Απόφαση αριθμ. 6/40/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-08-2016

         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 31320/28-07-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 8) Κων. Δημητρόπουλος, 9)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αιτούμενης παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ» υπενθυμίζει στα μέλη  ότι με την αριθμ.3/16/2016 απόφαση η  Επιτροπή εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη χορήγηση αιτούμενης άδειας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην κ.Δέσποινα Τρύφων του Βασιλείου, για την οδό  Κύπρου 91 στην Κόρινθο, επειδή στο προσκομισθέν αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) αναφερόταν διαφορετική διεύθυνση κατοικίας από αυτήν που αφορούσε το αίτημα και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17927/23-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  που έχει ως εξής:

   ΘΕΜΑ:  «Επανεξέταση αιτούμενης παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ)  στην οδό  Κύπρου 91 στην Κόρινθο»   

      Σχετ. Αρ.17927/12-5-2016 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης της κ. Δέσποινας  Τρύφων του Βασιλείου και της αριθμ. 155/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σας αποστέλλουμε αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης  (Ε1), όπου αναφέρεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της αιτούσας όπου ζητείται η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) επί της οδού Κύπρου 91 στην Κόρινθο και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για λήψη απόφασης από το Δημοτικό  Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.-

Συνημμένα :   1. αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης  (Ε1)

                        2.Αρ.155/2016 απόφαση Δ.Σ.

  

   Επίσης, σύμφωνα με την  Αριθμ. 38477/15-09-2015 Εισήγηση -Τεχνική Έκθεση  της υπηρεσίας :

Η γνώμη της υπηρεσίας, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε είναι να δοθεί μια αποκλειστική θέση στάθμευσης μήκους πέντε και μισό (5,50) μέτρων  και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και να τοποθετηθούν δυο  πινακίδες (Ρ-72), που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα(ΑΜΕΑ)  στην  οποία υποχρεωτικά να  αναγράφεται  ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΑΚΖ 2773 ) και με τις διαστάσεις δεξιά και αριστερά της ταμπέλας 3,00 μέτρα. Στο οδόστρωμα  να διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε και μισό (5,50) μέτρα μήκος επί δύο και μισό (2,50) μέτρα πλάτος. Η ενδιαφερόμενη επιβαρύνεται οικονομικά για τη ανωτέρω σήμανση.

Επειδή η ισχύς του προσκομιζόμενου στην υπηρεσία δελτίου στάθμευσης είναι μέχρι την 13-12-2016, πριν την παρέλευση  της άνω ημερομηνίας η ενδιαφερόμενη για την θέση ΑΜΕΑ, θα πρέπει να προσκομίσει νέο δελτίο σε ισχύ καθώς και να ενημερώσει εγγράφως ότι τα  δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική της  αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι  ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.  

Η θέση καταργείται όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης.

 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή την χορήγηση της αιτούμενης άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ, αφού η ενδιαφερόμενη προσκόμισε το απαιτούμενο δικαιολογητικό (αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, έντυπο Ε1).

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006  και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης άδειας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην κ. Δέσποινα  Τρύφων του Βασιλείου, επί της οδού Κύπρου 91 στην Κόρινθο, με διάρκεια ισχύος μέχρι την 12/12/2016  λόγω της διάρκειας ισχύος του προσκομιζόμενου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με δυνατότητα ανανέωσης της χορηγούμενης άδειας στάθμευσης από τη Δημοτική Αρχή κατόπιν προσκόμισης πριν την λήξη του,  επικαιροποιημένου δελτίου.

     Οι διαστάσεις της θέσεως προτείνεται να είναι  μήκους πέντε και μισό (5,50) μέτρων  και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων, στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και να τοποθετηθούν δυο  πινακίδες (Ρ-72), που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ),  στην οποία υποχρεωτικά να  αναγράφεται  ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΑΚΖ 2773 ) και με τις διαστάσεις δεξιά και αριστερά της ταμπέλας 3,00 μέτρα. Στο οδόστρωμα  να διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε και μισό (5,50) μέτρα μήκος επί δύο και μισό (2,50) μέτρα πλάτος. Η ενδιαφερόμενη επιβαρύνεται οικονομικά για τη ανωτέρω σήμανση.  Η θέση καταργείται όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης.

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/40/2016 .        

 

 

Leave a Comment