Απόφαση αριθμ. 4/34/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5740/12-02-2016  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ.,  7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 69.696,00€, υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/208/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-09-2015, στον οποίο υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των εταιρειών με την επωνυμία Vodafone A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42420/21-9-2015), Link Technologies A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-9-2015) και Ε. Παπαϊωάννου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-09-2015).  Ακολούθως, με την αριθμ. 24/284/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-09-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι αποκλείστηκε η συμμετοχή και των τριών ως άνω αναφερομένων εταιρειών, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών ή λόγω προσκόμισης μη έγκυρων ή ελλιπών δικαιολογητικών.  Με την ίδια απόφαση επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 18-11-2015.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 18-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 23-11-2015, περί ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1. Wind Α.Ε.  (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54678/18-11-2015) και 2. Link Technologies A.E.   (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54689/18-11-2015).  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, έγινε αρχικά καταγραφή των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι διαγωνιζόμενοι και στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος αυτών, τα ευρήματα του οποίου καταγράφονται ακριβώς και αναλυτικά στο από 18-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  Στο σημείο αυτό η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση κι ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των εταιρειών ότι θα τους κοινοποιηθεί το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών.  Η επιτροπή διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες της σε εκ νέου συνεδρίαση στις 23-11-2015, όπου αναφέρει ότι η εταιρεία Wind A.Ε κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται οι ασφαλιστικοί φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση, μεταξύ των οποίων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση προσωπικού της ΕΠ.Ε. και ως εκ τούτου είναι ασφαλιστικά ενήμεροι δυνάμει των πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας της Wind A.E., πλην ενός μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις της ΕΠ.Ε, ούτε προκύπτει η υποχρέωσή του ή μη της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.  Η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι «η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος» (άρθρο 7 της σχετικής αρ. 53458/10-11-2015 διακήρυξης) προτείνει τον αποκλεισμό της εταιρείας Wind A.E..   Αναφορικά με την εταιρεία Link Technologies A.E. η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνεπώς προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης της προσφοράς της, δηλαδή στην αξιολόγηση της Τεχνικής της Προσφοράς.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-11-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε την 23-11-2015, για την ανωτέρω υπηρεσία, τον αποκλεισμό της συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία WIND AE, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό, την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία LINK TECHNOLOGIES Α.Ε., η οποία θα πρέπει να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Εγκρίνει το από 18-11-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 23-11-2015, για την εκτέλεση της υπηρεσίας  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β. Αποκλείει της συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία WIND AE, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.

  Γ. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/34/2016.-

                    

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                   Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                      Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                      Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment