Απόφαση αριθμ. 5/46/2016

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-02-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6629/18-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 46η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς την Τράπεζα και την Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας – Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου για δαπάνες Τελών Κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Σακαρέλης Σωτήριος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με Β΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των: 150,00 €  προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς την Τράπεζα και την Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας – Τμήμα Τροχαίας, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

     Aπό τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 10/6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» προϋπολογισμού  3.000,00 € θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες.

Συνημμένα: Κατάσταση όλων των μοτοποδηλάτων του Δήμου Κορινθίων.

 

ΔΙΚΥΚΛΑ

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΛΟΥΚΗΣ

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΠΕΤΡΟΥ

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

5

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

6

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς Την Τράπεζα και την Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας – Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου για δαπάνες Τελών Κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 150,00€.

 

  Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σακαρέλη Σωτήριο Κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Β΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με Κ.Α. 10/6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» προϋπολογισμού  3.000,00€ (Α.Ο.Ε. 5/41/2016).

 

  Γ.-      Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

 

  Ε.-     Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 21-05-2016.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.    

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/46/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment