Απόφαση αριθμ. 4/35/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5740/12-02-2016  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ.,  7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 69.696,00€, υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/208/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-09-2015, στον οποίο υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των εταιρειών με την επωνυμία Vodafone A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42420/21-9-2015), Link Technologies A.E. (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-9-2015) και Ε. Παπαϊωάννου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (αρ. πρωτ. προσφοράς 42440/21-09-2015).  Ακολούθως, με την αριθμ. 24/284/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-09-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, διότι αποκλείστηκε η συμμετοχή και των τριών ως άνω αναφερομένων εταιρειών, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών ή λόγω προσκόμισης μη έγκυρων ή ελλιπών δικαιολογητικών.  Με την ίδια απόφαση επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 32/2015 σχετικής μελέτης και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 18-11-2015.   Κατόπιν, με την αριθμ. 4/34/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-11-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού, το  οποίο ολοκληρώθηκε στις 23-11-2015, αποκλείστηκε η συμμετοχή της εταιρείας Wind Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54678/18-11-2015) και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας Link Technologies A.E. (Αρ. Πρωτ. Προσφοράς: 54689/18-11-2015), η οποία ορίστηκε πως προχωράει στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 25-11-2015 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού, περί εξέτασης της από 24-11-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία Wind Α.Ε. κατά του από 18-11-2015 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Π.Δ.28/80, που αποτελείται από τους: Ευδοκία Παντελέων, ως Πρόεδρο, Ελένη Σαββανού και Ευθύμιο Πέππα, ως μέλη, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 22/237/2015 (ΑΔΑ: ΨΠΣΠΩΛ7-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημαρχείο Κορίνθου (Κολιάτσου 32), προκειμένου να εισηγηθεί επί της από 24/11/2015 ένστασης της εταιρείας «WIND Α.Ε.» (Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι), ένσταση η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 55807/24-11-2015 από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων

 

ΚΑΤΑ

 

Του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία on – line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων»

 

Η Επιτροπή έλεγξε ότι η ένσταση υποβλήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2015 εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ.28/1980, συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του περιεχόμενου αυτής.

 

Με την ένσταση της η εταιρεία “WIND A.E.” ζητά την ανάκληση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών της επιτροπής, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε τον αποκλεισμό  της εταιρείας “WIND A.E.”,  και την αποδοχή της συμμετοχής της στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης προσφορών (1ο μέρος της ένστασης). Επίσης ζητά τον αποκλεισμό της εταιρείας “Link Technologies A.E.” για μη προσκόμιση δικαιολογητικών για τους λόγους που αναφέρονται στην ένστασή της (2ο μέρος της ένστασης).

 

Εξέταση 1ου μέρους της ένστασης

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη το σκεπτικό που αναπτύσσει η εταιρεία στο 1ο μέρος της ένστασης όσον αφορά την υποχρέωση ή μη ασφαλιστικής ενημερότητας του μέλους του Δ.Σ. κ. Παλαιοκρασσά Ιωάννη και το άρθρο 49 του Ν.4144/2013 περί υποχρεωτικής ασφάλισης μελών του Δ.Σ. των Α.Ε. στον Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, κάνει αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.”, συνεπώς η προσφορά της προχωράει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.

 

Εξέταση 2ου μέρους της ένστασης

Στο 2ο μέρος της ένστασης αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 7 (7ο bullet) της Διακήρυξης ζητείται «Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό (…) αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία (…) έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος».

Ωστόσο, όπως είναι ευρέως γνωστό άλλα και όπως προκύπτει από το σώμα των προσκομιζόμενων πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, είτε γιατί δεν τηρούνται τα αντίστοιχα βιβλία είτε γιατί προϋποθέτουν την προηγούμενη έκδοση άλλου εγγράφου (βλ. λόγου χάρη το από 30.9.2015 με αριθμό 8597 προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι πιστοποιητικό περί μη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται διότι δεν τηρούνται στην υπηρεσία τους τα αντίστοιχα βιβλία).

Περαιτέρω, τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν εκδίδονται ούτε από το Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς, η μόνη λύση που απέμενε στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ήταν η κατάθεση ένορκης βεβαίωσης, σχετικά με τα ανωτέρω, του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα. Για αυτό το λόγο η Εταιρεία μας προσκόμισε τη με αριθμό 1052/16.11.2015 ένορκη βεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.»

Όσον αφορά τα παραπάνω η Επιτροπή υπενθυμίζει τα εξής:

1)      Η “Link Technologies Α.Ε.» κατέθεσε το υπ. αριθμ. 85028.121628 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. του  Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι «γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση». Το Πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό, αφού εκδόθηκε από Διοικητική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.

2)      Η “Link Technologies Α.Ε.» κατέθεσε το υπ. αριθμ. 9132/16-09-2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο πιστοποιείται ότι η “Link Technologies Α.Ε.» δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό.

3)      Η “Link Technologies Α.Ε.» κατέθεσε το υπ. αριθμ. 29718/16-09-2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο πιστοποιείται ότι η “Link Technologies Α.Ε.» δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4)      Σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης ζητείται «Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι (…) ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.», συνεπώς αρκούσε η κατάθεση ενός τουλάχιστον από τα παραπάνω πιστοποιητικά.

 Η “Link Technologies Α.Ε.» κατέθεσε το υπ. αριθμ. 9132/16-09-2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της “Link Technologies Α.Ε.» διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

 

Και ΔΕΝ κάνει αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.” ως προς το 2ο μέρος της ένστασης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την προώθηση των προσφορών των εταιρειών «WIND A.E.” και “LINK TECHNOLOGIES A.E.” στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης δηλαδή της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 25-11-2015 πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία, την αποδοχή του πρώτου μέρους της ως άνω αναφερόμενης ένστασης και την ανάκληση του αποκλεισμού της ενιστάμενης εταιρείας, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει στο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, και την απόρριψη του δεύτερου μέρους της ένστασης, με το οποίο ζητείται ο αποκλεισμός της συμμετοχής της εταιρείας Link Technologies ΑΕ.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την από 24-11-2015 ένσταση της εταιρείας Wind ΑΕ, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Εγκρίνει το από 25-11-2015 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β. Κάνει δεκτό το πρώτο μέρος της από 24-11-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία WIND AE (αριθμ. πρωτ. 55807/24-11-2015), ανακαλεί τον αποκλεισμό της συμμετοχής της στον ανωτέρω διαγωνισμό, την οποία συμμετοχή επαναφέρει, κάνει δεκτή την προσφορά της, η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 25-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.

  Γ. Απορρίπτει το δεύτερο μέρος από 24-11-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία WIND AE (αριθμ. πρωτ. 55807/24-11-2015), με το οποίο ζητείται ο αποκλεισμός της συμμετέχουσας στον ως άνω διαγωνισμό εταιρείας με την επωνυμία LINK TECHNOLOGIES Α.Ε., και ορίζει ότι η εταιρεία  LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 25-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/35/2016.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                   Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                      Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                      Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment