7/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/31/2016 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει της  ηλεκτρονικά υποβληθείσες ενστάσεις κατά του 1ου πρακτικού της επιτροπής – για την αποσφράγιση του διαγωνισμού και τον έλεγχο δικαιολογητικών της ανωτέρω αναφερόμενης προμήθειας το οποίο κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 11/7/2016 και ώρα 10:57:39.

 

Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) υποβλήθηκαν οι ενστάσεις των:

1.       Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη στις 12/7/2016 και ώρα 20:54:00 για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης –ΤERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

2.       Του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. στις 12/7/2016 και ώρα 14:57:43 και

3.       Του Ιάσωνα Ανδ. Γκαζιάνη Πολ. Μηχ/κός Ε.Δ.Ε. στις 12/7/2016 και ώρα 14:58:28

 

Και οι τρεις ενστάσεις έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα και φέρουν ψηφιακές υπογραφές σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.».

 

Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου των ενστάσεων:

 1. Των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης –ΤERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ζητά για  τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της α) να γίνει δεκτή η προσφορά της και β) να ακυρωθούν οι  προσφορές 1. των Γκαζιάνη  Ιάσωνα του Ανδρ. και 2. του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα:

·         Ως προς τα αναφερόμενα στο μέρος Β . – ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ όπου αναφέρει ότι δεν ευσταθεί η απόφαση της επιτροπής να μην κάνει δεκτή την προσφορά τους ως προσφορά ένωσης προμηθευτών :

Η Επιτροπή εμμένει στην άποψή της περί αποκλεισμού της συμμετέχουσας ως ένωση προμηθευτών,  δεδομένου ότι μετά από ερώτημα που υπέβαλλε σε αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ. Εμπορίου (Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης & Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)  σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς από ένωση προμηθευτών  η  απάντηση που έλαβε έχει ως εξής:

 

……….Στο ΕΣΗΔΗΣ οι οικονομικοί φορείς παίρνουν κωδικό εισάγοντας το ΑΦΜ τους και τα διαπιστευτήρια τους στο taxis. Επομένως η προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να υποβληθεί από έναν εγγεγραμμένο με τον κωδικό του. Εφόσον δεν απαιτείται (και δεν προβλέπεται  θεσμικά) η σύσταση Ένωσης να λαμβάνει ΑΦΜ κατά την φάση υποβολής προσφοράς τότε η υποβολή της προσφοράς της Ένωσης θα γίνει με τον κωδικό της μίας εκ των εταιρειών που τη συνιστούν. Θα πρέπει να υπάρχει στα έγγραφα του διαγωνισμού έγγραφο/συμφωνητικό το οποίο θα αναφέρει ποιά εταιρεία θα υποβάλει την προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ για λογαριασμό της Ένωσης.

 

Αν απαιτούνταν η υποβολή προσφοράς να γίνει από Κοινοπραξία (και η Κοινοπραξία είχε ΑΦΜ κοινοπραξίας) τότε θα έπαιρνε κωδικό στο ΕΣΗΔΗΣ με το ΑΦΜ της Κοινοπραξίας.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ( π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις) για κάθε εταιρεία της Ένωσης να υπογράφονται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ή Δ/ντα Σύμβουλο) της κάθε εταιρείας ανάλογα με το είδος του δικαιολογητικού και τα δικαιολογητικά που αφορούν την Ένωση από τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης….

 

·         Σχετικά με το σημείο διαφωνίας ως προς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ενός εκ των δύο κατά δήλωση συμμετεχόντων της ένωσης:

 

Στο άρθρο 7 της διακήρυξης –Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό  αναφέρονται ένα προς ένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το πρώτο εκ των οποίων είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συγκεκριμένα στο σημείο Ε) – Για τις ενώσεις προμηθευτών-κοινοπραξίες, σημείο α. αναφέρεται ………..όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,

ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα ρητά στο άρθρο 7 παράγραφο 2 στην σχετική διακήρυξη ότι  η μη προσκόμιση κάποιου εκ των οποίων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος δεδομένου ότι …

Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (ΕΑ ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Oδηγία 9) και το γεγονός ότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και από τους δύο συμμετέχοντες της ένωσης, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την  ένσταση τους.

 

·         Σχετικά με το σημείο διαφωνίας ως προς το κύρος, την παρανομία και την αντισυνταγματικότητα της απαίτησης προσκόμισης της ένορκης βεβαίωσης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α., την διακήρυξη η οποία ως ανωτέρω αναφέρεται κατισχύει κάθε άλλης διάταξης, καθώς και το γεγονός ότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και από τους δύο συμμετέχοντες της ένωσης, η μη προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος και συνεπώς η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση των εναγόντων ως προς αυτό το σημείο.

 

·         Ως προς τα αναφερόμενα για την απόρριψη της προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδ.:

Για τον λόγο (1)  μη υποβολής πιστοποιητικού γηπέδου ως αυτού ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

Για τον λόγο (2) περί των αναφερόμενων καταδικαστικών αποφάσεων στο Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου του Γκαζιάνη Ιάσωνα η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως προς αυτό το σημείο δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικά υποβληθέν Ποινικό Μητρώο του συμμετέχοντος αναφέρονται οι καταδικαστικές Αποφάσεις από τις οποίες δεν προκύπτει τυχόν σχέση τους με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

·         Ως προς τα αναφερόμενα για την απόρριψη της προσφοράς του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη:

Για την μη συμμόρφωση της τεχνικής του προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

 

 1. Του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ως προς το 1) να γένει δεκτή η ένστασή του στο σύνολό της και 2) να αποκλεισθεί τη προσφορά του διαγωνιζόμενου Γκαζιάνη Ιάσωνα:

Ως προς τον (α) λόγο αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα διότι δεν έχει καταθέσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α.5 της Διακήρυξης επί ποινής αποκλεισμού την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση …….ότι ο διαγωνιζόμενος  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα……..

η επιτροπή κάνει δεκτή την ένσταση διότι εκ παραδρομής δεν διαπίστωσε την μη κατάθεση αυτού του δικαιολογητικού ως αυτό οριζόταν στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

 

Ως προς τον λόγο (β) αποκλεισμού  λόγω μη συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

 

 1. Του Ιάσωνα Ανδρ. Γκαζιάνη ως προς τον αποκλεισμό της προσφοράς του Παπανδρέου Φώτιου

Ως προς τον λόγο αποκλεισμού  λόγω μη συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Παπανδρέου Φωτιου  με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, γεγονός που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή για τους λόγους που προαναφέρονται στο παρόν πρακτικό

 

Α. Δεν κάνει δεκτές στο σύνολό τους τις ενστάσεις:

1. Των Ραλλάτου Γεράσιμου και Μοσχοβίτη Παναγιώτη για την συμμετοχή ως Κ/ξια Μοσχοβίτης Παναγιώτης –ΤERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

2. Του Ιάσωνα Ανδρ. Γκαζιάνη

 

Β. κάνει δεκτή την ένσταση του Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη Ε.Δ.Ε. μόνο ως προς τον (α) λόγο περί αποκλεισμού της υποβληθείσας προσφοράς του Γκαζιάνη Ιάσωνα διότι δεν έχει καταθέσει ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α.5 της Διακήρυξης επί ποινής αποκλεισμού την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα……..

 

Γ. Τροποποιεί το 1ο πρακτικό ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ» στο οποίο αναφέρεται ότι:

  …. Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς της:

1.       TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

και προτείνει οι προσφορές των:

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 
 2. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

 

να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

Ως εξής:

…..Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη τις  προσφορές των:

1.       TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 1. Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού 

 

και προτείνει η προσφορά του:

 

 1. Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

 

να προχωρήσει  στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 19/07/2016 ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

Leave a Comment