Απόφαση αριθμ. 6/38/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-08-2016

         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 31320/28-07-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 8) Κων. Δημητρόπουλος, 9)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 38η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί σύναψης σύμβασης για μεταφορά  δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» λέει στα μέλη ότι το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας  είναι πολύ σημαντικό και  θέτει υπόψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

ΣΧΕΤ. :

(1)  Η από 29/08/2007 Σύμβαση Συνεργασίας με την «ΕΕΑΑ Α.Ε.» για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

(2)  Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007

(3)  Οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

(4)  Το αριθμ. 51628/18-7-2016 έγγραφο της ΕΕΑΑ

(5)  Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα η παράγραφος Β iii. , σύμφωνα με την οποία [….Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος….]

(6)  Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα απόβλητα συσκευασιών του Δήμου Κορινθίων (που συλλέγονται στους μπλε κάδους) μεταφέρονταν καθημερινά από τα οχήματα του Δήμου σε ΚΔΑΥ ιδιώτη– συνεργάτη της Ε.Ε.Α.Α. στο Βέλο Κορινθίας

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά καθώς και το γεγονός ότι η υλοποίηση της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ γίνεται δυσχερής για το Δήμο Κορινθίων, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά ασύμφορη, η Δημοτική Αρχή και σε συνέχεια συνεννοήσεων με την ΕΕΑΑ αλλά και στα πλαίσια της από 29/08/2007μεταξύ τους σύμβασης, προτείνει την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για τη μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασίας σε ΚΔΑΥ επίσης συνεργάτη της ΕΕΑΑ στην Τρίπολη Αρκαδίας .

 

Η μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας με τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κορινθίων στο ΚΔΑΥ του Βέλου Κορινθίας, δεν είναι πλέον εφικτή διότι ο χρόνος ταξιδιού των δημοτικών οχημάτων προς και από το ΚΔΑΥ είναι μία (1) ώρα αλλά και ο χρόνος αναμονής των απορριμματοφόρων στο ΚΔΑΥ κυμαίνεται από 40 έως και 90 λεπτά της ώρας (λόγο της λειτουργίας της επιχείρησης τόσο και με άλλες κατηγορίες αποβλήτων όπως οργανικά και ογκώδη όσο και με πολλούς φορείς της Πελοποννήσου). Χρόνος πολύτιμος που μπορεί να διατεθεί για επιπλέον δρομολόγια για την συχνότερη αποκομιδή των αποβλήτων των μπλε κάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κορινθίων.

Η επιλογή της σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για τη μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ της Τρίπολης είναι επιβεβλημένη, διότι έτσι εξοικονομείται χρόνος για τη συχνότερη αποκομιδή των αποβλήτων των μπλε κάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κορινθίων και την επίτευξη της συλλογής διπλάσιας ποσότητας αποβλήτων συσκευασίας την ημέρα (έως και 25ton/ ημέρα) αλλά και γιατί τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Κορινθίων λόγω παλαιότητας δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιούν το δρομολόγιο Κόρινθος – Τρίπολη – Κόρινθος καθημερινά.

 

Παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έκφραση γνώμης για:

(Α) τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για τη μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Συνεργάτη της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στην Τρίπολη Αρκαδίας

(Β) την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης με την ένταξη πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε Κ.Α. 20/6277.000Χ με τίτλο «Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας».

 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλη  ισχύουσα σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο α)για τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για τη μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Συνεργάτη της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στην Τρίπολη Αρκαδίας και β)για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης με την ένταξη πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε Κ.Α. 20/6277.000Χ με τίτλο «Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας».

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/38/2016 .        

Leave a Comment