Απόφαση αριθμ. 2/14/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ.,  6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 20.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή  ότι με την αριθμ. 24/285/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 40/2015 μελέτης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, τάχθηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 19-11-2015. ο οποίος σύμφωνα με το από 19-11-2015  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας, υπήρξε άγονος. Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 28/363/2015 απόφασή της εγκρίθηκε το από 19-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, ο διαγωνισμός της 19-11-2015 κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν υπήρξε καμία προσφορά και δεν προσήλθε κάποιος ενδιαφερόμενος, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 40/2015 μελέτης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας,   επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 30-12-2015.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 30-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο ο ως άνω διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος, διότι δεν υπήρξε καμία προφορά και δεν προσήλθε κάποιος ενδιαφερόμενος και προτείνει την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.

    Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, την κήρυξη του διαγωνισμού της 30-12-2015 άγονου, λόγω μη κατάθεσης προσφορών σε αυτόν και την ακύρωσή του.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, την αριθμ. 40/2015 μελέτη του Δήμου και τον σχετικό φάκελο διαγωνισμών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 30-12-2015  πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό της 30-12-2015 για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€, διότι δεν υπήρξε καμία προσφορά και ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε σε αυτόν.

  Β. – Ακυρώνει τον διαγωνισμό της 30-12-2015 για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/14/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                   Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                      Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                      Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                    (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

Leave a Comment